A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
1262 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Erythrocyte membrane-camouflaged polymeric nanoparticles as a biomimetic delivery platform.
Che-Ming J Hu, Li Zhang, Santosh Aryal, Connie Cheung, Ronnie H Fang, Liangfang Zhang. Proc Natl Acad Sci U S A 2011
43

Cell Membrane Coating Nanotechnology.
Ronnie H Fang, Ashley V Kroll, Weiwei Gao, Liangfang Zhang. Adv Mater 2018
574
32

Cancer cell membrane-coated nanoparticles for anticancer vaccination and drug delivery.
Ronnie H Fang, Che-Ming J Hu, Brian T Luk, Weiwei Gao, Jonathan A Copp, Yiyin Tai, Derek E O'Connor, Liangfang Zhang. Nano Lett 2014
706
29

Nanoparticle biointerfacing by platelet membrane cloaking.
Che-Ming J Hu, Ronnie H Fang, Kuei-Chun Wang, Brian T Luk, Soracha Thamphiwatana, Diana Dehaini, Phu Nguyen, Pavimol Angsantikul, Cindy H Wen, Ashley V Kroll,[...]. Nature 2015
816
25

Erythrocyte-Cancer Hybrid Membrane Camouflaged Hollow Copper Sulfide Nanoparticles for Prolonged Circulation Life and Homotypic-Targeting Photothermal/Chemotherapy of Melanoma.
Dongdong Wang, Haifeng Dong, Meng Li, Yu Cao, Fan Yang, Kai Zhang, Wenhao Dai, Changtao Wang, Xueji Zhang. ACS Nano 2018
216
24

Erythrocyte-Platelet Hybrid Membrane Coating for Enhanced Nanoparticle Functionalization.
Diana Dehaini, Xiaoli Wei, Ronnie H Fang, Sarah Masson, Pavimol Angsantikul, Brian T Luk, Yue Zhang, Man Ying, Yao Jiang, Ashley V Kroll,[...]. Adv Mater 2017
328
23

Preferential Cancer Cell Self-Recognition and Tumor Self-Targeting by Coating Nanoparticles with Homotypic Cancer Cell Membranes.
Jing-Yi Zhu, Di-Wei Zheng, Ming-Kang Zhang, Wu-Yang Yu, Wen-Xiu Qiu, Jing-Jing Hu, Jun Feng, Xian-Zheng Zhang. Nano Lett 2016
230
22

Synthetic nanoparticles functionalized with biomimetic leukocyte membranes possess cell-like functions.
Alessandro Parodi, Nicoletta Quattrocchi, Anne L van de Ven, Ciro Chiappini, Michael Evangelopoulos, Jonathan O Martinez, Brandon S Brown, Sm Z Khaled, Iman K Yazdi, Maria Vittoria Enzo,[...]. Nat Nanotechnol 2013
625
22

Anticancer Platelet-Mimicking Nanovehicles.
Quanyin Hu, Wujin Sun, Chengen Qian, Chao Wang, Hunter N Bomba, Zhen Gu. Adv Mater 2015
353
22

Microfluidic Electroporation-Facilitated Synthesis of Erythrocyte Membrane-Coated Magnetic Nanoparticles for Enhanced Imaging-Guided Cancer Therapy.
Lang Rao, Bo Cai, Lin-Lin Bu, Qing-Quan Liao, Shi-Shang Guo, Xing-Zhong Zhao, Wen-Fei Dong, Wei Liu. ACS Nano 2017
209
22

Cancer Cell Membrane-Biomimetic Nanoparticles for Homologous-Targeting Dual-Modal Imaging and Photothermal Therapy.
Ze Chen, Pengfei Zhao, Zhenyu Luo, Mingbin Zheng, Hao Tian, Ping Gong, Guanhui Gao, Hong Pan, Lanlan Liu, Aiqing Ma,[...]. ACS Nano 2016
385
22

Surface functionalization of gold nanoparticles with red blood cell membranes.
Weiwei Gao, Che-Ming J Hu, Ronnie H Fang, Brian T Luk, Jing Su, Liangfang Zhang. Adv Mater 2013
252
21

Macrophage Cell Membrane Camouflaged Au Nanoshells for in Vivo Prolonged Circulation Life and Enhanced Cancer Photothermal Therapy.
Mingjun Xuan, Jingxin Shao, Luru Dai, Junbai Li, Qiang He. ACS Appl Mater Interfaces 2016
191
20

Cell membrane-derived nanomaterials for biomedical applications.
Ronnie H Fang, Yao Jiang, Jean C Fang, Liangfang Zhang. Biomaterials 2017
219
19

Nanoparticles Coated with Neutrophil Membranes Can Effectively Treat Cancer Metastasis.
Ting Kang, Qianqian Zhu, Dan Wei, Jingxian Feng, Jianhui Yao, Tianze Jiang, Qingxiang Song, Xunbin Wei, Hongzhuan Chen, Xiaoling Gao,[...]. ACS Nano 2017
236
18

Red Blood Cell Membrane as a Biomimetic Nanocoating for Prolonged Circulation Time and Reduced Accelerated Blood Clearance.
Lang Rao, Lin-Lin Bu, Jun-Hua Xu, Bo Cai, Guang-Tao Yu, Xiaolei Yu, Zhaobo He, Qinqin Huang, Andrew Li, Shi-Shang Guo,[...]. Small 2015
221
18

Role of CD47 as a marker of self on red blood cells.
P A Oldenborg, A Zheleznyak, Y F Fang, C F Lagenaur, H D Gresham, F P Lindberg. Science 2000
17

Cancer-Cell-Biomimetic Nanoparticles for Targeted Therapy of Homotypic Tumors.
Huiping Sun, Jinghan Su, Qingshuo Meng, Qi Yin, Lingli Chen, Wangwen Gu, Pengcheng Zhang, Zhiwen Zhang, Haijun Yu, Siling Wang,[...]. Adv Mater 2016
270
16

Cancer Cell Membrane-Coated Upconversion Nanoprobes for Highly Specific Tumor Imaging.
Lang Rao, Lin-Lin Bu, Bo Cai, Jun-Hua Xu, Andrew Li, Wen-Feng Zhang, Zhi-Jun Sun, Shi-Shang Guo, Wei Liu, Tza-Huei Wang,[...]. Adv Mater 2016
257
16

A biomimetic nanosponge that absorbs pore-forming toxins.
Che-Ming J Hu, Ronnie H Fang, Jonathan Copp, Brian T Luk, Liangfang Zhang. Nat Nanotechnol 2013
407
15

Modulating antibacterial immunity via bacterial membrane-coated nanoparticles.
Weiwei Gao, Ronnie H Fang, Soracha Thamphiwatana, Brian T Luk, Jieming Li, Pavimol Angsantikul, Qiangzhe Zhang, Che-Ming J Hu, Liangfang Zhang. Nano Lett 2015
250
15

Preparation and Application of Cell Membrane-Camouflaged Nanoparticles for Cancer Therapy.
Yihui Zhai, Jinghan Su, Wei Ran, Pengcheng Zhang, Qi Yin, Zhiwen Zhang, Haijun Yu, Yaping Li. Theranostics 2017
141
15

Cancer Cell Membrane-Coated Adjuvant Nanoparticles with Mannose Modification for Effective Anticancer Vaccination.
Rong Yang, Jun Xu, Ligeng Xu, Xiaoqi Sun, Qian Chen, Yuhuan Zhao, Rui Peng, Zhuang Liu. ACS Nano 2018
292
15

Nanoparticulate Delivery of Cancer Cell Membrane Elicits Multiantigenic Antitumor Immunity.
Ashley V Kroll, Ronnie H Fang, Yao Jiang, Jiarong Zhou, Xiaoli Wei, Chun Lai Yu, Jie Gao, Brian T Luk, Diana Dehaini, Weiwei Gao,[...]. Adv Mater 2017
230
15

Interfacial interactions between natural RBC membranes and synthetic polymeric nanoparticles.
Brian T Luk, Che-Ming Jack Hu, Ronnie H Fang, Diana Dehaini, Cody Carpenter, Weiwei Gao, Liangfang Zhang. Nanoscale 2014
188
15

Lipid-insertion enables targeting functionalization of erythrocyte membrane-cloaked nanoparticles.
Ronnie H Fang, Che-Ming J Hu, Kevin N H Chen, Brian T Luk, Cody W Carpenter, Weiwei Gao, Shulin Li, Dong-Er Zhang, Weiyue Lu, Liangfang Zhang. Nanoscale 2013
164
15

Erythrocyte-cancer hybrid membrane-camouflaged melanin nanoparticles for enhancing photothermal therapy efficacy in tumors.
Qin Jiang, Yao Liu, Ranran Guo, Xianxian Yao, Seunghyun Sung, Zhiqing Pang, Wuli Yang. Biomaterials 2019
150
15

'Marker-of-self' functionalization of nanoscale particles through a top-down cellular membrane coating approach.
Che-Ming J Hu, Ronnie H Fang, Brian T Luk, Kevin N H Chen, Cody Carpenter, Weiwei Gao, Kang Zhang, Liangfang Zhang. Nanoscale 2013
189
15

Erythrocyte-inspired delivery systems.
Che-Ming J Hu, Ronnie H Fang, Liangfang Zhang. Adv Healthc Mater 2012
164
14


Red blood cell membrane-camouflaged nanoparticles: a novel drug delivery system for antitumor application.
Qing Xia, Yongtai Zhang, Zhe Li, Xuefeng Hou, Nianping Feng. Acta Pharm Sin B 2019
179
14

Stem Cell Membrane-Coated Nanogels for Highly Efficient In Vivo Tumor Targeted Drug Delivery.
Changyong Gao, Zhihua Lin, Beatriz Jurado-S├ínchez, Xiankun Lin, Zhiguang Wu, Qiang He. Small 2016
163
13

Erythrocyte Membrane-Enveloped Polymeric Nanoparticles as Nanovaccine for Induction of Antitumor Immunity against Melanoma.
Yuanyuan Guo, Dong Wang, Qingle Song, Tingting Wu, Xiangting Zhuang, Yuling Bao, Miao Kong, Yan Qi, Songwei Tan, Zhiping Zhang. ACS Nano 2015
219
13

Cancer Cell Membrane Camouflaged Cascade Bioreactor for Cancer Targeted Starvation and Photodynamic Therapy.
Shi-Ying Li, Hong Cheng, Bo-Ru Xie, Wen-Xiu Qiu, Jing-Yue Zeng, Chu-Xin Li, Shuang-Shuang Wan, Lu Zhang, Wen-Long Liu, Xian-Zheng Zhang. ACS Nano 2017
400
13

Neutrophil membrane-coated nanoparticles inhibit synovial inflammation and alleviate joint damage in inflammatory arthritis.
Qiangzhe Zhang, Diana Dehaini, Yue Zhang, Julia Zhou, Xiangyu Chen, Lifen Zhang, Ronnie H Fang, Weiwei Gao, Liangfang Zhang. Nat Nanotechnol 2018
320
13

Clearance of pathological antibodies using biomimetic nanoparticles.
Jonathan A Copp, Ronnie H Fang, Brian T Luk, Che-Ming J Hu, Weiwei Gao, Kang Zhang, Liangfang Zhang. Proc Natl Acad Sci U S A 2014
153
13

Contribution of platelets to tumour metastasis.
Laurie J Gay, Brunhilde Felding-Habermann. Nat Rev Cancer 2011
13


Red blood cell membrane-camouflaged melanin nanoparticles for enhanced photothermal therapy.
Qin Jiang, Zimiao Luo, Yongzhi Men, Peng Yang, Haibao Peng, Ranran Guo, Ye Tian, Zhiqing Pang, Wuli Yang. Biomaterials 2017
158
12

Bio-inspired, bioengineered and biomimetic drug delivery carriers.
Jin-Wook Yoo, Darrell J Irvine, Dennis E Discher, Samir Mitragotri. Nat Rev Drug Discov 2011
699
12

Liposomes Coated with Isolated Macrophage Membrane Can Target Lung Metastasis of Breast Cancer.
Haiqiang Cao, Zhaoling Dan, Xinyu He, Zhiwen Zhang, Haijun Yu, Qi Yin, Yaping Li. ACS Nano 2016
277
12

Cell-Membrane Immunotherapy Based on Natural Killer Cell Membrane Coated Nanoparticles for the Effective Inhibition of Primary and Abscopal Tumor Growth.
Guanjun Deng, Zhihong Sun, Sanpeng Li, Xinghua Peng, Wenjun Li, Lihua Zhou, Yifan Ma, Ping Gong, Lintao Cai. ACS Nano 2018
156
12

Macrophage Cell Membrane Camouflaged Mesoporous Silica Nanocapsules for In Vivo Cancer Therapy.
Minjun Xuan, Jingxin Shao, Luru Dai, Qiang He, Junbai Li. Adv Healthc Mater 2015
153
12

Targeted drug delivery to circulating tumor cells via platelet membrane-functionalized particles.
Jiahe Li, Yiwei Ai, Lihua Wang, Pengcheng Bu, Charles C Sharkey, Qianhui Wu, Brittany Wun, Sweta Roy, Xiling Shen, Michael R King. Biomaterials 2016
163
12

Principles of nanoparticle design for overcoming biological barriers to drug delivery.
Elvin Blanco, Haifa Shen, Mauro Ferrari. Nat Biotechnol 2015
12

Erythrocyte Membrane-Coated Upconversion Nanoparticles with Minimal Protein Adsorption for Enhanced Tumor Imaging.
Lang Rao, Qian-Fang Meng, Lin-Lin Bu, Bo Cai, Qinqin Huang, Zhi-Jun Sun, Wen-Feng Zhang, Andrew Li, Shi-Shang Guo, Wei Liu,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2017
125
12

Ligand-Modified Cell Membrane Enables the Targeted Delivery of Drug Nanocrystals to Glioma.
Zhilan Chai, Danni Ran, Linwei Lu, Changyou Zhan, Huitong Ruan, Xuefeng Hu, Cao Xie, Kuan Jiang, Jinyang Li, Jianfen Zhou,[...]. ACS Nano 2019
143
12

Red blood cell-derived nanoerythrosome for antigen delivery with enhanced cancer immunotherapy.
Xiao Han, Shufang Shen, Qin Fan, Guojun Chen, Edikan Archibong, Gianpietro Dotti, Zhuang Liu, Zhen Gu, Chao Wang. Sci Adv 2019
134
12

Erythrocyte membrane-coated gold nanocages for targeted photothermal and chemical cancer therapy.
Dao-Ming Zhu, Wei Xie, Yu-Sha Xiao, Meng Suo, Ming-Hui Zan, Qing-Quan Liao, Xue-Jia Hu, Li-Ben Chen, Bei Chen, Wen-Tao Wu,[...]. Nanotechnology 2018
59
18

Biointerfacing and Applications of Cell Membrane-Coated Nanoparticles.
Ashley V Kroll, Ronnie H Fang, Liangfang Zhang. Bioconjug Chem 2017
167
11


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.