A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
917 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
50

The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
718
28

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
438
27

Construction of covalent organic framework for catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura coupling reaction.
San-Yuan Ding, Jia Gao, Qiong Wang, Yuan Zhang, Wei-Guo Song, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2011
748
24Designed synthesis of 3D covalent organic frameworks.
Hani M El-Kaderi, Joseph R Hunt, José L Mendoza-Cortés, Adrien P Côté, Robert E Taylor, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2007
770
18

Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks.
Tianqiong Ma, Eugene A Kapustin, Shawn X Yin, Lin Liang, Zhengyang Zhou, Jing Niu, Li-Hua Li, Yingying Wang, Jie Su, Jian Li,[...]. Science 2018
304
17

Recent advances in covalent organic frameworks (COFs) as a smart sensing material.
Xigui Liu, Danlian Huang, Cui Lai, Guangming Zeng, Lei Qin, Han Wang, Huan Yi, Bisheng Li, Shiyu Liu, Mingming Zhang,[...]. Chem Soc Rev 2019
173
17

Construction of crystalline 2D covalent organic frameworks with remarkable chemical (acid/base) stability via a combined reversible and irreversible route.
Sharath Kandambeth, Arijit Mallick, Binit Lukose, Manoj V Mane, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2012
505
17

Thioether-Based Fluorescent Covalent Organic Framework for Selective Detection and Facile Removal of Mercury(II).
San-Yuan Ding, Ming Dong, Ya-Wen Wang, Yan-Tao Chen, Huai-Zhen Wang, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2016
403
16

Chemical Conversion of Linkages in Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Steven J Lyle, Thomas M Osborn Popp, Christian S Diercks, Jeffrey A Reimer, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2016
139
16

3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery.
Qianrong Fang, Junhua Wang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Zhongbin Zhuang, Jie Zheng, Hongxia Guo, Shilun Qiu, Yushan Yan. J Am Chem Soc 2015
330
16

Covalent Organic Framework-Covalent Organic Framework Bilayer Membranes for Highly Selective Gas Separation.
Hongwei Fan, Alexander Mundstock, Armin Feldhoff, Alexander Knebel, Jiahui Gu, Hong Meng, Jürgen Caro. J Am Chem Soc 2018
143
16

Covalent organic frameworks comprising cobalt porphyrins for catalytic CO₂ reduction in water.
Song Lin, Christian S Diercks, Yue-Biao Zhang, Nikolay Kornienko, Eva M Nichols, Yingbo Zhao, Aubrey R Paris, Dohyung Kim, Peidong Yang, Omar M Yaghi,[...]. Science 2015
735
16

Homochiral 2D Porous Covalent Organic Frameworks for Heterogeneous Asymmetric Catalysis.
Xiuren Wang, Xing Han, Jie Zhang, Xiaowei Wu, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2016
187
15

Covalent organic frameworks.
Xiao Feng, Xuesong Ding, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2012
916
14

Crystalline Dioxin-Linked Covalent Organic Frameworks from Irreversible Reactions.
Bing Zhang, Mufeng Wei, Haiyan Mao, Xiaokun Pei, Sultan A Alshmimri, Jeffrey A Reimer, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2018
95
14

Constructing Crystalline Covalent Organic Frameworks from Chiral Building Blocks.
Hai-Sen Xu, San-Yuan Ding, Wan-Kai An, Han Wu, Wei Wang. J Am Chem Soc 2016
119
14

Catalytic covalent organic frameworks via pore surface engineering.
Hong Xu, Xiong Chen, Jia Gao, Jianbin Lin, Matthew Addicoat, Stephan Irle, Donglin Jiang. Chem Commun (Camb) 2014
133
14

Chiral Covalent Organic Frameworks with High Chemical Stability for Heterogeneous Asymmetric Catalysis.
Xing Han, Qingchun Xia, Jinjing Huang, Yan Liu, Chunxia Tan, Yong Cui. J Am Chem Soc 2017
149
14


Benzoxazole-Linked Ultrastable Covalent Organic Frameworks for Photocatalysis.
Pi-Feng Wei, Ming-Zhu Qi, Zhi-Peng Wang, San-Yuan Ding, Wei Yu, Qiang Liu, Li-Ke Wang, Huai-Zhen Wang, Wan-Kai An, Wei Wang. J Am Chem Soc 2018
171
14

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
322
14

Covalent organic frameworks for separation applications.
Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen, Zhenjie Zhang, Shengqian Ma. Chem Soc Rev 2020
223
14

Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
175
13

Chiral 3D Covalent Organic Frameworks for High Performance Liquid Chromatographic Enantioseparation.
Xing Han, Jinjing Huang, Chen Yuan, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2018
167
13

Sulfone-containing covalent organic frameworks for photocatalytic hydrogen evolution from water.
Xiaoyan Wang, Linjiang Chen, Samantha Y Chong, Marc A Little, Yongzhen Wu, Wei-Hong Zhu, Rob Clowes, Yong Yan, Martijn A Zwijnenburg, Reiner Sebastian Sprick,[...]. Nat Chem 2018
258
13


A crystalline imine-linked 3-D porous covalent organic framework.
Fernando J Uribe-Romo, Joseph R Hunt, Hiroyasu Furukawa, Cornelius Klöck, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2009
482
13

Covalent organic frameworks for membrane separation.
Shushan Yuan, Xin Li, Junyong Zhu, Gang Zhang, Peter Van Puyvelde, Bart Van der Bruggen. Chem Soc Rev 2019
181
13

A Pyrene-Based, Fluorescent Three-Dimensional Covalent Organic Framework.
Guiqing Lin, Huimin Ding, Daqiang Yuan, Baoshan Wang, Cheng Wang. J Am Chem Soc 2016
244
13

Chiral covalent organic frameworks: design, synthesis and property.
Xing Han, Chen Yuan, Bang Hou, Lujia Liu, Haiyang Li, Yan Liu, Yong Cui. Chem Soc Rev 2020
65
20

Covalent Organic Frameworks: Chemistry beyond the Structure.
Sharath Kandambeth, Kaushik Dey, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2019
277
13

Bulk COFs and COF nanosheets for electrochemical energy storage and conversion.
Jie Li, Xuechun Jing, Qingqing Li, Siwu Li, Xing Gao, Xiao Feng, Bo Wang. Chem Soc Rev 2020
127
13

Proton conduction in crystalline and porous covalent organic frameworks.
Hong Xu, Shanshan Tao, Donglin Jiang. Nat Mater 2016
221
12

Stable Covalent Organic Frameworks for Exceptional Mercury Removal from Aqueous Solutions.
Ning Huang, Lipeng Zhai, Hong Xu, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2017
183
12

Topochemical conversion of an imine- into a thiazole-linked covalent organic framework enabling real structure analysis.
Frederik Haase, Erik Troschke, Gökcen Savasci, Tanmay Banerjee, Viola Duppel, Susanne Dörfler, Martin M J Grundei, Asbjörn M Burow, Christian Ochsenfeld, Stefan Kaskel,[...]. Nat Commun 2018
88
13

Two-Dimensional Chemiresistive Covalent Organic Framework with High Intrinsic Conductivity.
Zheng Meng, Robert M Stolz, Katherine A Mirica. J Am Chem Soc 2019
101
12

β-Ketoenamine-linked covalent organic frameworks capable of pseudocapacitive energy storage.
Catherine R DeBlase, Katharine E Silberstein, Thanh-Tam Truong, Héctor D Abruña, William R Dichtel. J Am Chem Soc 2013
345
12

Conjugated organic framework with three-dimensionally ordered stable structure and delocalized π clouds.
Jia Guo, Yanhong Xu, Shangbin Jin, Long Chen, Toshihiko Kaji, Yoshihito Honsho, Matthew A Addicoat, Jangbae Kim, Akinori Saeki, Hyotcherl Ihee,[...]. Nat Commun 2013
224
12


Covalent organic frameworks as exceptional hydrogen storage materials.
Sang Soo Han, Hiroyasu Furukawa, Omar M Yaghi, William A Goddard. J Am Chem Soc 2008
268
12


Covalent Organic Frameworks with Chirality Enriched by Biomolecules for Efficient Chiral Separation.
Sainan Zhang, Yunlong Zheng, Hongde An, Briana Aguila, Cheng-Xiong Yang, Yueyue Dong, Wei Xie, Peng Cheng, Zhenjie Zhang, Yao Chen,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2018
93
11

Ultrathin Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets: Preparation and Application in Highly Sensitive and Selective DNA Detection.
Yongwu Peng, Ying Huang, Yihan Zhu, Bo Chen, Liying Wang, Zhuangchai Lai, Zhicheng Zhang, Meiting Zhao, Chaoliang Tan, Nailiang Yang,[...]. J Am Chem Soc 2017
196
11

Nanoscale covalent organic frameworks as smart carriers for drug delivery.
Linyi Bai, Soo Zeng Fiona Phua, Wei Qi Lim, Avijit Jana, Zhong Luo, Huijun Phoebe Tham, Lingzhi Zhao, Qiang Gao, Yanli Zhao. Chem Commun (Camb) 2016
175
11

A tunable azine covalent organic framework platform for visible light-induced hydrogen generation.
Vijay S Vyas, Frederik Haase, Linus Stegbauer, Gökcen Savasci, Filip Podjaski, Christian Ochsenfeld, Bettina V Lotsch. Nat Commun 2015
339
11

Porous, covalent triazine-based frameworks prepared by ionothermal synthesis.
Pierre Kuhn, Markus Antonietti, Arne Thomas. Angew Chem Int Ed Engl 2008
739
11

An azine-linked covalent organic framework.
Sasanka Dalapati, Shangbin Jin, Jia Gao, Yanhong Xu, Atsushi Nagai, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2013
277
11


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.