A citation-based method for searching scientific literature

Xiuren Wang, Xing Han, Jie Zhang, Xiaowei Wu, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2016
Times Cited: 187List of co-cited articles
926 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
69


Construction of covalent organic framework for catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura coupling reaction.
San-Yuan Ding, Jia Gao, Qiong Wang, Yuan Zhang, Wei-Guo Song, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2011
748
45


The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
718
32

Covalent organic frameworks.
Xiao Feng, Xuesong Ding, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2012
916
31

3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery.
Qianrong Fang, Junhua Wang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Zhongbin Zhuang, Jie Zheng, Hongxia Guo, Shilun Qiu, Yushan Yan. J Am Chem Soc 2015
330
29

Covalent organic frameworks comprising cobalt porphyrins for catalytic CO₂ reduction in water.
Song Lin, Christian S Diercks, Yue-Biao Zhang, Nikolay Kornienko, Eva M Nichols, Yingbo Zhao, Aubrey R Paris, Dohyung Kim, Peidong Yang, Omar M Yaghi,[...]. Science 2015
735
29

Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks.
Tianqiong Ma, Eugene A Kapustin, Shawn X Yin, Lin Liang, Zhengyang Zhou, Jing Niu, Li-Hua Li, Yingying Wang, Jie Su, Jian Li,[...]. Science 2018
304
29

A tunable azine covalent organic framework platform for visible light-induced hydrogen generation.
Vijay S Vyas, Frederik Haase, Linus Stegbauer, Gökcen Savasci, Filip Podjaski, Christian Ochsenfeld, Bettina V Lotsch. Nat Commun 2015
339
29


Designed synthesis of 3D covalent organic frameworks.
Hani M El-Kaderi, Joseph R Hunt, José L Mendoza-Cortés, Adrien P Côté, Robert E Taylor, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2007
770
27

Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into Few-Layer Redox-Active Nanosheets as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries.
Shan Wang, Qianyou Wang, Pengpeng Shao, Yuzhen Han, Xing Gao, Li Ma, Shuai Yuan, Xiaojie Ma, Junwen Zhou, Xiao Feng,[...]. J Am Chem Soc 2017
270
26

Porous, covalent triazine-based frameworks prepared by ionothermal synthesis.
Pierre Kuhn, Markus Antonietti, Arne Thomas. Angew Chem Int Ed Engl 2008
739
25

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
322
25

A crystalline imine-linked 3-D porous covalent organic framework.
Fernando J Uribe-Romo, Joseph R Hunt, Hiroyasu Furukawa, Cornelius Klöck, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2009
482
25

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
438
25

A belt-shaped, blue luminescent, and semiconducting covalent organic framework.
Shun Wan, Jia Guo, Jangbae Kim, Hyotcherl Ihee, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2008
344
24

Thioether-Based Fluorescent Covalent Organic Framework for Selective Detection and Facile Removal of Mercury(II).
San-Yuan Ding, Ming Dong, Ya-Wen Wang, Yan-Tao Chen, Huai-Zhen Wang, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2016
403
23

Benzoxazole-Linked Ultrastable Covalent Organic Frameworks for Photocatalysis.
Pi-Feng Wei, Ming-Zhu Qi, Zhi-Peng Wang, San-Yuan Ding, Wei Yu, Qiang Liu, Li-Ke Wang, Huai-Zhen Wang, Wan-Kai An, Wei Wang. J Am Chem Soc 2018
171
23

Constructing Crystalline Covalent Organic Frameworks from Chiral Building Blocks.
Hai-Sen Xu, San-Yuan Ding, Wan-Kai An, Han Wu, Wei Wang. J Am Chem Soc 2016
119
22

Covalent Organic Frameworks for CO2 Capture.
Yongfei Zeng, Ruqiang Zou, Yanli Zhao. Adv Mater 2016
267
22

3D microporous base-functionalized covalent organic frameworks for size-selective catalysis.
Qianrong Fang, Shuang Gu, Jie Zheng, Zhongbin Zhuang, Shilun Qiu, Yushan Yan. Angew Chem Int Ed Engl 2014
241
22

Ionic Covalent Organic Frameworks with Spiroborate Linkage.
Ya Du, Haishen Yang, Justin Michael Whiteley, Shun Wan, Yinghua Jin, Se-Hee Lee, Wei Zhang. Angew Chem Int Ed Engl 2016
196
22

Chiral 3D Covalent Organic Frameworks for High Performance Liquid Chromatographic Enantioseparation.
Xing Han, Jinjing Huang, Chen Yuan, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2018
167
21

Chiral Covalent Organic Frameworks with High Chemical Stability for Heterogeneous Asymmetric Catalysis.
Xing Han, Qingchun Xia, Jinjing Huang, Yan Liu, Chunxia Tan, Yong Cui. J Am Chem Soc 2017
149
21

Postsynthetically Modified Covalent Organic Frameworks for Efficient and Effective Mercury Removal.
Qi Sun, Briana Aguila, Jason Perman, Lyndsey D Earl, Carter W Abney, Yuchuan Cheng, Hao Wei, Nicholas Nguyen, Lukasz Wojtas, Shengqian Ma. J Am Chem Soc 2017
318
21

A photoconductive thienothiophene-based covalent organic framework showing charge transfer towards included fullerene.
Mirjam Dogru, Matthias Handloser, Florian Auras, Thomas Kunz, Dana Medina, Achim Hartschuh, Paul Knochel, Thomas Bein. Angew Chem Int Ed Engl 2013
192
21

An azine-linked covalent organic framework.
Sasanka Dalapati, Shangbin Jin, Jia Gao, Yanhong Xu, Atsushi Nagai, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2013
277
21

Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
175
21


Two-dimensional covalent organic frameworks for carbon dioxide capture through channel-wall functionalization.
Ning Huang, Xiong Chen, Rajamani Krishna, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2015
213
20

Exceptional ammonia uptake by a covalent organic framework.
Christian J Doonan, David J Tranchemontagne, T Grant Glover, Joseph R Hunt, Omar M Yaghi. Nat Chem 2010
357
20

Flexibility Matters: Cooperative Active Sites in Covalent Organic Framework and Threaded Ionic Polymer.
Qi Sun, Briana Aguila, Jason Perman, Nicholas Nguyen, Shengqian Ma. J Am Chem Soc 2016
168
20

Ultrathin Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets: Preparation and Application in Highly Sensitive and Selective DNA Detection.
Yongwu Peng, Ying Huang, Yihan Zhu, Bo Chen, Liying Wang, Zhuangchai Lai, Zhicheng Zhang, Meiting Zhao, Chaoliang Tan, Nailiang Yang,[...]. J Am Chem Soc 2017
196
20

β-Ketoenamine-linked covalent organic frameworks capable of pseudocapacitive energy storage.
Catherine R DeBlase, Katharine E Silberstein, Thanh-Tam Truong, Héctor D Abruña, William R Dichtel. J Am Chem Soc 2013
345
19

A Pyrene-Based, Fluorescent Three-Dimensional Covalent Organic Framework.
Guiqing Lin, Huimin Ding, Daqiang Yuan, Baoshan Wang, Cheng Wang. J Am Chem Soc 2016
244
19

One-step construction of two different kinds of pores in a 2D covalent organic framework.
Tian-You Zhou, Shun-Qi Xu, Qiang Wen, Zhong-Fu Pang, Xin Zhao. J Am Chem Soc 2014
166
19

Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks with Dual Linkages for Bifunctional Cascade Catalysis.
Hui Li, Qinying Pan, Yunchao Ma, Xinyu Guan, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. J Am Chem Soc 2016
103
18

Pore Environment Control and Enhanced Performance of Enzymes Infiltrated in Covalent Organic Frameworks.
Qi Sun, Chung-Wei Fu, Briana Aguila, Jason Perman, Sai Wang, Hsi-Ya Huang, Feng-Shou Xiao, Shengqian Ma. J Am Chem Soc 2018
125
18

Photoelectric covalent organic frameworks: converting open lattices into ordered donor-acceptor heterojunctions.
Long Chen, Ko Furukawa, Jia Gao, Atsushi Nagai, Toshikazu Nakamura, Yuping Dong, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2014
151
18

Oriented 2D covalent organic framework thin films on single-layer graphene.
John W Colson, Arthur R Woll, Arnab Mukherjee, Mark P Levendorf, Eric L Spitler, Virgil B Shields, Michael G Spencer, Jiwoong Park, William R Dichtel. Science 2011
462
18

Conversion of Imine to Oxazole and Thiazole Linkages in Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Yasmeen S AlFaraj, Christian S Diercks, Nanette N Jarenwattananon, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2018
86
20

Seeded growth of single-crystal two-dimensional covalent organic frameworks.
Austin M Evans, Lucas R Parent, Nathan C Flanders, Ryan P Bisbey, Edon Vitaku, Matthew S Kirschner, Richard D Schaller, Lin X Chen, Nathan C Gianneschi, William R Dichtel. Science 2018
199
18

Stable Covalent Organic Frameworks for Exceptional Mercury Removal from Aqueous Solutions.
Ning Huang, Lipeng Zhai, Hong Xu, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2017
183
17

Crystalline covalent organic frameworks with hydrazone linkages.
Fernando J Uribe-Romo, Christian J Doonan, Hiroyasu Furukawa, Kounosuke Oisaki, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2011
283
17

Metalation of a Mesoporous Three-Dimensional Covalent Organic Framework.
Luke A Baldwin, Jonathan W Crowe, David A Pyles, Psaras L McGrier. J Am Chem Soc 2016
130
17

Construction of crystalline 2D covalent organic frameworks with remarkable chemical (acid/base) stability via a combined reversible and irreversible route.
Sharath Kandambeth, Arijit Mallick, Binit Lukose, Manoj V Mane, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2012
505
17

Catalytic covalent organic frameworks via pore surface engineering.
Hong Xu, Xiong Chen, Jia Gao, Jianbin Lin, Matthew Addicoat, Stephan Irle, Donglin Jiang. Chem Commun (Camb) 2014
133
17

Nanoscale covalent organic frameworks as smart carriers for drug delivery.
Linyi Bai, Soo Zeng Fiona Phua, Wei Qi Lim, Avijit Jana, Zhong Luo, Huijun Phoebe Tham, Lingzhi Zhao, Qiang Gao, Yanli Zhao. Chem Commun (Camb) 2016
175
16


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.