A citation-based method for searching scientific literature

Hani M El-Kaderi, Joseph R Hunt, José L Mendoza-Cortés, Adrien P Côté, Robert E Taylor, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2007
Times Cited: 785List of co-cited articles
932 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
69

A crystalline imine-linked 3-D porous covalent organic framework.
Fernando J Uribe-Romo, Joseph R Hunt, Hiroyasu Furukawa, Cornelius Klöck, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2009
494
39


The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
754
32

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
490
30

Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks.
Tianqiong Ma, Eugene A Kapustin, Shawn X Yin, Lin Liang, Zhengyang Zhou, Jing Niu, Li-Hua Li, Yingying Wang, Jie Su, Jian Li,[...]. Science 2018
316
29

Design and applications of three dimensional covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Fengqian Chen, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Chem Soc Rev 2020
142
27

A Pyrene-Based, Fluorescent Three-Dimensional Covalent Organic Framework.
Guiqing Lin, Huimin Ding, Daqiang Yuan, Baoshan Wang, Cheng Wang. J Am Chem Soc 2016
253
24

Covalent organic frameworks.
Xiao Feng, Xuesong Ding, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2012
929
23

Construction of covalent organic framework for catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura coupling reaction.
San-Yuan Ding, Jia Gao, Qiong Wang, Yuan Zhang, Wei-Guo Song, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2011
766
22

Covalent Organic Frameworks: Chemistry beyond the Structure.
Sharath Kandambeth, Kaushik Dey, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2019
293
22

Porous, covalent triazine-based frameworks prepared by ionothermal synthesis.
Pierre Kuhn, Markus Antonietti, Arne Thomas. Angew Chem Int Ed Engl 2008
750
21

Crystalline covalent organic frameworks with hydrazone linkages.
Fernando J Uribe-Romo, Christian J Doonan, Hiroyasu Furukawa, Kounosuke Oisaki, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2011
291
20


Covalent organic frameworks for separation applications.
Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen, Zhenjie Zhang, Shengqian Ma. Chem Soc Rev 2020
244
18

3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery.
Qianrong Fang, Junhua Wang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Zhongbin Zhuang, Jie Zheng, Hongxia Guo, Shilun Qiu, Yushan Yan. J Am Chem Soc 2015
340
18


Chemistry of Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Felipe Gándara, Omar M Yaghi. Acc Chem Res 2015
513
16

Construction of crystalline 2D covalent organic frameworks with remarkable chemical (acid/base) stability via a combined reversible and irreversible route.
Sharath Kandambeth, Arijit Mallick, Binit Lukose, Manoj V Mane, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2012
521
16

Metalation of a Mesoporous Three-Dimensional Covalent Organic Framework.
Luke A Baldwin, Jonathan W Crowe, David A Pyles, Psaras L McGrier. J Am Chem Soc 2016
138
16

Design of higher valency in covalent organic frameworks.
Cornelius Gropp, Tianqiong Ma, Nikita Hanikel, Omar M Yaghi. Science 2020
52
30

Three-Dimensional Anionic Cyclodextrin-Based Covalent Organic Frameworks.
Yuanyuan Zhang, Jiyun Duan, Dou Ma, Pengfei Li, Siwu Li, Haiwei Li, Junwen Zhou, Xiaojie Ma, Xiao Feng, Bo Wang. Angew Chem Int Ed Engl 2017
115
15

3D Anionic Silicate Covalent Organic Framework with srs Topology.
Oussama Yahiaoui, Andrew N Fitch, Frank Hoffmann, Michael Fröba, Arne Thomas, Jérôme Roeser. J Am Chem Soc 2018
69
21

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
336
15

Reticular synthesis of microporous and mesoporous 2D covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Hani M El-Kaderi, Hiroyasu Furukawa, Joseph R Hunt, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2007
284
14

Fast, Ambient Temperature and Pressure Ionothermal Synthesis of Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks.
Xinyu Guan, Yunchao Ma, Hui Li, Yusran Yusran, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. J Am Chem Soc 2018
91
15

Chemical Conversion of Linkages in Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Steven J Lyle, Thomas M Osborn Popp, Christian S Diercks, Jeffrey A Reimer, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2016
142
14

Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
184
14

Designed synthesis of large-pore crystalline polyimide covalent organic frameworks.
Qianrong Fang, Zhongbin Zhuang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Jie Zheng, Junhua Wang, Shilun Qiu, Yushan Yan. Nat Commun 2014
219
14

Benzoxazole-Linked Ultrastable Covalent Organic Frameworks for Photocatalysis.
Pi-Feng Wei, Ming-Zhu Qi, Zhi-Peng Wang, San-Yuan Ding, Wei Yu, Qiang Liu, Li-Ke Wang, Huai-Zhen Wang, Wan-Kai An, Wei Wang. J Am Chem Soc 2018
176
14

Thioether-Based Fluorescent Covalent Organic Framework for Selective Detection and Facile Removal of Mercury(II).
San-Yuan Ding, Ming Dong, Ya-Wen Wang, Yan-Tao Chen, Huai-Zhen Wang, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2016
415
14

New synthetic strategies toward covalent organic frameworks.
Yusen Li, Weiben Chen, Guolong Xing, Donglin Jiang, Long Chen. Chem Soc Rev 2020
93
15

Reticular Synthesis of tbo Topology Covalent Organic Frameworks.
Xing Kang, Xing Han, Chen Yuan, Cheng Cheng, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2020
34
41

Mechanochemical synthesis of chemically stable isoreticular covalent organic frameworks.
Bishnu P Biswal, Suman Chandra, Sharath Kandambeth, Binit Lukose, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2013
276
14

Recent advances in covalent organic frameworks (COFs) as a smart sensing material.
Xigui Liu, Danlian Huang, Cui Lai, Guangming Zeng, Lei Qin, Han Wang, Huan Yi, Bisheng Li, Shiyu Liu, Mingming Zhang,[...]. Chem Soc Rev 2019
183
13

Chiral 3D Covalent Organic Frameworks for High Performance Liquid Chromatographic Enantioseparation.
Xing Han, Jinjing Huang, Chen Yuan, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2018
174
13

3D microporous base-functionalized covalent organic frameworks for size-selective catalysis.
Qianrong Fang, Shuang Gu, Jie Zheng, Zhongbin Zhuang, Shilun Qiu, Yushan Yan. Angew Chem Int Ed Engl 2014
246
13

An azine-linked covalent organic framework.
Sasanka Dalapati, Shangbin Jin, Jia Gao, Yanhong Xu, Atsushi Nagai, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2013
283
13

3D Cage COFs: A Dynamic Three-Dimensional Covalent Organic Framework with High-Connectivity Organic Cage Nodes.
Qiang Zhu, Xue Wang, Rob Clowes, Peng Cui, Linjiang Chen, Marc A Little, Andrew I Cooper. J Am Chem Soc 2020
58
22

Covalent organic frameworks: an ideal platform for designing ordered materials and advanced applications.
Ruoyang Liu, Ke Tian Tan, Yifan Gong, Yongzhi Chen, Zhuoer Li, Shuailei Xie, Ting He, Zhen Lu, Hao Yang, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2021
104
13


Topochemical conversion of an imine- into a thiazole-linked covalent organic framework enabling real structure analysis.
Frederik Haase, Erik Troschke, Gökcen Savasci, Tanmay Banerjee, Viola Duppel, Susanne Dörfler, Martin M J Grundei, Asbjörn M Burow, Christian Ochsenfeld, Stefan Kaskel,[...]. Nat Commun 2018
88
13

Covalent organic frameworks comprising cobalt porphyrins for catalytic CO₂ reduction in water.
Song Lin, Christian S Diercks, Yue-Biao Zhang, Nikolay Kornienko, Eva M Nichols, Yingbo Zhao, Aubrey R Paris, Dohyung Kim, Peidong Yang, Omar M Yaghi,[...]. Science 2015
761
12

Single-crystal structure of a covalent organic framework.
Yue-Biao Zhang, Jie Su, Hiroyasu Furukawa, Yifeng Yun, Felipe Gándara, Adam Duong, Xiaodong Zou, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2013
157
12

Three-Dimensional Triptycene-Based Covalent Organic Frameworks with ceq or acs Topology.
Hui Li, Fengqian Chen, Xinyu Guan, Jiali Li, Cuiyan Li, Bin Tang, Valentin Valtchev, Yushan Yan, Shilun Qiu, Qianrong Fang. J Am Chem Soc 2021
29
41

Three-Dimensional Large-Pore Covalent Organic Framework with stp Topology.
Hui Li, Jiehua Ding, Xinyu Guan, Fengqian Chen, Cuiyan Li, Liangkui Zhu, Ming Xue, Daqiang Yuan, Valentin Valtchev, Yushan Yan,[...]. J Am Chem Soc 2020
45
26


Covalent Organic Framework-Covalent Organic Framework Bilayer Membranes for Highly Selective Gas Separation.
Hongwei Fan, Alexander Mundstock, Armin Feldhoff, Alexander Knebel, Jiahui Gu, Hong Meng, Jürgen Caro. J Am Chem Soc 2018
151
11

A belt-shaped, blue luminescent, and semiconducting covalent organic framework.
Shun Wan, Jia Guo, Jangbae Kim, Hyotcherl Ihee, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2008
352
11

3D Porphyrin-Based Covalent Organic Frameworks.
Guiqing Lin, Huimin Ding, Rufan Chen, Zhengkang Peng, Baoshan Wang, Cheng Wang. J Am Chem Soc 2017
124
11


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.