A citation-based method for searching scientific literature

Chen-I Wang, Arun Prakash Periasamy, Huan-Tsung Chang. Anal Chem 2013
Times Cited: 43List of co-cited articles
207 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Quantum-sized carbon dots for bright and colorful photoluminescence.
Ya-Ping Sun, Bing Zhou, Yi Lin, Wei Wang, K A Shiral Fernando, Pankaj Pathak, Mohammed Jaouad Meziani, Barbara A Harruff, Xin Wang, Haifang Wang,[...]. J Am Chem Soc 2006
32

Luminescent carbon nanodots: emergent nanolights.
Sheila N Baker, Gary A Baker. Angew Chem Int Ed Engl 2010
25

Enzyme mimics of Au/Ag nanoparticles for fluorescent detection of acetylcholine.
Chen-I Wang, Wen-Tsen Chen, Huan-Tsung Chang. Anal Chem 2012
80
20

Polyamine-functionalized carbon quantum dots as fluorescent probes for selective and sensitive detection of copper ions.
Yongqiang Dong, Ruixue Wang, Geli Li, Congqiang Chen, Yuwu Chi, Guonan Chen. Anal Chem 2012
380
16


Electrophoretic analysis and purification of fluorescent single-walled carbon nanotube fragments.
Xiaoyou Xu, Robert Ray, Yunlong Gu, Harry J Ploehn, Latha Gearheart, Kyle Raker, Walter A Scrivens. J Am Chem Soc 2004
13

An aqueous route to multicolor photoluminescent carbon dots using silica spheres as carriers.
Ruili Liu, Dongqing Wu, Shuhua Liu, Kaloian Koynov, Wolfgang Knoll, Qin Li. Angew Chem Int Ed Engl 2009
296
13

Highly photoluminescent carbon dots for multicolor patterning, sensors, and bioimaging.
Shoujun Zhu, Qingnan Meng, Lei Wang, Junhu Zhang, Yubin Song, Han Jin, Kai Zhang, Hongchen Sun, Haiyu Wang, Bai Yang. Angew Chem Int Ed Engl 2013
13

Carbon dots for multiphoton bioimaging.
Li Cao, Xin Wang, Mohammed J Meziani, Fushen Lu, Haifang Wang, Pengju G Luo, Yi Lin, Barbara A Harruff, L Monica Veca, Davoy Murray,[...]. J Am Chem Soc 2007
790
13

Intrinsic peroxidase-like activity of ferromagnetic nanoparticles.
Lizeng Gao, Jie Zhuang, Leng Nie, Jinbin Zhang, Yu Zhang, Ning Gu, Taihong Wang, Jing Feng, Dongling Yang, Sarah Perrett,[...]. Nat Nanotechnol 2007
11


Fluorescent carbon nanoparticles derived from candle soot.
Haipeng Liu, Tao Ye, Chengde Mao. Angew Chem Int Ed Engl 2007
596
11

One-step synthesis of amino-functionalized fluorescent carbon nanoparticles by hydrothermal carbonization of chitosan.
Yunhua Yang, Jianghu Cui, Mingtao Zheng, Chaofan Hu, Shaozao Tan, Yong Xiao, Qu Yang, Yingliang Liu. Chem Commun (Camb) 2012
311
11

Carbon dots for copper detection with down and upconversion fluorescent properties as excitation sources.
Alfonso Salinas-Castillo, Maria Ariza-Avidad, Christian Pritz, Maria Camprubí-Robles, Belen Fernández, Maria J Ruedas-Rama, Alicia Megia-Fernández, Alejandro Lapresta-Fernández, Francisco Santoyo-Gonzalez, Annelies Schrott-Fischer,[...]. Chem Commun (Camb) 2013
109
11


Carbon nanodots as peroxidase mimetics and their applications to glucose detection.
Wenbing Shi, Qinlong Wang, Yijuan Long, Zhiliang Cheng, Shihong Chen, Huzhi Zheng, Yuming Huang. Chem Commun (Camb) 2011
383
9

Graphene oxide: intrinsic peroxidase catalytic activity and its application to glucose detection.
Yujun Song, Konggang Qu, Chao Zhao, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. Adv Mater 2010
888
9
Highly luminescent carbon nanodots by microwave-assisted pyrolysis.
Xinyun Zhai, Peng Zhang, Changjun Liu, Tao Bai, Wenchen Li, Liming Dai, Wenguang Liu. Chem Commun (Camb) 2012
269
9

Water-soluble fluorescent carbon quantum dots and photocatalyst design.
Haitao Li, Xiaodie He, Zhenhui Kang, Hui Huang, Yang Liu, Jinglin Liu, Suoyuan Lian, Chi Him A Tsang, Xiaobao Yang, Shuit-Tong Lee. Angew Chem Int Ed Engl 2010
787
9

Optical detection of glucose and acetylcholine esterase inhibitors by H2O2-sensitive CdSe/ZnS quantum dots.
Ron Gill, Lily Bahshi, Ronit Freeman, Itamar Willner. Angew Chem Int Ed Engl 2008
127
9

Zr(H2O)2EDTA modulated luminescent carbon dots as fluorescent probes for fluoride detection.
Jia-Ming Liu, Li-ping Lin, Xin-Xing Wang, Li Jiao, Ma-Lin Cui, Shu-Lian Jiang, Wen-Lian Cai, Li-Hong Zhang, Zhi-Yong Zheng. Analyst 2013
29
13

Highly selective detection of phosphate in very complicated matrixes with an off-on fluorescent probe of europium-adjusted carbon dots.
Heng Xin Zhao, Li Qin Liu, Zhong De Liu, Yi Wang, Xi Juan Zhao, Cheng Zhi Huang. Chem Commun (Camb) 2011
205
9

Light-triggered theranostics based on photosensitizer-conjugated carbon dots for simultaneous enhanced-fluorescence imaging and photodynamic therapy.
Peng Huang, Jing Lin, Xiansong Wang, Zhe Wang, Chunlei Zhang, Meng He, Kan Wang, Feng Chen, Zhiming Li, Guangxia Shen,[...]. Adv Mater 2012
357
9An electrochemical avenue to blue luminescent nanocrystals from multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
Jigang Zhou, Christina Booker, Ruying Li, Xingtai Zhou, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun, Zhifeng Ding. J Am Chem Soc 2007
395
9


On-off-on fluorescent carbon dot nanosensor for recognition of chromium(VI) and ascorbic acid based on the inner filter effect.
Min Zheng, Zhigang Xie, Dan Qu, Di Li, Peng Du, Xiabin Jing, Zaicheng Sun. ACS Appl Mater Interfaces 2013
276
9

Carbon quantum dots and their applications.
Shi Ying Lim, Wei Shen, Zhiqiang Gao. Chem Soc Rev 2015
9

Oxidase-like activity of polymer-coated cerium oxide nanoparticles.
Atul Asati, Santimukul Santra, Charalambos Kaittanis, Sudip Nath, J Manuel Perez. Angew Chem Int Ed Engl 2009
559
6

Fe3O4 magnetic nanoparticle peroxidase mimetic-based colorimetric assay for the rapid detection of organophosphorus pesticide and nerve agent.
Minmin Liang, Kelong Fan, Yong Pan, Hui Jiang, Fei Wang, Dongling Yang, Di Lu, Jing Feng, Jianjun Zhao, Liu Yang,[...]. Anal Chem 2013
146
6

Highly selective and sensitive detection of Cu2+ with lysine enhancing bovine serum albumin modified-carbon dots fluorescent probe.
Jia-Ming Liu, Li-ping Lin, Xin-Xing Wang, Shao-Qin Lin, Wen-Lian Cai, Li-Hong Zhang, Zhi-Yong Zheng. Analyst 2012
89
6

Focusing on luminescent graphene quantum dots: current status and future perspectives.
Lingling Li, Gehui Wu, Guohai Yang, Juan Peng, Jianwei Zhao, Jun-Jie Zhu. Nanoscale 2013
488
6


Simple one-step synthesis of highly luminescent carbon dots from orange juice: application as excellent bio-imaging agents.
Swagatika Sahu, Birendra Behera, Tapas K Maiti, Sasmita Mohapatra. Chem Commun (Camb) 2012
496
6

Intrinsically fluorescent carbon dots with tunable emission derived from hydrothermal treatment of glucose in the presence of monopotassium phosphate.
Zheng-Chun Yang, Miao Wang, Anna Marie Yong, Siew Yee Wong, Xin-Hai Zhang, Happy Tan, Alex Yuangchi Chang, Xu Li, John Wang. Chem Commun (Camb) 2011
198
6

Electrochemical tuning of luminescent carbon nanodots: from preparation to luminescence mechanism.
Lei Bao, Zhi-Ling Zhang, Zhi-Quan Tian, Li Zhang, Cui Liu, Yi Lin, Baoping Qi, Dai-Wen Pang. Adv Mater 2011
313
6

Carbon-based dots co-doped with nitrogen and sulfur for high quantum yield and excitation-independent emission.
Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Hong Bin Yang, Chunxian Guo, Jingwei Shao, Yuwu Chi, Chang Ming Li, Ting Yu. Angew Chem Int Ed Engl 2013
746
6

Graphene quantum dot as a green and facile sensor for free chlorine in drinking water.
Yongqiang Dong, Geli Li, Nana Zhou, Ruixue Wang, Yuwu Chi, Guonan Chen. Anal Chem 2012
153
6

Photoluminescence properties of graphene versus other carbon nanomaterials.
Li Cao, Mohammed J Meziani, Sushant Sahu, Ya-Ping Sun. Acc Chem Res 2013
272
6

Hydrothermal treatment of grass: a low-cost, green route to nitrogen-doped, carbon-rich, photoluminescent polymer nanodots as an effective fluorescent sensing platform for label-free detection of Cu(II) ions.
Sen Liu, Jingqi Tian, Lei Wang, Yingwei Zhang, Xiaoyun Qin, Yonglan Luo, Abdullah M Asiri, Abdulrahman O Al-Youbi, Xuping Sun. Adv Mater 2012
500
6

Fluorescent graphene quantum dots with a boronic acid appended bipyridinium salt to sense monosaccharides in aqueous solution.
Ya-Hua Li, Li Zhang, Jing Huang, Ru-Ping Liang, Jian-Ding Qiu. Chem Commun (Camb) 2013
41
7

Fabrication of highly fluorescent graphene quantum dots using L-glutamic acid for in vitro/in vivo imaging and sensing.
Xu Wu, Fei Tian, Wenxue Wang, Jiao Chen, Min Wu, Julia Xiaojun Zhao. J Mater Chem C Mater 2013
146
6

One step synthesis of C-dots by microwave mediated caramelization of poly(ethylene glycol).
Amit Jaiswal, Siddhartha Sankar Ghosh, Arun Chattopadhyay. Chem Commun (Camb) 2012
135
6

Optical detection of choline and acetylcholine based on H₂O₂-sensitive quantum dots.
Zhenzhen Chen, Xiangling Ren, Xianwei Meng, Dong Chen, Chuanmiao Yan, Jun Ren, Yi Yuan, Fangqiong Tang. Biosens Bioelectron 2011
34
8
Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.