A citation-based method for searching scientific literature

Jinjing Huang, Xing Han, Shi Yang, Yongyong Cao, Chen Yuan, Yan Liu, Jianguo Wang, Yong Cui. J Am Chem Soc 2019
Times Cited: 69List of co-cited articles
840 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
46


Chiral 3D Covalent Organic Frameworks for High Performance Liquid Chromatographic Enantioseparation.
Xing Han, Jinjing Huang, Chen Yuan, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2018
168
33

Construction of covalent organic framework for catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura coupling reaction.
San-Yuan Ding, Jia Gao, Qiong Wang, Yuan Zhang, Wei-Guo Song, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2011
758
31

Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks.
Tianqiong Ma, Eugene A Kapustin, Shawn X Yin, Lin Liang, Zhengyang Zhou, Jing Niu, Li-Hua Li, Yingying Wang, Jie Su, Jian Li,[...]. Science 2018
311
30

3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery.
Qianrong Fang, Junhua Wang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Zhongbin Zhuang, Jie Zheng, Hongxia Guo, Shilun Qiu, Yushan Yan. J Am Chem Soc 2015
334
27

Designed synthesis of 3D covalent organic frameworks.
Hani M El-Kaderi, Joseph R Hunt, José L Mendoza-Cortés, Adrien P Côté, Robert E Taylor, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2007
774
27A crystalline imine-linked 3-D porous covalent organic framework.
Fernando J Uribe-Romo, Joseph R Hunt, Hiroyasu Furukawa, Cornelius Klöck, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2009
489
23

Thioether-Based Fluorescent Covalent Organic Framework for Selective Detection and Facile Removal of Mercury(II).
San-Yuan Ding, Ming Dong, Ya-Wen Wang, Yan-Tao Chen, Huai-Zhen Wang, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2016
410
23

Covalent organic frameworks.
Xiao Feng, Xuesong Ding, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2012
924
21

Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into Few-Layer Redox-Active Nanosheets as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries.
Shan Wang, Qianyou Wang, Pengpeng Shao, Yuzhen Han, Xing Gao, Li Ma, Shuai Yuan, Xiaojie Ma, Junwen Zhou, Xiao Feng,[...]. J Am Chem Soc 2017
274
21

Chiral Covalent Organic Frameworks with High Chemical Stability for Heterogeneous Asymmetric Catalysis.
Xing Han, Qingchun Xia, Jinjing Huang, Yan Liu, Chunxia Tan, Yong Cui. J Am Chem Soc 2017
150
21


The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
736
21

Covalent Organic Frameworks with Chirality Enriched by Biomolecules for Efficient Chiral Separation.
Sainan Zhang, Yunlong Zheng, Hongde An, Briana Aguila, Cheng-Xiong Yang, Yueyue Dong, Wei Xie, Peng Cheng, Zhenjie Zhang, Yao Chen,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2018
95
20

Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
180
20

Homochiral 2D Porous Covalent Organic Frameworks for Heterogeneous Asymmetric Catalysis.
Xiuren Wang, Xing Han, Jie Zhang, Xiaowei Wu, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2016
187
20

A Pyrene-Based, Fluorescent Three-Dimensional Covalent Organic Framework.
Guiqing Lin, Huimin Ding, Daqiang Yuan, Baoshan Wang, Cheng Wang. J Am Chem Soc 2016
249
20

Postsynthetically Modified Covalent Organic Frameworks for Efficient and Effective Mercury Removal.
Qi Sun, Briana Aguila, Jason Perman, Lyndsey D Earl, Carter W Abney, Yuchuan Cheng, Hao Wei, Nicholas Nguyen, Lukasz Wojtas, Shengqian Ma. J Am Chem Soc 2017
322
18

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
331
18

Three-dimensional Salphen-based Covalent-Organic Frameworks as Catalytic Antioxidants.
Shichen Yan, Xinyu Guan, Hui Li, Daohao Li, Ming Xue, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu, Qianrong Fang. J Am Chem Soc 2019
72
18

3D Porphyrin-Based Covalent Organic Frameworks.
Guiqing Lin, Huimin Ding, Rufan Chen, Zhengkang Peng, Baoshan Wang, Cheng Wang. J Am Chem Soc 2017
120
17

Metalation of a Mesoporous Three-Dimensional Covalent Organic Framework.
Luke A Baldwin, Jonathan W Crowe, David A Pyles, Psaras L McGrier. J Am Chem Soc 2016
135
17

Isostructural Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks.
Chao Gao, Jian Li, Sheng Yin, Guiqing Lin, Tianqiong Ma, Yi Meng, Junliang Sun, Cheng Wang. Angew Chem Int Ed Engl 2019
52
23

Fabrication of COF-MOF Composite Membranes and Their Highly Selective Separation of H2/CO2.
Jingru Fu, Saikat Das, Guolong Xing, Teng Ben, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. J Am Chem Soc 2016
146
17

β-Ketoenamine-linked covalent organic frameworks capable of pseudocapacitive energy storage.
Catherine R DeBlase, Katharine E Silberstein, Thanh-Tam Truong, Héctor D Abruña, William R Dichtel. J Am Chem Soc 2013
353
17

Covalent organic frameworks comprising cobalt porphyrins for catalytic CO₂ reduction in water.
Song Lin, Christian S Diercks, Yue-Biao Zhang, Nikolay Kornienko, Eva M Nichols, Yingbo Zhao, Aubrey R Paris, Dohyung Kim, Peidong Yang, Omar M Yaghi,[...]. Science 2015
749
17

Construction of crystalline 2D covalent organic frameworks with remarkable chemical (acid/base) stability via a combined reversible and irreversible route.
Sharath Kandambeth, Arijit Mallick, Binit Lukose, Manoj V Mane, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2012
509
17

Seven chemical separations to change the world.
David S Sholl, Ryan P Lively. Nature 2016
667
17

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
469
17

Covalent organic frameworks for separation applications.
Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen, Zhenjie Zhang, Shengqian Ma. Chem Soc Rev 2020
232
17

Porous, covalent triazine-based frameworks prepared by ionothermal synthesis.
Pierre Kuhn, Markus Antonietti, Arne Thomas. Angew Chem Int Ed Engl 2008
745
15

Construction of a hydrazone-linked chiral covalent organic framework-silica composite as the stationary phase for high performance liquid chromatography.
Kai Zhang, Song-Liang Cai, Yi-Lun Yan, Zi-Hao He, Hui-Mei Lin, Xiao-Ling Huang, Sheng-Run Zheng, Jun Fan, Wei-Guang Zhang. J Chromatogr A 2017
52
21

Two-dimensional covalent organic frameworks for carbon dioxide capture through channel-wall functionalization.
Ning Huang, Xiong Chen, Rajamani Krishna, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2015
215
15

Weaving of organic threads into a crystalline covalent organic framework.
Yuzhong Liu, Yanhang Ma, Yingbo Zhao, Xixi Sun, Felipe Gándara, Hiroyasu Furukawa, Zheng Liu, Hanyu Zhu, Chenhui Zhu, Kazutomo Suenaga,[...]. Science 2016
185
15

Fast, Ambient Temperature and Pressure Ionothermal Synthesis of Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks.
Xinyu Guan, Yunchao Ma, Hui Li, Yusran Yusran, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. J Am Chem Soc 2018
90
15

Two-Dimensional Chemiresistive Covalent Organic Framework with High Intrinsic Conductivity.
Zheng Meng, Robert M Stolz, Katherine A Mirica. J Am Chem Soc 2019
108
15


Salen-Based Covalent Organic Framework.
Li-Hua Li, Xiao-Lin Feng, Xiao-Hui Cui, Yun-Xiang Ma, San-Yuan Ding, Wei Wang. J Am Chem Soc 2017
90
15

Covalent Organic Framework-Covalent Organic Framework Bilayer Membranes for Highly Selective Gas Separation.
Hongwei Fan, Alexander Mundstock, Armin Feldhoff, Alexander Knebel, Jiahui Gu, Hong Meng, Jürgen Caro. J Am Chem Soc 2018
147
15

3D microporous base-functionalized covalent organic frameworks for size-selective catalysis.
Qianrong Fang, Shuang Gu, Jie Zheng, Zhongbin Zhuang, Shilun Qiu, Yushan Yan. Angew Chem Int Ed Engl 2014
242
15

Selective Molecular Separation by Interfacially Crystallized Covalent Organic Framework Thin Films.
Kaushik Dey, Manas Pal, Kanhu Charan Rout, Shebeeb Kunjattu H, Anuja Das, Rabibrata Mukherjee, Ulhas K Kharul, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2017
234
15

Chemistry of Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Felipe Gándara, Omar M Yaghi. Acc Chem Res 2015
508
15

Design and applications of three dimensional covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Fengqian Chen, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Chem Soc Rev 2020
137
15

A Scalable General Synthetic Approach toward Ultrathin Imine-Linked Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets for Photocatalytic CO2 Reduction.
Wenbo Liu, Xiaokang Li, Chiming Wang, Houhe Pan, Wenping Liu, Kang Wang, Qingdao Zeng, Rongming Wang, Jianzhuang Jiang. J Am Chem Soc 2019
104
15

Porous Crystalline Olefin-Linked Covalent Organic Frameworks.
Hao Lyu, Christian S Diercks, Chenhui Zhu, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2019
105
14

Three-Dimensional Anionic Cyclodextrin-Based Covalent Organic Frameworks.
Yuanyuan Zhang, Jiyun Duan, Dou Ma, Pengfei Li, Siwu Li, Haiwei Li, Junwen Zhou, Xiaojie Ma, Xiao Feng, Bo Wang. Angew Chem Int Ed Engl 2017
114
14

Covalent Organic Frameworks: Chemistry beyond the Structure.
Sharath Kandambeth, Kaushik Dey, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2019
286
14


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.