A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
505 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityPorous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
45

Pore Environment Control and Enhanced Performance of Enzymes Infiltrated in Covalent Organic Frameworks.
Qi Sun, Chung-Wei Fu, Briana Aguila, Jason Perman, Sai Wang, Hsi-Ya Huang, Feng-Shou Xiao, Shengqian Ma. J Am Chem Soc 2018
125
45

Self-templated chemically stable hollow spherical covalent organic framework.
Sharath Kandambeth, V Venkatesh, Digambar B Shinde, Sushma Kumari, Arjun Halder, Sandeep Verma, Rahul Banerjee. Nat Commun 2015
184
42

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
438
34

Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks.
Tianqiong Ma, Eugene A Kapustin, Shawn X Yin, Lin Liang, Zhengyang Zhou, Jing Niu, Li-Hua Li, Yingying Wang, Jie Su, Jian Li,[...]. Science 2018
304
31

Fabricating Covalent Organic Framework Capsules with Commodious Microenvironment for Enzymes.
Mingmin Li, Shan Qiao, Yunlong Zheng, Yassin H Andaloussi, Xia Li, Zhenjie Zhang, Ang Li, Peng Cheng, Shengqian Ma, Yao Chen. J Am Chem Soc 2020
76
31

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
322
28

Covalent Organic Frameworks with Chirality Enriched by Biomolecules for Efficient Chiral Separation.
Sainan Zhang, Yunlong Zheng, Hongde An, Briana Aguila, Cheng-Xiong Yang, Yueyue Dong, Wei Xie, Peng Cheng, Zhenjie Zhang, Yao Chen,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2018
93
28

The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
718
25

Seeded growth of single-crystal two-dimensional covalent organic frameworks.
Austin M Evans, Lucas R Parent, Nathan C Flanders, Ryan P Bisbey, Edon Vitaku, Matthew S Kirschner, Richard D Schaller, Lin X Chen, Nathan C Gianneschi, William R Dichtel. Science 2018
199
25

Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into Few-Layer Redox-Active Nanosheets as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries.
Shan Wang, Qianyou Wang, Pengpeng Shao, Yuzhen Han, Xing Gao, Li Ma, Shuai Yuan, Xiaojie Ma, Junwen Zhou, Xiao Feng,[...]. J Am Chem Soc 2017
270
25

β-Ketoenamine-linked covalent organic frameworks capable of pseudocapacitive energy storage.
Catherine R DeBlase, Katharine E Silberstein, Thanh-Tam Truong, Héctor D Abruña, William R Dichtel. J Am Chem Soc 2013
345
25

Nanoscale covalent organic frameworks as smart carriers for drug delivery.
Linyi Bai, Soo Zeng Fiona Phua, Wei Qi Lim, Avijit Jana, Zhong Luo, Huijun Phoebe Tham, Lingzhi Zhao, Qiang Gao, Yanli Zhao. Chem Commun (Camb) 2016
175
25

Ultrathin Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets: Preparation and Application in Highly Sensitive and Selective DNA Detection.
Yongwu Peng, Ying Huang, Yihan Zhu, Bo Chen, Liying Wang, Zhuangchai Lai, Zhicheng Zhang, Meiting Zhao, Chaoliang Tan, Nailiang Yang,[...]. J Am Chem Soc 2017
196
25

Covalent Organic Frameworks for CO2 Capture.
Yongfei Zeng, Ruqiang Zou, Yanli Zhao. Adv Mater 2016
267
22

Enzyme-MOF (metal-organic framework) composites.
Xizhen Lian, Yu Fang, Elizabeth Joseph, Qi Wang, Jialuo Li, Sayan Banerjee, Christina Lollar, Xuan Wang, Hong-Cai Zhou. Chem Soc Rev 2017
422
22

Construction of covalent organic framework for catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura coupling reaction.
San-Yuan Ding, Jia Gao, Qiong Wang, Yuan Zhang, Wei-Guo Song, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2011
748
22

Covalent Organic Frameworks: Chemistry beyond the Structure.
Sharath Kandambeth, Kaushik Dey, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2019
277
22

Fast, Ambient Temperature and Pressure Ionothermal Synthesis of Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks.
Xinyu Guan, Yunchao Ma, Hui Li, Yusran Yusran, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. J Am Chem Soc 2018
87
20

A belt-shaped, blue luminescent, and semiconducting covalent organic framework.
Shun Wan, Jia Guo, Jangbae Kim, Hyotcherl Ihee, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2008
344
20


Imparting functionality to biocatalysts via embedding enzymes into nanoporous materials by a de novo approach: size-selective sheltering of catalase in metal-organic framework microcrystals.
Fa-Kuen Shieh, Shao-Chun Wang, Chia-I Yen, Chang-Cheng Wu, Saikat Dutta, Lien-Yang Chou, Joseph V Morabito, Pan Hu, Ming-Hua Hsu, Kevin C-W Wu,[...]. J Am Chem Soc 2015
321
20

Covalent organic frameworks comprising cobalt porphyrins for catalytic CO₂ reduction in water.
Song Lin, Christian S Diercks, Yue-Biao Zhang, Nikolay Kornienko, Eva M Nichols, Yingbo Zhao, Aubrey R Paris, Dohyung Kim, Peidong Yang, Omar M Yaghi,[...]. Science 2015
735
20

Enzyme-Decorated Covalent Organic Frameworks as Nanoporous Platforms for Heterogeneous Biocatalysis.
Felipe L Oliveira, Stefania P de Souza, Jonathan Bassut, Heiddy M Álvarez, Yunier Garcia-Basabe, Rodrigo O M Alves de Souza, Pierre M Esteves, Raoni S B Gonçalves. Chemistry 2019
14
50


Covalent organic frameworks.
Xiao Feng, Xuesong Ding, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2012
916
17

Porous, covalent triazine-based frameworks prepared by ionothermal synthesis.
Pierre Kuhn, Markus Antonietti, Arne Thomas. Angew Chem Int Ed Engl 2008
739
17

Chemistry of Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Felipe Gándara, Omar M Yaghi. Acc Chem Res 2015
500
17

Thioether-Based Fluorescent Covalent Organic Framework for Selective Detection and Facile Removal of Mercury(II).
San-Yuan Ding, Ming Dong, Ya-Wen Wang, Yan-Tao Chen, Huai-Zhen Wang, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2016
403
17

Proton conduction in crystalline and porous covalent organic frameworks.
Hong Xu, Shanshan Tao, Donglin Jiang. Nat Mater 2016
221
17

Exploiting Noncovalent Interactions in an Imine-Based Covalent Organic Framework for Quercetin Delivery.
Vijay S Vyas, Medhavi Vishwakarma, Igor Moudrakovski, Frederik Haase, Gökcen Savasci, Christian Ochsenfeld, Joachim P Spatz, Bettina V Lotsch. Adv Mater 2016
147
17

One-step construction of two different kinds of pores in a 2D covalent organic framework.
Tian-You Zhou, Shun-Qi Xu, Qiang Wen, Zhong-Fu Pang, Xin Zhao. J Am Chem Soc 2014
166
17

Photoelectric covalent organic frameworks: converting open lattices into ordered donor-acceptor heterojunctions.
Long Chen, Ko Furukawa, Jia Gao, Atsushi Nagai, Toshikazu Nakamura, Yuping Dong, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2014
151
17

Designed synthesis of 3D covalent organic frameworks.
Hani M El-Kaderi, Joseph R Hunt, José L Mendoza-Cortés, Adrien P Côté, Robert E Taylor, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2007
770
17

Crystalline covalent organic frameworks with hydrazone linkages.
Fernando J Uribe-Romo, Christian J Doonan, Hiroyasu Furukawa, Kounosuke Oisaki, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2011
283
17

Opportunities of Covalent Organic Frameworks for Advanced Applications.
Yanpei Song, Qi Sun, Briana Aguila, Shengqian Ma. Adv Sci (Weinh) 2018
134
17

Reticular synthesis of microporous and mesoporous 2D covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Hani M El-Kaderi, Hiroyasu Furukawa, Joseph R Hunt, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2007
281
17


Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
175
17

Radical covalent organic frameworks: a general strategy to immobilize open-accessible polyradicals for high-performance capacitive energy storage.
Fei Xu, Hong Xu, Xiong Chen, Dingcai Wu, Yang Wu, Hao Liu, Cheng Gu, Ruowen Fu, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2015
144
17

An azine-linked covalent organic framework.
Sasanka Dalapati, Shangbin Jin, Jia Gao, Yanhong Xu, Atsushi Nagai, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2013
277
17

Construction of crystalline 2D covalent organic frameworks with remarkable chemical (acid/base) stability via a combined reversible and irreversible route.
Sharath Kandambeth, Arijit Mallick, Binit Lukose, Manoj V Mane, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2012
505
17

Highly Emissive Covalent Organic Frameworks.
Sasanka Dalapati, Enquan Jin, Matthew Addicoat, Thomas Heine, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2016
209
17

Metalation of a Mesoporous Three-Dimensional Covalent Organic Framework.
Luke A Baldwin, Jonathan W Crowe, David A Pyles, Psaras L McGrier. J Am Chem Soc 2016
130
17

Targeted Drug Delivery in Covalent Organic Nanosheets (CONs) via Sequential Postsynthetic Modification.
Shouvik Mitra, Himadri Sekhar Sasmal, Tanay Kundu, Sharath Kandambeth, Kavya Illath, David Díaz Díaz, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2017
218
17

Covalent organic frameworks for separation applications.
Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen, Zhenjie Zhang, Shengqian Ma. Chem Soc Rev 2020
223
17

Post-synthetic modification of covalent organic frameworks.
José L Segura, Sergio Royuela, M Mar Ramos. Chem Soc Rev 2019
108
17

Construction of Covalent Organic Frameworks Bearing Three Different Kinds of Pores through the Heterostructural Mixed Linker Strategy.
Zhong-Fu Pang, Shun-Qi Xu, Tian-You Zhou, Rong-Ran Liang, Tian-Guang Zhan, Xin Zhao. J Am Chem Soc 2016
103
14

Electrochemically active, crystalline, mesoporous covalent organic frameworks on carbon nanotubes for synergistic lithium-ion battery energy storage.
Fei Xu, Shangbin Jin, Hui Zhong, Dingcai Wu, Xiaoqing Yang, Xiong Chen, Hao Wei, Ruowen Fu, Donglin Jiang. Sci Rep 2015
117
14


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.