A citation-based method for searching scientific literature

Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
Times Cited: 2024List of co-cited articles
689 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Recent progress in covalent organic framework thin films: fabrications, applications and perspectives.
Han Wang, Zhuotong Zeng, Piao Xu, Lianshan Li, Guangming Zeng, Rong Xiao, Zhiyong Tang, Danlian Huang, Lin Tang, Cui Lai,[...]. Chem Soc Rev 2019
168
5

Chiral 3D Covalent Organic Frameworks for High Performance Liquid Chromatographic Enantioseparation.
Xing Han, Jinjing Huang, Chen Yuan, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2018
168
5

Diacetylene Functionalized Covalent Organic Framework (COF) for Photocatalytic Hydrogen Generation.
Pradip Pachfule, Amitava Acharjya, Jérôme Roeser, Thomas Langenhahn, Michael Schwarze, Reinhard Schomäcker, Arne Thomas, Johannes Schmidt. J Am Chem Soc 2018
205
5

Selective Molecular Separation by Interfacially Crystallized Covalent Organic Framework Thin Films.
Kaushik Dey, Manas Pal, Kanhu Charan Rout, Shebeeb Kunjattu H, Anuja Das, Rabibrata Mukherjee, Ulhas K Kharul, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2017
234
5

Microporous 3D Covalent Organic Frameworks for Liquid Chromatographic Separation of Xylene Isomers and Ethylbenzene.
Jinjing Huang, Xing Han, Shi Yang, Yongyong Cao, Chen Yuan, Yan Liu, Jianguo Wang, Yong Cui. J Am Chem Soc 2019
69
7

Chiral covalent organic frameworks: design, synthesis and property.
Xing Han, Chen Yuan, Bang Hou, Lujia Liu, Haiyang Li, Yan Liu, Yong Cui. Chem Soc Rev 2020
66
7

Self-templated chemically stable hollow spherical covalent organic framework.
Sharath Kandambeth, V Venkatesh, Digambar B Shinde, Sushma Kumari, Arjun Halder, Sandeep Verma, Rahul Banerjee. Nat Commun 2015
188
5

Constructing Robust Covalent Organic Frameworks via Multicomponent Reactions.
Peng-Lai Wang, San-Yuan Ding, Zhi-Cong Zhang, Zhi-Peng Wang, Wei Wang. J Am Chem Soc 2019
52
9

Covalent Organic Frameworks (COFs) for Cancer Therapeutics.
Qun Guan, Le-Le Zhou, Wen-Yan Li, Yan-An Li, Yu-Bin Dong. Chemistry 2020
52
9

Fabricating Covalent Organic Framework Capsules with Commodious Microenvironment for Enzymes.
Mingmin Li, Shan Qiao, Yunlong Zheng, Yassin H Andaloussi, Xia Li, Zhenjie Zhang, Ang Li, Peng Cheng, Shengqian Ma, Yao Chen. J Am Chem Soc 2020
79
6

A stable covalent organic framework for photocatalytic carbon dioxide reduction.
Zhiwei Fu, Xiaoyan Wang, Adrian M Gardner, Xue Wang, Samantha Y Chong, Gaia Neri, Alexander J Cowan, Lunjie Liu, Xiaobo Li, Anastasia Vogel,[...]. Chem Sci 2019
65
7

Conversion of Imine to Oxazole and Thiazole Linkages in Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Yasmeen S AlFaraj, Christian S Diercks, Nanette N Jarenwattananon, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2018
88
5

Three-Dimensional Triptycene-Based Covalent Organic Frameworks with ceq or acs Topology.
Hui Li, Fengqian Chen, Xinyu Guan, Jiali Li, Cuiyan Li, Bin Tang, Valentin Valtchev, Yushan Yan, Shilun Qiu, Qianrong Fang. J Am Chem Soc 2021
26
19

Three-Dimensional Large-Pore Covalent Organic Framework with stp Topology.
Hui Li, Jiehua Ding, Xinyu Guan, Fengqian Chen, Cuiyan Li, Liangkui Zhu, Ming Xue, Daqiang Yuan, Valentin Valtchev, Yushan Yan,[...]. J Am Chem Soc 2020
44
11

Targeted synthesis of a porous aromatic framework with high stability and exceptionally high surface area.
Teng Ben, Hao Ren, Shengqian Ma, Dapeng Cao, Jianhui Lan, Xiaofei Jing, Wenchuan Wang, Jun Xu, Feng Deng, Jason M Simmons,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2009
435
5

The Current Status of MOF and COF Applications.
Ralph Freund, Orysia Zaremba, Giel Arnauts, Rob Ameloot, Grigorii Skorupskii, Mircea Dincă, Anastasiya Bavykina, Jorge Gascon, Aleksander Ejsmont, Joanna Goscianska,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2021
54
9

Rational design of isostructural 2D porphyrin-based covalent organic frameworks for tunable photocatalytic hydrogen evolution.
Rufan Chen, Yang Wang, Yuan Ma, Arindam Mal, Xiao-Ya Gao, Lei Gao, Lijie Qiao, Xu-Bing Li, Li-Zhu Wu, Cheng Wang. Nat Commun 2021
56
8

Synthesis of Stable Thiazole-Linked Covalent Organic Frameworks via a Multicomponent Reaction.
Kewei Wang, Zhifang Jia, Yang Bai, Xue Wang, Sophie E Hodgkiss, Linjiang Chen, Samantha Y Chong, Xiaoyan Wang, Haofan Yang, Yongjie Xu,[...]. J Am Chem Soc 2020
33
15

Macroscopic Ultralight Aerogel Monoliths of Imine-based Covalent Organic Frameworks.
Jesús Á Martín-Illán, David Rodríguez-San-Miguel, Oscar Castillo, Garikoitz Beobide, Javier Perez-Carvajal, Inhar Imaz, Daniel Maspoch, Félix Zamora. Angew Chem Int Ed Engl 2021
17
23

Advances in covalent organic frameworks in separation science.
Hai-Long Qian, Cheng-Xiong Yang, Wen-Long Wang, Cheng Yang, Xiu-Ping Yan. J Chromatogr A 2018
115
4

Insight into the crystallization of amorphous imine-linked polymer networks to 2D covalent organic frameworks.
Brian J Smith, Anna C Overholts, Nicky Hwang, William R Dichtel. Chem Commun (Camb) 2016
123
4

The microwave-assisted solvothermal synthesis of a crystalline two-dimensional covalent organic framework with high CO2 capacity.
Hao Wei, Shuangzhi Chai, Nantao Hu, Zhi Yang, Liangming Wei, Lin Wang. Chem Commun (Camb) 2015
78
5

Pore Environment Control and Enhanced Performance of Enzymes Infiltrated in Covalent Organic Frameworks.
Qi Sun, Chung-Wei Fu, Briana Aguila, Jason Perman, Sai Wang, Hsi-Ya Huang, Feng-Shou Xiao, Shengqian Ma. J Am Chem Soc 2018
129
4

Postsynthetic functionalization of covalent organic frameworks.
Yusran Yusran, Xinyu Guan, Hui Li, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Natl Sci Rev 2020
19
21

Highly Emissive Covalent Organic Frameworks.
Sasanka Dalapati, Enquan Jin, Matthew Addicoat, Thomas Heine, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2016
212
4

Stable and ordered amide frameworks synthesised under reversible conditions which facilitate error checking.
David Stewart, Dmytro Antypov, Matthew S Dyer, Michael J Pitcher, Alexandros P Katsoulidis, Philip A Chater, Frédéric Blanc, Matthew J Rosseinsky. Nat Commun 2017
46
8

Aminal-Linked Covalent Organic Frameworks through Condensation of Secondary Amine with Aldehyde.
Shu-Yan Jiang, Shi-Xian Gan, Xi Zhang, Hui Li, Qiao-Yan Qi, Fu-Zhi Cui, Jian Lu, Xin Zhao. J Am Chem Soc 2019
27
14

Conjugated Covalent Organic Frameworks via Michael Addition-Elimination.
M Rajeswara Rao, Yuan Fang, Steven De Feyter, Dmitrii F Perepichka. J Am Chem Soc 2017
124
4

Urea-Linked Covalent Organic Frameworks.
Chenfei Zhao, Christian S Diercks, Chenhui Zhu, Nikita Hanikel, Xiaokun Pei, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2018
60
6

3D Porphyrin-Based Covalent Organic Frameworks.
Guiqing Lin, Huimin Ding, Rufan Chen, Zhengkang Peng, Baoshan Wang, Cheng Wang. J Am Chem Soc 2017
120
4

Ultrathin Two-Dimensional Membranes Assembled by Ionic Covalent Organic Nanosheets with Reduced Apertures for Gas Separation.
Yunpan Ying, Minman Tong, Shoucong Ning, Sai Kishore Ravi, Shing Bo Peh, Swee Ching Tan, Stephen John Pennycook, Dan Zhao. J Am Chem Soc 2020
80
5

MOF-in-COF molecular sieving membrane for selective hydrogen separation.
Hongwei Fan, Manhua Peng, Ina Strauss, Alexander Mundstock, Hong Meng, Jürgen Caro. Nat Commun 2021
33
12

Self-standing and flexible covalent organic framework (COF) membranes for molecular separation.
Jiangtao Liu, Gang Han, Dieling Zhao, Kangjia Lu, Jie Gao, Tai-Shung Chung. Sci Adv 2020
36
11

A versatile covalent organic framework-based platform for sensing biomolecules.
Wei Li, Cheng-Xiong Yang, Xiu-Ping Yan. Chem Commun (Camb) 2017
75
5

Exceptional ammonia uptake by a covalent organic framework.
Christian J Doonan, David J Tranchemontagne, T Grant Glover, Joseph R Hunt, Omar M Yaghi. Nat Chem 2010
361
4

Supramolecular design in 2D covalent organic frameworks.
Sampath B Alahakoon, Shashini D Diwakara, Christina M Thompson, Ronald A Smaldone. Chem Soc Rev 2020
44
9

Postsynthetic Functionalization of Zr4+-Immobilized Core-Shell Structured Magnetic Covalent Organic Frameworks for Selective Enrichment of Phosphopeptides.
Chaohong Gao, Jing Bai, Yanting He, Qiong Zheng, Wende Ma, Zhixian Lei, Mingyue Zhang, Jie Wu, Fengfu Fu, Zian Lin. ACS Appl Mater Interfaces 2019
53
7

A Scalable General Synthetic Approach toward Ultrathin Imine-Linked Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets for Photocatalytic CO2 Reduction.
Wenbo Liu, Xiaokang Li, Chiming Wang, Houhe Pan, Wenping Liu, Kang Wang, Qingdao Zeng, Rongming Wang, Jianzhuang Jiang. J Am Chem Soc 2019
104
4

Ultrathin two-dimensional covalent organic framework nanoprobe for interference-resistant two-photon fluorescence bioimaging.
Peng Wang, Fang Zhou, Cheng Zhang, Sheng-Yan Yin, Lili Teng, Lanlan Chen, Xiao-Xiao Hu, Hong-Wen Liu, Xia Yin, Xiao-Bing Zhang. Chem Sci 2018
60
6

Emissive Single-Crystalline Boroxine-Linked Colloidal Covalent Organic Frameworks.
Austin M Evans, Ioannina Castano, Alexandra Brumberg, Lucas R Parent, Amanda R Corcos, Rebecca L Li, Nathan C Flanders, David J Gosztola, Nathan C Gianneschi, Richard D Schaller,[...]. J Am Chem Soc 2019
30
13

Ionothermal Synthesis of Imide-Linked Covalent Organic Frameworks.
Johannes Maschita, Tanmay Banerjee, Gökcen Savasci, Frederik Haase, Christian Ochsenfeld, Bettina V Lotsch. Angew Chem Int Ed Engl 2020
38
10

Reticular Electronic Tuning of Porphyrin Active Sites in Covalent Organic Frameworks for Electrocatalytic Carbon Dioxide Reduction.
Christian S Diercks, Song Lin, Nikolay Kornienko, Eugene A Kapustin, Eva M Nichols, Chenhui Zhu, Yingbo Zhao, Christopher J Chang, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2018
158
4

A Covalent Organic Framework Bearing Single Ni Sites as a Synergistic Photocatalyst for Selective Photoreduction of CO2 to CO.
Wanfu Zhong, Rongjian Sa, Liuyi Li, Yajun He, Lingyun Li, Jinhong Bi, Zanyong Zhuang, Yan Yu, Zhigang Zou. J Am Chem Soc 2019
133
4

Mechanically Shaped Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks Reveal Crystallographic Alignment and Fast Li-Ion Conductivity.
Demetrius A Vazquez-Molina, Gavin S Mohammad-Pour, Chain Lee, Matthew W Logan, Xiangfeng Duan, James K Harper, Fernando J Uribe-Romo. J Am Chem Soc 2016
95
4

Topology-Templated Synthesis of Crystalline Porous Covalent Organic Frameworks.
Enquan Jin, Keyu Geng, Ka Hung Lee, Weiming Jiang, Juan Li, Qiuhong Jiang, Stephan Irle, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2020
14
28

Locking covalent organic frameworks with hydrogen bonds: general and remarkable effects on crystalline structure, physical properties, and photochemical activity.
Xiong Chen, Matthew Addicoat, Enquan Jin, Lipeng Zhai, Hong Xu, Ning Huang, Zhaoqi Guo, Lili Liu, Stephan Irle, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2015
129
4

Single-crystal structure of a covalent organic framework.
Yue-Biao Zhang, Jie Su, Hiroyasu Furukawa, Yifeng Yun, Felipe Gándara, Adam Duong, Xiaodong Zou, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2013
157
4

Rapid, Low Temperature Formation of Imine-Linked Covalent Organic Frameworks Catalyzed by Metal Triflates.
Michio Matsumoto, Raghunath R Dasari, Woojung Ji, Cameron H Feriante, Timothy C Parker, Seth R Marder, William R Dichtel. J Am Chem Soc 2017
101
4

Non-Interpenetrated Single-Crystal Covalent Organic Frameworks.
Lin Liang, Yi Qiu, Wei David Wang, Jing Han, Yi Luo, Wei Yu, Guan-Lin Yin, Zhi-Peng Wang, Lei Zhang, Jianwei Ni,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2020
16
25

Processing of covalent organic frameworks: an ingredient for a material to succeed.
David Rodríguez-San-Miguel, Félix Zamora. Chem Soc Rev 2019
49
8


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.