A citation-based method for searching scientific literature

Xiudao Song, Guoqiang Liang, Min Shi, Liang Zhou, Fei Wang, Lurong Zhang, Fei Huang, Guorong Jiang. Mol Med Rep 2019
Times Cited: 1List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityAbrogation of ARF6 promotes RSL3-induced ferroptosis and mitigates gemcitabine resistance in pancreatic cancer cells.
Zeng Ye, Qiangsheng Hu, Qifeng Zhuo, Yuemeng Zhu, Guixiong Fan, Mengqi Liu, Qiqing Sun, Zheng Zhang, Wensheng Liu, Wenyan Xu,[...]. Am J Cancer Res 2020
30
100

Glutathione metabolism in type 2 diabetes and its relationship with microvascular complications and glycemia.
Fallon K Lutchmansingh, Jean W Hsu, Franklyn I Bennett, Asha V Badaloo, Norma McFarlane-Anderson, Georgiana M Gordon-Strachan, Rosemarie A Wright-Pascoe, Farook Jahoor, Michael S Boyne. PLoS One 2018
67
100

Ferroptosis: an iron-dependent form of nonapoptotic cell death.
Scott J Dixon, Kathryn M Lemberg, Michael R Lamprecht, Rachid Skouta, Eleina M Zaitsev, Caroline E Gleason, Darpan N Patel, Andras J Bauer, Alexandra M Cantley, Wan Seok Yang,[...]. Cell 2012
100

Genetic Support of A Causal Relationship Between Iron Status and Type 2 Diabetes: A Mendelian Randomization Study.
Xinhui Wang, Xuexian Fang, Wanru Zheng, Jiahui Zhou, Zijun Song, Mingqing Xu, Junxia Min, Fudi Wang. J Clin Endocrinol Metab 2021
51
100


Ferroptosis-inducing agents compromise in vitro human islet viability and function.
Antonio Bruni, Andrew R Pepper, Rena L Pawlick, Boris Gala-Lopez, Anissa F Gamble, Tatsuya Kin, Karen Seeberger, Gregory S Korbutt, Stefan R Bornstein, Andreas Linkermann,[...]. Cell Death Dis 2018
58
100

IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045.
Hong Sun, Pouya Saeedi, Suvi Karuranga, Moritz Pinkepank, Katherine Ogurtsova, Bruce B Duncan, Caroline Stein, Abdul Basit, Juliana C N Chan, Jean Claude Mbanya,[...]. Diabetes Res Clin Pract 2022
500
100

cytoHubba: identifying hub objects and sub-networks from complex interactome.
Chia-Hao Chin, Shu-Hwa Chen, Hsin-Hung Wu, Chin-Wen Ho, Ming-Tat Ko, Chung-Yen Lin. BMC Syst Biol 2014
100

Identification of the prognostic value of ferroptosis-related gene signature in breast cancer patients.
Ding Wang, Guodong Wei, Ju Ma, Shuai Cheng, Longyuan Jia, Xinyue Song, Ming Zhang, Mingyi Ju, Lin Wang, Lin Zhao,[...]. BMC Cancer 2021
34
100


Heme Oxygenase-1 (HMOX-1) and inhibitor of differentiation proteins (ID1, ID3) are key response mechanisms against iron-overload in pancreatic β-cells.
Mawieh Hamad, Abdul Khader Mohammed, Mahmood Y Hachim, Debasmita Mukhopadhy, Anila Khalique, Amina Laham, Sarah Dhaiban, Khuloud Bajbouj, Jalal Taneera. Mol Cell Endocrinol 2021
4
100

The endoplasmic reticulum in pancreatic beta cells of type 2 diabetes patients.
P Marchetti, M Bugliani, R Lupi, L Marselli, M Masini, U Boggi, F Filipponi, G C Weir, D L Eizirik, M Cnop. Diabetologia 2007
306
100


A novel community driven software for functional enrichment analysis of extracellular vesicles data.
Mohashin Pathan, Shivakumar Keerthikumar, David Chisanga, Riccardo Alessandro, Ching-Seng Ang, Philip Askenase, Arsen O Batagov, Alberto Benito-Martin, Giovanni Camussi, Aled Clayton,[...]. J Extracell Vesicles 2017
211
100

Metformin attenuates hyperlipidaemia-associated vascular calcification through anti-ferroptotic effects.
Wen-Qi Ma, Xue-Jiao Sun, Yi Zhu, Nai-Feng Liu. Free Radic Biol Med 2021
29
100

Autophagy promotes ferroptosis by degradation of ferritin.
Wen Hou, Yangchun Xie, Xinxin Song, Xiaofang Sun, Michael T Lotze, Herbert J Zeh, Rui Kang, Daolin Tang. Autophagy 2016
754
100

Ferroptosis is essential for diabetic cardiomyopathy and is prevented by sulforaphane via AMPK/NRF2 pathways.
Xiang Wang, Xinxin Chen, Wenqian Zhou, Hongbo Men, Terigen Bao, Yike Sun, Quanwei Wang, Yi Tan, Bradley B Keller, Qian Tong,[...]. Acta Pharm Sin B 2022
25
100

Autophagy Inhibition Enables Nrf2 to Exaggerate the Progression of Diabetic Cardiomyopathy in Mice.
Huimei Zang, Weiwei Wu, Lei Qi, Wenbin Tan, Prakash Nagarkatti, Mitzi Nagarkatti, Xuejun Wang, Taixing Cui. Diabetes 2020
36
100


Curcumin and (-)- Epigallocatechin-3-Gallate Protect Murine MIN6 Pancreatic Beta-Cells Against Iron Toxicity and Erastin-Induced Ferroptosis.
Tugba Kose, Mayra Vera-Aviles, Paul A Sharp, Gladys O Latunde-Dada. Pharmaceuticals (Basel) 2019
39
100

Reduced hepatic sterol carrier protein-2 expression in the streptozotocin treated diabetic rat.
M P McLean, K Nanjo, R B Irby, K J Warden, J T Billheimer. Endocrine 1995
7
100

miRWalk--database: prediction of possible miRNA binding sites by "walking" the genes of three genomes.
Harsh Dweep, Carsten Sticht, Priyanka Pandey, Norbert Gretz. J Biomed Inform 2011
100

Bilirubin Protects Transplanted Islets by Targeting Ferroptosis.
Qing Yao, Rui Sun, Shihui Bao, Ruijie Chen, Longfa Kou. Front Pharmacol 2020
13
100

Identification the ferroptosis-related gene signature in patients with esophageal adenocarcinoma.
Lei Zhu, Fugui Yang, Lingwei Wang, Lin Dong, Zhiyuan Huang, Guangxue Wang, Guohan Chen, Qinchuan Li. Cancer Cell Int 2021
41
100

Endoplasmic reticulum stress contributes to beta cell apoptosis in type 2 diabetes.
D R Laybutt, A M Preston, M C Akerfeldt, J G Kench, A K Busch, A V Biankin, T J Biden. Diabetologia 2007
604
100

Altered gene expression and repressed markers of autophagy in skeletal muscle of insulin resistant patients with type 2 diabetes.
Andreas Buch Møller, Ulla Kampmann, Jakob Hedegaard, Kasper Thorsen, Iver Nordentoft, Mikkel Holm Vendelbo, Niels Møller, Niels Jessen. Sci Rep 2017
43
100

Overexpression of c-Jun inhibits erastin-induced ferroptosis in Schwann cells and promotes repair of facial nerve function.
Dekun Gao, Yuyu Huang, Xiayu Sun, Jun Yang, Jianyong Chen, Jingchun He. J Cell Mol Med 2022
6
100

Oncogenic RAS Mutants Confer Resistance of RMS13 Rhabdomyosarcoma Cells to Oxidative Stress-Induced Ferroptotic Cell Death.
Christina Schott, Ulrike Graab, Nicole Cuvelier, Heidi Hahn, Simone Fulda. Front Oncol 2015
53
100

Myocardial iron metabolism in the regulation of cardiovascular diseases in rats.
Na Zhao, Zhidan Sun, Yuying Mao, Pengzhou Hang, Xing Jiang, Lihua Sun, Jinlong Zhao, Zhimin Du. Cell Physiol Biochem 2010
17
100

Glucose-induced regulation of novel iron transporters in vascular endothelial cell dysfunction.
Zia A Khan, Hana Farhangkhoee, Yousef P Barbin, Paul C Adams, Subrata Chakrabarti. Free Radic Res 2005
8
100

The Herbal Medicine Cordyceps sinensis Protects Pancreatic Beta Cells from Streptozotocin-Induced Endoplasmic Reticulum Stress.
Hong Liu, Diyong Cao, Hua Liu, Xinghai Liu, Wenli Mai, Haitao Lan, Wen Huo, Qian Zheng. Can J Diabetes 2016
8
100

Broadening horizons: the role of ferroptosis in cancer.
Xin Chen, Rui Kang, Guido Kroemer, Daolin Tang. Nat Rev Clin Oncol 2021
461
100

Vitamin D-VDR (vitamin D receptor) regulates defective autophagy in renal tubular epithelial cell in streptozotocin-induced diabetic mice via the AMPK pathway.
Aimei Li, Bin Yi, Hailong Han, Shikun Yang, Zhaoxin Hu, Li Zheng, Jianwen Wang, Qin Liao, Hao Zhang. Autophagy 2022
9
100

Mechanism of Ferroptosis and Its Role in Type 2 Diabetes Mellitus.
Wenxin Sha, Fei Hu, Yang Xi, Yudong Chu, Shizhong Bu. J Diabetes Res 2021
41
100

Elevated plasma ferritin is associated with increased incidence of type 2 diabetes in middle-aged and elderly Chinese adults.
Liang Sun, Geng Zong, An Pan, Xingwang Ye, Huaixing Li, Zhijie Yu, Yao Zhao, Shurong Zou, Danxia Yu, Qianlu Jin,[...]. J Nutr 2013
37
100

Activation of osteoblast ferroptosis via the METTL3/ASK1-p38 signaling pathway in high glucose and high fat (HGHF)-induced diabetic bone loss.
Youfen Lin, Ximei Shen, Yuzhen Ke, Chao Lan, Xiaoyuan Chen, Bo Liang, Yongze Zhang, Sunjie Yan. FASEB J 2022
15
100


Ferroptosis and Its Potential Role in Metabolic Diseases: A Curse or Revitalization?
Jia-Yue Duan, Xiao Lin, Feng Xu, Su-Kang Shan, Bei Guo, Fu-Xing-Zi Li, Yi Wang, Ming-Hui Zheng, Qiu-Shuang Xu, Li-Min Lei,[...]. Front Cell Dev Biol 2021
17
100

Obesity, Type 2 Diabetes, and Cancer Risk.
Tiffany Scully, Abora Ettela, Derek LeRoith, Emily Jane Gallagher. Front Oncol 2021
31
100

O-GlcNAcylated c-Jun antagonizes ferroptosis via inhibiting GSH synthesis in liver cancer.
Yan Chen, Guoqing Zhu, Ya Liu, Qi Wu, Xiao Zhang, Zhixuan Bian, Yue Zhang, Qiuhui Pan, Fenyong Sun. Cell Signal 2019
36
100

Inhibition of ferroptosis by up-regulating Nrf2 delayed the progression of diabetic nephropathy.
Shuangwen Li, Lisi Zheng, Jun Zhang, Xuejun Liu, Zhongming Wu. Free Radic Biol Med 2021
73
100

Transcription factors in ferroptotic cell death.
Chongshan Dai, Xin Chen, Jingbo Li, Paul Comish, Rui Kang, Daolin Tang. Cancer Gene Ther 2020
81
100

Quercetin Alleviates Ferroptosis of Pancreatic β Cells in Type 2 Diabetes.
Dan Li, Chunjie Jiang, Guibin Mei, Ying Zhao, Li Chen, Jingjing Liu, Yuhan Tang, Chao Gao, Ping Yao. Nutrients 2020
60
100

Altered expression of iron transport proteins in streptozotocin-induced diabetic rat kidney.
D T Ward, K Hamilton, R Burnand, C P Smith, D R Tomlinson, D Riccardi. Biochim Biophys Acta 2005
21
100

HSPA5 Regulates Ferroptotic Cell Death in Cancer Cells.
Shan Zhu, Qiuhong Zhang, Xiaofan Sun, Herbert J Zeh, Michael T Lotze, Rui Kang, Daolin Tang. Cancer Res 2017
220
100

Non-alcoholic Fatty Liver Disease and Diabetes Mellitus.
Gebran Khneizer, Syed Rizvi, Samer Gawrieh. Adv Exp Med Biol 2021
10
100


Differential expression of iron metabolism proteins in diabetic and diabetic iron-supplemented rat liver.
Maísa Silva, Cintia Lopes de Brito Magalhães, Riva de Paula Oliveira, Marcelo Eustáquio Silva, Maria Lucia Pedrosa. J Biochem Mol Toxicol 2012
6
100


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.