A citation-based method for searching scientific literature

Dawei Yang, Yuguo Tang, Zhenzhen Guo, Xifeng Chen, Peng Miao. Mol Biosyst 2017
Times Cited: 3List of co-cited articles
1 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Quantum dot-aptamer conjugates for synchronous cancer imaging, therapy, and sensing of drug delivery based on bi-fluorescence resonance energy transfer.
Vaishali Bagalkot, Liangfang Zhang, Etgar Levy-Nissenbaum, Sangyong Jon, Philip W Kantoff, Robert Langer, Omid C Farokhzad. Nano Lett 2007
555
66

Tuberculosis: a disease without boundaries.
Nicole Fogel. Tuberculosis (Edinb) 2015
115
33

Development of an aptamer beacon for detection of interferon-gamma.
Nazgul Tuleuova, Caroline N Jones, Jun Yan, Erlan Ramanculov, Yohei Yokobayashi, Alexander Revzin. Anal Chem 2010
92
33

Serum concentrations of cytokines in patients with active tuberculosis (TB) and after treatment.
A Verbon, N Juffermans, S J Van Deventer, P Speelman, H Van Deutekom, T Van Der Poll. Clin Exp Immunol 1999
165
33

A microchip electrophoresis-based fluorescence signal amplification strategy for highly sensitive detection of biomolecules.
Yingfeng Qin, Liangliang Zhang, Shuting Li, Jingjin Zhao, Yong Huang, Shulin Zhao, Yi-Ming Liu. Chem Commun (Camb) 2016
16
33

Multimodal Detection of a Small Molecule Target Using Stimuli-Responsive Liposome Triggered by Aptamer-Enzyme Conjugate.
Hang Xing, Caroline Luowen Zhang, George Ruan, Jingjing Zhang, Kevin Hwang, Yi Lu. Anal Chem 2016
35
33Interferon gamma assays for tuberculosis.
Ajit Lalvani, Luca Richeldi, Heinke Kunst. Lancet Infect Dis 2005
27
33

Aptamer-based electrochemical biosensor for interferon gamma detection.
Ying Liu, Nazgul Tuleouva, Erlan Ramanculov, Alexander Revzin. Anal Chem 2010
166
33

Advances in the diagnosis and treatment of tuberculosis.
Payam Nahid, Madhukar Pai, Philip C Hopewell. Proc Am Thorac Soc 2006
98
33

Rapid and Label-Free Detection of Interferon Gamma via an Electrochemical Aptasensor Comprising a Ternary Surface Monolayer on a Gold Interdigitated Electrode Array.
Shaowei Ding, Curtis Mosher, Xian Y Lee, Suprem R Das, Allison A Cargill, Xiaohui Tang, Bolin Chen, Eric S McLamore, Carmen Gomes, Jesse M Hostetter,[...]. ACS Sens 2017
44
33

Binding-regulated click ligation for selective detection of proteins.
Ya Cao, Peng Han, Zhuxin Wang, Weiwei Chen, Yongqian Shu, Yang Xiang. Biosens Bioelectron 2016
7
33

Enzyme-Encapsulated Liposome-Linked Immunosorbent Assay Enabling Sensitive Personal Glucose Meter Readout for Portable Detection of Disease Biomarkers.
Bingqian Lin, Dan Liu, Jinmao Yan, Zhi Qiao, Yunxin Zhong, Jiawei Yan, Zhi Zhu, Tianhai Ji, Chaoyong James Yang. ACS Appl Mater Interfaces 2016
44
33

Biomarkers and diagnostics for tuberculosis: progress, needs, and translation into practice.
Robert S Wallis, Madhukar Pai, Dick Menzies, T Mark Doherty, Gerhard Walzl, Mark D Perkins, Alimuddin Zumla. Lancet 2010
310
33

Efficacy of inducible protein 10 as a biomarker for the diagnosis of tuberculosis.
Ji Young Hong, Gyeong Seo Jung, Hyunjung Kim, Young Mi Kim, Hye Jon Lee, Sang-Nae Cho, Se Kyu Kim, Joon Chang, Young Ae Kang. Int J Infect Dis 2012
29
33

Rational, modular adaptation of enzyme-free DNA circuits to multiple detection methods.
Bingling Li, Andrew D Ellington, Xi Chen. Nucleic Acids Res 2011
310
33

Effects of the antimicrobial peptide temporin L on cell morphology, membrane permeability and viability of Escherichia coli.
Maria Luisa Mangoni, Niv Papo, Donatella Barra, Maurizio Simmaco, Argante Bozzi, Antonio Di Giulio, Andrea C Rinaldi. Biochem J 2004
117
33

Sensitivity of a new commercial enzyme-linked immunospot assay (T SPOT-TB) for diagnosis of tuberculosis in clinical practice.
T Meier, H-P Eulenbruch, P Wrighton-Smith, G Enders, T Regnath. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2005
140
33

Comparison of two commercial interferon-gamma assays for diagnosing Mycobacterium tuberculosis infection.
J Y Lee, H J Choi, I-N Park, S-B Hong, Y-M Oh, C-M Lim, S D Lee, Y Koh, W S Kim, D S Kim,[...]. Eur Respir J 2006
215
33

Luminescence switch-on assay of interferon-gamma using a G-quadruplex-selective iridium(III) complex.
Sheng Lin, Bingyong He, Chao Yang, Chung-Hang Leung, Jean-Louis Mergny, Dik-Lung Ma. Chem Commun (Camb) 2015
26
33

Target-driven self-assembly of stacking deoxyribonucleic acids for highly sensitive assay of proteins.
Ya Cao, Weiwei Chen, Peng Han, Zhuxin Wang, Genxi Li. Anal Chim Acta 2015
8
33

Sensitive and selective amplified visual detection of cytokines based on exonuclease III-aided target recycling.
Kai Zhang, Tianli Ren, Ke Wang, Xue Zhu, Hao Wu, Minhao Xie. Chem Commun (Camb) 2014
20
33

Liposome-amplified photoelectrochemical immunoassay for highly sensitive monitoring of disease biomarkers based on a split-type strategy.
Junyang Zhuang, Bin Han, Wenchao Liu, Jinfei Zhou, Kewei Liu, Dapeng Yang, Dianping Tang. Biosens Bioelectron 2018
38
33

A rapid and visual aptasensor for Lipopolysaccharides detection based on the bulb-like triplex turn-on switch coupled with HCR-HRP nanostructures.
Wentao Xu, Jingjing Tian, Xiangli Shao, Longjiao Zhu, Kunlun Huang, Yunbo Luo. Biosens Bioelectron 2017
18
33

Interferon-gamma assays in the immunodiagnosis of tuberculosis: a systematic review.
Madhukar Pai, Lee W Riley, John M Colford. Lancet Infect Dis 2004
693
33

Enzyme-triggered compound release using functionalized antimicrobial peptide derivatives.
Shin Mizukami, Masayoshi Kashibe, Kengo Matsumoto, Yuichiro Hori, Kazuya Kikuchi. Chem Sci 2017
14
33


PEGylated thermosensitive lipid-coated hollow gold nanoshells for effective combinational chemo-photothermal therapy of pancreatic cancer.
Bijay Kumar Poudel, Biki Gupta, Thiruganesh Ramasamy, Raj Kumar Thapa, Shiva Pathak, Kyung Taek Oh, Jee-Heon Jeong, Han-Gon Choi, Chul Soon Yong, Jong Oh Kim. Colloids Surf B Biointerfaces 2017
27
33

A selective turn-on fluorescent sensor for imaging copper in living cells.
Li Zeng, Evan W Miller, Arnd Pralle, Ehud Y Isacoff, Christopher J Chang. J Am Chem Soc 2006
367
33

DNA Origami: Scaffolds for Creating Higher Order Structures.
Fan Hong, Fei Zhang, Yan Liu, Hao Yan. Chem Rev 2017
421
33

Breaking Down the Barriers to Precision Cancer Nanomedicine.
Christina von Roemeling, Wen Jiang, Charles K Chan, Irving L Weissman, Betty Y S Kim. Trends Biotechnol 2017
136
33

Specific interactions between silver(I) ions and cytosine-cytosine pairs in DNA duplexes.
Akira Ono, Shiqi Cao, Humika Togashi, Mitsuru Tashiro, Takashi Fujimoto, Tomoya Machinami, Shuji Oda, Yoko Miyake, Itaru Okamoto, Yoshiyuki Tanaka. Chem Commun (Camb) 2008
420
33

Tumor-targeted drug delivery with aptamers.
Y Zhang, H Hong, W Cai. Curr Med Chem 2011
70
33

Biofunctionalized nanoparticles: an emerging drug delivery platform for various disease treatments.
Rajendran J C Bose, Soo-Hong Lee, Hansoo Park. Drug Discov Today 2016
35
33

Aptamer-nanoparticle bioconjugates enhance intracellular delivery of vinorelbine to breast cancer cells.
Wenhu Zhou, Yanbin Zhou, Jianping Wu, Zhenbao Liu, Huanzhe Zhao, Juewen Liu, Jinsong Ding. J Drug Target 2014
33
33

DNA-Nanostructure-Gold-Nanorod Hybrids for Enhanced In Vivo Optoacoustic Imaging and Photothermal Therapy.
Yang Du, Qiao Jiang, Nicolas Beziere, Linlin Song, Qian Zhang, Dong Peng, Chongwei Chi, Xin Yang, Hongbo Guo, GaĆ«l Diot,[...]. Adv Mater 2016
106
33

Discrete and active enzyme nanoarrays on DNA origami scaffolds purified by affinity tag separation.
Kentaro Numajiri, Takahiro Yamazaki, Mayumi Kimura, Akinori Kuzuya, Makoto Komiyama. J Am Chem Soc 2010
50
33

Surface plasmon resonance: a versatile technique for biosensor applications.
Hoang Hiep Nguyen, Jeho Park, Sebyung Kang, Moonil Kim. Sensors (Basel) 2015
376
33

DNA aptamer folding on gold nanoparticles: from colloid chemistry to biosensors.
Weian Zhao, William Chiuman, Jeffrey C F Lam, Simon A McManus, Wei Chen, Yuguo Cui, Robert Pelton, Michael A Brook, Yingfu Li. J Am Chem Soc 2008
211
33

Selective photothermal therapy for mixed cancer cells using aptamer-conjugated nanorods.
Yu-Fen Huang, Kwame Sefah, Suwussa Bamrungsap, Huan-Tsung Chang, Weihong Tan. Langmuir 2008
148
33

Gold and Hairpin DNA Functionalization of Upconversion Nanocrystals for Imaging and In Vivo Drug Delivery.
Sanyang Han, Animesh Samanta, Xiaoji Xie, Ling Huang, Juanjuan Peng, Sung Jin Park, Daniel Boon Loong Teh, Yongdoo Choi, Young-Tae Chang, Angelo Homayoun All,[...]. Adv Mater 2017
96
33

Single-Particle Tracking of Human Immunodeficiency Virus Type 1 Productive Entry into Human Primary Macrophages.
Qin Li, Wei Li, Wen Yin, Jia Guo, Zhi-Ping Zhang, Dejun Zeng, Xiaowei Zhang, Yuntao Wu, Xian-En Zhang, Zongqiang Cui. ACS Nano 2017
43
33

DNA-origami-directed self-assembly of discrete silver-nanoparticle architectures.
Suchetan Pal, Zhengtao Deng, Baoquan Ding, Hao Yan, Yan Liu. Angew Chem Int Ed Engl 2010
175
33

A highly sensitive quantum dots-DNA nanobiosensor based on fluorescence resonance energy transfer for rapid detection of nanomolar amounts of human papillomavirus 18.
Mojtaba Shamsipur, Vahid Nasirian, Kamran Mansouri, Ali Barati, Asad Veisi-Raygani, Soheila Kashanian. J Pharm Biomed Anal 2017
13
33

Spinel Ferrite Core-Shell Nanostructures by a Versatile Solvothermal Seed-Mediated Growth Approach and Study of Their Nanointerfaces.
Marco Sanna Angotzi, Anna Musinu, Valentina Mameli, Andrea Ardu, Claudio Cara, Daniel Niznansky, Huolin L Xin, Carla Cannas. ACS Nano 2017
16
33


A novel fluorometric and colorimetric sensor for iodide determination using DNA-templated gold/silver nanoclusters.
Zihao Li, Ruiyi Liu, Guofeng Xing, Tong Wang, Siyu Liu. Biosens Bioelectron 2017
30
33

Dissociation and degradation of thiol-modified DNA on gold nanoparticles in aqueous and organic solvents.
Nishi Bhatt, Po-Jung Jimmy Huang, Neeshma Dave, Juewen Liu. Langmuir 2011
66
33

Optimization of 3D Surfaces of Dextran with Different Molecule Weights for Real-Time Detection of Biomolecular Interactions by a QCM Biosensor.
Siyu Song, Yuchao Lu, Xueming Li, Shoupeng Cao, Yuxin Pei, Teodor Aastrup, Zhichao Pei. Polymers (Basel) 2017
8
33


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.