A citation-based method for searching scientific literature

Denise R Nebgen, Karen H Lu, Robert C Bast. Curr Oncol Rep 2019
Times Cited: 10List of co-cited articles
11 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Ovarian cancer screening and mortality in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): a randomised controlled trial.
Ian J Jacobs, Usha Menon, Andy Ryan, Aleksandra Gentry-Maharaj, Matthew Burnell, Jatinderpal K Kalsi, Nazar N Amso, Sophia Apostolidou, Elizabeth Benjamin, Derek Cruickshank,[...]. Lancet 2016
491
20

Intraperitoneal cisplatin and paclitaxel in ovarian cancer.
Deborah K Armstrong, Brian Bundy, Lari Wenzel, Helen Q Huang, Rebecca Baergen, Shashikant Lele, Larry J Copeland, Joan L Walker, Robert A Burger. N Engl J Med 2006
20

Cancer statistics, 2018.
Rebecca L Siegel, Kimberly D Miller, Ahmedin Jemal. CA Cancer J Clin 2018
20

A combination of circulating miRNAs for the early detection of ovarian cancer.
Akira Yokoi, Yusuke Yoshioka, Akihiro Hirakawa, Yusuke Yamamoto, Mitsuya Ishikawa, Shun-Ichi Ikeda, Tomoyasu Kato, Kaoru Niimi, Hiroaki Kajiyama, Fumitaka Kikkawa,[...]. Oncotarget 2017
49
20

The potential of circulating tumor DNA methylation analysis for the early detection and management of ovarian cancer.
Martin Widschwendter, Michal Zikan, Benjamin Wahl, Harri Lempiäinen, Tobias Paprotka, Iona Evans, Allison Jones, Shohreh Ghazali, Daniel Reisel, Johannes Eichner,[...]. Genome Med 2017
65
20

Systematic review: Tumor-associated antigen autoantibodies and ovarian cancer early detection.
Renée Turzanski Fortner, Antje Damms-Machado, Rudolf Kaaks. Gynecol Oncol 2017
35
20

Multi-biomarker panel signature as the key to diagnosis of ovarian cancer.
Thingreila Muinao, Hari Prasanna Deka Boruah, Mintu Pal. Heliyon 2019
26
20

Early Detection of Ovarian Cancer.
Kevin M Elias, Jing Guo, Robert C Bast. Hematol Oncol Clin North Am 2018
40
20

CA125 in ovarian cancer.
Nathalie Scholler, Nicole Urban. Biomark Med 2007
88
20

Ovarian cancer: screening and future directions.
Keshav Kumar Gupta, Vinay Kumar Gupta, Robert Wendel Naumann. Int J Gynecol Cancer 2019
22
20

Biomarkers and algorithms for diagnosis of ovarian cancer: CA125, HE4, RMI and ROMA, a review.
Vincent Dochez, Hélène Caillon, Edouard Vaucel, Jérôme Dimet, Norbert Winer, Guillaume Ducarme. J Ovarian Res 2019
96
20

The CircRNA-ACAP2/Hsa-miR-21-5p/ Tiam1 Regulatory Feedback Circuit Affects the Proliferation, Migration, and Invasion of Colon Cancer SW480 Cells.
Jin-Hua He, Yu-Guang Li, Ze-Ping Han, Jia-Bin Zhou, Wei-Ming Chen, Yu-Bing Lv, Meng-Ling He, Ji-Dong Zuo, Lei Zheng. Cell Physiol Biochem 2018
77
10

Cervical, Ovarian and Endometrial Tumor Markers: Potential Clinical Value.
Carolina Malhone, Adhemar Longatto-Filho. Semin Ultrasound CT MR 2019
7
14


The novel roles of circRNAs in human cancer.
Qingfeng Shang, Zhi Yang, Renbing Jia, Shengfang Ge. Mol Cancer 2019
226
10

A circular transcript of ncx1 gene mediates ischemic myocardial injury by targeting miR-133a-3p.
Mengyang Li, Wei Ding, Muhammad Akram Tariq, Wenguang Chang, Xuejuan Zhang, Wenhua Xu, Lin Hou, Yifei Wang, Jianxun Wang. Theranostics 2018
115
10

Circular RNAs in Cancer: emerging functions in hallmarks, stemness, resistance and roles as potential biomarkers.
Min Su, Yuhang Xiao, Junliang Ma, Yanyan Tang, Bo Tian, Yuqin Zhang, Xu Li, Zhining Wu, Desong Yang, Yong Zhou,[...]. Mol Cancer 2019
144
10


circMAN1A2 could serve as a novel serum biomarker for malignant tumors.
Chun-Mei Fan, Jin-Peng Wang, Yan-Yan Tang, Jin Zhao, Shu-Yi He, Fang Xiong, Can Guo, Bo Xiang, Ming Zhou, Xiao-Ling Li,[...]. Cancer Sci 2019
54
10


Circular RNA IARS (circ-IARS) secreted by pancreatic cancer cells and located within exosomes regulates endothelial monolayer permeability to promote tumor metastasis.
Jie Li, Zhonghu Li, Peng Jiang, Minjie Peng, Xi Zhang, Kai Chen, Hui Liu, Huaqiang Bi, Xiangde Liu, Xiaowu Li. J Exp Clin Cancer Res 2018
147
10

Updates and emerging therapies for rare epithelial ovarian cancers: one size no longer fits all.
Reinou S Groen, David M Gershenson, Amanda Nickles Fader. Gynecol Oncol 2015
49
10


Circular RNA (hsa_circ_0051240) promotes cell proliferation, migration and invasion in ovarian cancer through miR-637/KLK4 axis.
Meiyin Zhang, Bairong Xia, Ye Xu, Yongjian Zhang, Jin Xu, Ge Lou. Artif Cells Nanomed Biotechnol 2019
34
10

circSMARCA5 Functions as a Diagnostic and Prognostic Biomarker for Gastric Cancer.
Juan Cai, Zhiqiang Chen, Xueliang Zuo. Dis Markers 2019
21
10

Silencing of ANKRD12 circRNA induces molecular and functional changes associated with invasive phenotypes.
Thasni Karedath, Ikhlak Ahmed, Wafa Al Ameri, Fatima M Al-Dasim, Simeon S Andrews, Samson Samuel, Iman K Al-Azwani, Yasmin Ali Mohamoud, Arash Rafii, Joel A Malek. BMC Cancer 2019
21
10

Differential Expression of CircRNAs in Embryonic Heart Tissue Associated with Ventricular Septal Defect.
Heng Liu, Yin Hu, Bin Zhuang, Jing Yin, Xiao-Hui Chen, Juan Wang, Meng-Meng Li, Jing Xu, Xing-Yun Wang, Zhang-Bin Yu,[...]. Int J Med Sci 2018
13
10

circEPSTI1 regulates ovarian cancer progression via decoying miR-942.
Jing Xie, Shufen Wang, Genlin Li, Xia Zhao, Feng Jiang, Jie Liu, Weige Tan. J Cell Mol Med 2019
34
10


Circular RNA profiling reveals circEXOC6B and circN4BP2L2 as novel prognostic biomarkers in epithelial ovarian cancer.
Li Ning, Bo Long, Wen Zhang, Mei Yu, Shu Wang, Dongyan Cao, Jiaxin Yang, Keng Shen, Yuenan Huang, Jinghe Lang. Int J Oncol 2018
42
10

Emerging function and potential diagnostic value of circular RNAs in cancer.
Xianglun Cui, Jianxun Wang, Zongjun Guo, Mengyang Li, Mingyu Li, Si Liu, Haoran Liu, Wenjing Li, Xunhua Yin, Jiaping Tao,[...]. Mol Cancer 2018
89
10

Ovarian cancer.
Ursula A Matulonis, Anil K Sood, Lesley Fallowfield, Brooke E Howitt, Jalid Sehouli, Beth Y Karlan. Nat Rev Dis Primers 2016
331
10

Interaction and cross-talk between non-coding RNAs.
Soichiro Yamamura, Mitsuho Imai-Sumida, Yuichiro Tanaka, Rajvir Dahiya. Cell Mol Life Sci 2018
149
10

Interplay between Notch1 and Notch3 promotes EMT and tumor initiation in squamous cell carcinoma.
Mitsuteru Natsuizaka, Kelly A Whelan, Shingo Kagawa, Koji Tanaka, Veronique Giroux, Prasanna M Chandramouleeswaran, Apple Long, Varun Sahu, Douglas S Darling, Jianwen Que,[...]. Nat Commun 2017
82
10

Epithelial ovarian cancer.
Stephanie Lheureux, Charlie Gourley, Ignace Vergote, Amit M Oza. Lancet 2019
365
10


Exosomes participate in the carcinogenesis and the malignant behavior of gastric cancer.
Yunmeng Yan, Guangzhen Fu, Yafei Ye, Liang Ming. Scand J Gastroenterol 2017
28
10Circular RNA circ-VANGL1 as a competing endogenous RNA contributes to bladder cancer progression by regulating miR-605-3p/VANGL1 pathway.
Zhihua Zeng, Wanming Zhou, Lingxing Duan, Jian Zhang, Xiongbing Lu, Liang Jin, Yi Yu. J Cell Physiol 2019
37
10

The circular RNA circ-ITCH suppresses ovarian carcinoma progression through targeting miR-145/RASA1 signaling.
Jinghui Hu, Li Wang, Jiming Chen, Hongyan Gao, Wei Zhao, Yujie Huang, Tingting Jiang, Jinhua Zhou, Youguo Chen. Biochem Biophys Res Commun 2018
49
10

Mis-splicing yields circular RNA molecules.
C Cocquerelle, B Mascrez, D Hétuin, B Bailleul. FASEB J 1993
660
10

EIF4A3-induced circular RNA MMP9 (circMMP9) acts as a sponge of miR-124 and promotes glioblastoma multiforme cell tumorigenesis.
Renjie Wang, Sai Zhang, Xuyi Chen, Nan Li, Jianwei Li, Ruichao Jia, Yuanqing Pan, Haiqian Liang. Mol Cancer 2018
154
10

Comprehensive circular RNA expression profiles and the tumor-suppressive function of circHIPK3 in ovarian cancer.
Fang Teng, Juan Xu, Min Zhang, Siyu Liu, Yuanyuan Gu, Mi Zhang, Xusu Wang, Jing Ni, Bing Qian, Rong Shen,[...]. Int J Biochem Cell Biol 2019
36
10

Circular RNA TLK1 Aggravates Neuronal Injury and Neurological Deficits after Ischemic Stroke via miR-335-3p/TIPARP.
Fangfang Wu, Bing Han, Shusheng Wu, Li Yang, Shuo Leng, Mingyue Li, Jiefeng Liao, Guangtian Wang, Qingqing Ye, Yuan Zhang,[...]. J Neurosci 2019
58
10

Circular RNA circTRIM33-12 acts as the sponge of MicroRNA-191 to suppress hepatocellular carcinoma progression.
Peng-Fei Zhang, Chuan-Yuan Wei, Xiao-Yong Huang, Rui Peng, Xuan Yang, Jia-Cheng Lu, Chi Zhang, Chao Gao, Jia-Bin Cai, Ping-Ting Gao,[...]. Mol Cancer 2019
92
10

Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.
Freddie Bray, Jacques Ferlay, Isabelle Soerjomataram, Rebecca L Siegel, Lindsey A Torre, Ahmedin Jemal. CA Cancer J Clin 2018
10

Circular RNA circSVIL Promotes Myoblast Proliferation and Differentiation by Sponging miR-203 in Chicken.
Hongjia Ouyang, Xiaolan Chen, Weimin Li, Zhenhui Li, Qinghua Nie, Xiquan Zhang. Front Genet 2018
51
10

Foxo3 circular RNA promotes cardiac senescence by modulating multiple factors associated with stress and senescence responses.
William W Du, Weining Yang, Yu Chen, Zhong-Kai Wu, Francis Stuart Foster, Zhenguo Yang, Xiangmin Li, Burton B Yang. Eur Heart J 2017
381
10Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.