A citation-based method for searching scientific literature

Alessandro Parodi, Nicoletta Quattrocchi, Anne L van de Ven, Ciro Chiappini, Michael Evangelopoulos, Jonathan O Martinez, Brandon S Brown, Sm Z Khaled, Iman K Yazdi, Maria Vittoria Enzo, Lucas Isenhart, Mauro Ferrari, Ennio Tasciotti. Nat Nanotechnol 2013
Times Cited: 625List of co-cited articles
1251 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Erythrocyte membrane-camouflaged polymeric nanoparticles as a biomimetic delivery platform.
Che-Ming J Hu, Li Zhang, Santosh Aryal, Connie Cheung, Ronnie H Fang, Liangfang Zhang. Proc Natl Acad Sci U S A 2011
42

Nanoparticle biointerfacing by platelet membrane cloaking.
Che-Ming J Hu, Ronnie H Fang, Kuei-Chun Wang, Brian T Luk, Soracha Thamphiwatana, Diana Dehaini, Phu Nguyen, Pavimol Angsantikul, Cindy H Wen, Ashley V Kroll,[...]. Nature 2015
816
35

Cell Membrane Coating Nanotechnology.
Ronnie H Fang, Ashley V Kroll, Weiwei Gao, Liangfang Zhang. Adv Mater 2018
574
35

Principles of nanoparticle design for overcoming biological barriers to drug delivery.
Elvin Blanco, Haifa Shen, Mauro Ferrari. Nat Biotechnol 2015
23

Nanoparticles Coated with Neutrophil Membranes Can Effectively Treat Cancer Metastasis.
Ting Kang, Qianqian Zhu, Dan Wei, Jingxian Feng, Jianhui Yao, Tianze Jiang, Qingxiang Song, Xunbin Wei, Hongzhuan Chen, Xiaoling Gao,[...]. ACS Nano 2017
236
23

Erythrocyte-Platelet Hybrid Membrane Coating for Enhanced Nanoparticle Functionalization.
Diana Dehaini, Xiaoli Wei, Ronnie H Fang, Sarah Masson, Pavimol Angsantikul, Brian T Luk, Yue Zhang, Man Ying, Yao Jiang, Ashley V Kroll,[...]. Adv Mater 2017
328
23

Cancer cell membrane-coated nanoparticles for anticancer vaccination and drug delivery.
Ronnie H Fang, Che-Ming J Hu, Brian T Luk, Weiwei Gao, Jonathan A Copp, Yiyin Tai, Derek E O'Connor, Liangfang Zhang. Nano Lett 2014
706
23

Cancer Cell Membrane-Biomimetic Nanoparticles for Homologous-Targeting Dual-Modal Imaging and Photothermal Therapy.
Ze Chen, Pengfei Zhao, Zhenyu Luo, Mingbin Zheng, Hao Tian, Ping Gong, Guanhui Gao, Hong Pan, Lanlan Liu, Aiqing Ma,[...]. ACS Nano 2016
385
21

Anticancer Platelet-Mimicking Nanovehicles.
Quanyin Hu, Wujin Sun, Chengen Qian, Chao Wang, Hunter N Bomba, Zhen Gu. Adv Mater 2015
353
21

Minimal "Self" peptides that inhibit phagocytic clearance and enhance delivery of nanoparticles.
Pia L Rodriguez, Takamasa Harada, David A Christian, Diego A Pantano, Richard K Tsai, Dennis E Discher. Science 2013
577
19

Erythrocyte-cancer hybrid membrane-camouflaged melanin nanoparticles for enhancing photothermal therapy efficacy in tumors.
Qin Jiang, Yao Liu, Ranran Guo, Xianxian Yao, Seunghyun Sung, Zhiqing Pang, Wuli Yang. Biomaterials 2019
150
19

Microfluidic Electroporation-Facilitated Synthesis of Erythrocyte Membrane-Coated Magnetic Nanoparticles for Enhanced Imaging-Guided Cancer Therapy.
Lang Rao, Bo Cai, Lin-Lin Bu, Qing-Quan Liao, Shi-Shang Guo, Xing-Zhong Zhao, Wen-Fei Dong, Wei Liu. ACS Nano 2017
209
18

Cancer nanomedicine: progress, challenges and opportunities.
Jinjun Shi, Philip W Kantoff, Richard Wooster, Omid C Farokhzad. Nat Rev Cancer 2017
17

Stem Cell Membrane-Coated Nanogels for Highly Efficient In Vivo Tumor Targeted Drug Delivery.
Changyong Gao, Zhihua Lin, Beatriz Jurado-Sánchez, Xiankun Lin, Zhiguang Wu, Qiang He. Small 2016
163
17

Red blood cell membrane-camouflaged nanoparticles: a novel drug delivery system for antitumor application.
Qing Xia, Yongtai Zhang, Zhe Li, Xuefeng Hou, Nianping Feng. Acta Pharm Sin B 2019
179
17

Macrophage Cell Membrane Camouflaged Au Nanoshells for in Vivo Prolonged Circulation Life and Enhanced Cancer Photothermal Therapy.
Mingjun Xuan, Jingxin Shao, Luru Dai, Junbai Li, Qiang He. ACS Appl Mater Interfaces 2016
191
16

Cell membrane-derived nanomaterials for biomedical applications.
Ronnie H Fang, Yao Jiang, Jean C Fang, Liangfang Zhang. Biomaterials 2017
219
16

Neutrophil membrane-coated nanoparticles inhibit synovial inflammation and alleviate joint damage in inflammatory arthritis.
Qiangzhe Zhang, Diana Dehaini, Yue Zhang, Julia Zhou, Xiangyu Chen, Lifen Zhang, Ronnie H Fang, Weiwei Gao, Liangfang Zhang. Nat Nanotechnol 2018
320
15

Hybrid cell membrane-coated nanoparticles: A multifunctional biomimetic platform for cancer diagnosis and therapy.
Hong-Ying Chen, Jiang Deng, Yu Wang, Cheng-Qiong Wu, Xian Li, Hong-Wei Dai. Acta Biomater 2020
76
19


Cancer Cell Membrane-Coated Adjuvant Nanoparticles with Mannose Modification for Effective Anticancer Vaccination.
Rong Yang, Jun Xu, Ligeng Xu, Xiaoqi Sun, Qian Chen, Yuhuan Zhao, Rui Peng, Zhuang Liu. ACS Nano 2018
292
14

Biomimetic proteolipid vesicles for targeting inflamed tissues.
R Molinaro, C Corbo, J O Martinez, F Taraballi, M Evangelopoulos, S Minardi, I K Yazdi, P Zhao, E De Rosa, M B Sherman,[...]. Nat Mater 2016
240
14

Erythrocyte-Cancer Hybrid Membrane Camouflaged Hollow Copper Sulfide Nanoparticles for Prolonged Circulation Life and Homotypic-Targeting Photothermal/Chemotherapy of Melanoma.
Dongdong Wang, Haifeng Dong, Meng Li, Yu Cao, Fan Yang, Kai Zhang, Wenhao Dai, Changtao Wang, Xueji Zhang. ACS Nano 2018
216
14

Macrophage-like nanoparticles concurrently absorbing endotoxins and proinflammatory cytokines for sepsis management.
Soracha Thamphiwatana, Pavimol Angsantikul, Tamara Escajadillo, Qiangzhe Zhang, Joshua Olson, Brian T Luk, Sophia Zhang, Ronnie H Fang, Weiwei Gao, Victor Nizet,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2017
219
14

Liposomes Coated with Isolated Macrophage Membrane Can Target Lung Metastasis of Breast Cancer.
Haiqiang Cao, Zhaoling Dan, Xinyu He, Zhiwen Zhang, Haijun Yu, Qi Yin, Yaping Li. ACS Nano 2016
277
14

Engineering precision nanoparticles for drug delivery.
Michael J Mitchell, Margaret M Billingsley, Rebecca M Haley, Marissa E Wechsler, Nicholas A Peppas, Robert Langer. Nat Rev Drug Discov 2021
14

Preferential Cancer Cell Self-Recognition and Tumor Self-Targeting by Coating Nanoparticles with Homotypic Cancer Cell Membranes.
Jing-Yi Zhu, Di-Wei Zheng, Ming-Kang Zhang, Wu-Yang Yu, Wen-Xiu Qiu, Jing-Jing Hu, Jun Feng, Xian-Zheng Zhang. Nano Lett 2016
230
14

Cell membrane-camouflaged nanoparticles for drug delivery.
Brian T Luk, Liangfang Zhang. J Control Release 2015
263
13

Macrophage-cancer hybrid membrane-coated nanoparticles for targeting lung metastasis in breast cancer therapy.
Chunai Gong, Xiaoyan Yu, Benming You, Yan Wu, Rong Wang, Lu Han, Yujie Wang, Shen Gao, Yongfang Yuan. J Nanobiotechnology 2020
52
25

Cancer-Cell-Biomimetic Nanoparticles for Targeted Therapy of Homotypic Tumors.
Huiping Sun, Jinghan Su, Qingshuo Meng, Qi Yin, Lingli Chen, Wangwen Gu, Pengcheng Zhang, Zhiwen Zhang, Haijun Yu, Siling Wang,[...]. Adv Mater 2016
270
13

Nanocarriers as an emerging platform for cancer therapy.
Dan Peer, Jeffrey M Karp, Seungpyo Hong, Omid C Farokhzad, Rimona Margalit, Robert Langer. Nat Nanotechnol 2007
12

Macrophage-Membrane-Coated Nanoparticles for Tumor-Targeted Chemotherapy.
Yu Zhang, Kaimin Cai, Chao Li, Qin Guo, Qinjun Chen, Xi He, Lisha Liu, Yujie Zhang, Yifei Lu, Xinli Chen,[...]. Nano Lett 2018
163
12

Erythrocyte Membrane-Coated Upconversion Nanoparticles with Minimal Protein Adsorption for Enhanced Tumor Imaging.
Lang Rao, Qian-Fang Meng, Lin-Lin Bu, Bo Cai, Qinqin Huang, Zhi-Jun Sun, Wen-Feng Zhang, Andrew Li, Shi-Shang Guo, Wei Liu,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2017
125
12

Preparation and Application of Cell Membrane-Camouflaged Nanoparticles for Cancer Therapy.
Yihui Zhai, Jinghan Su, Wei Ran, Pengcheng Zhang, Qi Yin, Zhiwen Zhang, Haijun Yu, Yaping Li. Theranostics 2017
141
12

PEGylation as a strategy for improving nanoparticle-based drug and gene delivery.
Jung Soo Suk, Qingguo Xu, Namho Kim, Justin Hanes, Laura M Ensign. Adv Drug Deliv Rev 2016
11

Cell-Membrane Immunotherapy Based on Natural Killer Cell Membrane Coated Nanoparticles for the Effective Inhibition of Primary and Abscopal Tumor Growth.
Guanjun Deng, Zhihong Sun, Sanpeng Li, Xinghua Peng, Wenjun Li, Lihua Zhou, Yifan Ma, Ping Gong, Lintao Cai. ACS Nano 2018
156
11

T Cell Membrane Mimicking Nanoparticles with Bioorthogonal Targeting and Immune Recognition for Enhanced Photothermal Therapy.
Yutong Han, Hong Pan, Wenjun Li, Ze Chen, Aiqing Ma, Ting Yin, Ruijing Liang, Fuming Chen, Yifan Ma, Yan Jin,[...]. Adv Sci (Weinh) 2019
68
16

Neutrophil-mediated anticancer drug delivery for suppression of postoperative malignant glioma recurrence.
Jingwei Xue, Zekai Zhao, Lei Zhang, Lingjing Xue, Shiyang Shen, Yajing Wen, Zhuoyuan Wei, Lu Wang, Lingyi Kong, Hongbin Sun,[...]. Nat Nanotechnol 2017
407
11

Engineering Macrophages for Cancer Immunotherapy and Drug Delivery.
Yuqiong Xia, Lang Rao, Huimin Yao, Zhongliang Wang, Pengbo Ning, Xiaoyuan Chen. Adv Mater 2020
199
11

Doxil®--the first FDA-approved nano-drug: lessons learned.
Yechezkel Barenholz. J Control Release 2012
10

Coating biomimetic nanoparticles with chimeric antigen receptor T cell-membrane provides high specificity for hepatocellular carcinoma photothermal therapy treatment.
Weijie Ma, Daoming Zhu, Jinghua Li, Xi Chen, Wei Xie, Xiang Jiang, Long Wu, Ganggang Wang, Yusha Xiao, Zhisu Liu,[...]. Theranostics 2020
78
12

Targeted drug delivery to circulating tumor cells via platelet membrane-functionalized particles.
Jiahe Li, Yiwei Ai, Lihua Wang, Pengcheng Bu, Charles C Sharkey, Qianhui Wu, Brittany Wun, Sweta Roy, Xiling Shen, Michael R King. Biomaterials 2016
163
10

Contribution of platelets to tumour metastasis.
Laurie J Gay, Brunhilde Felding-Habermann. Nat Rev Cancer 2011
10

Macrophage Cell Membrane Camouflaged Mesoporous Silica Nanocapsules for In Vivo Cancer Therapy.
Minjun Xuan, Jingxin Shao, Luru Dai, Qiang He, Junbai Li. Adv Healthc Mater 2015
153
10

Cancer Cell Membrane-Coated Upconversion Nanoprobes for Highly Specific Tumor Imaging.
Lang Rao, Lin-Lin Bu, Bo Cai, Jun-Hua Xu, Andrew Li, Wen-Feng Zhang, Zhi-Jun Sun, Shi-Shang Guo, Wei Liu, Tza-Huei Wang,[...]. Adv Mater 2016
257
10

Macrophage membrane-coated iron oxide nanoparticles for enhanced photothermal tumor therapy.
Qian-Fang Meng, Lang Rao, Minghui Zan, Ming Chen, Guang-Tao Yu, Xiaoyun Wei, Zhuhao Wu, Yue Sun, Shi-Shang Guo, Xing-Zhong Zhao,[...]. Nanotechnology 2018
62
16

Natural killer cell membrane infused biomimetic liposomes for targeted tumor therapy.
Arunkumar Pitchaimani, Tuyen Duong Thanh Nguyen, Santosh Aryal. Biomaterials 2018
95
10

Cell membrane-based nanoparticles: a new biomimetic platform for tumor diagnosis and treatment.
Ruixiang Li, Yuwei He, Shuya Zhang, Jing Qin, Jianxin Wang. Acta Pharm Sin B 2018
161
10

Modulating antibacterial immunity via bacterial membrane-coated nanoparticles.
Weiwei Gao, Ronnie H Fang, Soracha Thamphiwatana, Brian T Luk, Jieming Li, Pavimol Angsantikul, Qiangzhe Zhang, Che-Ming J Hu, Liangfang Zhang. Nano Lett 2015
250
10

Treatment of atherosclerosis by macrophage-biomimetic nanoparticles via targeted pharmacotherapy and sequestration of proinflammatory cytokines.
Cheng Gao, Qiaoxian Huang, Conghui Liu, Cheryl H T Kwong, Ludan Yue, Jian-Bo Wan, Simon M Y Lee, Ruibing Wang. Nat Commun 2020
130
9


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.