A citation-based method for searching scientific literature

Zheng Li, Xin Chen, Derong Xu, Shugang Li, Matthew T V Chan, William K K Wu. Cell Prolif 2019
Times Cited: 51







List of co-cited articles
412 articles co-cited >1



Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Circular RNA VMA21 protects against intervertebral disc degeneration through targeting miR-200c and X linked inhibitor-of-apoptosis protein.
Xiaofei Cheng, Liang Zhang, Kai Zhang, Guoying Zhang, Ying Hu, Xiaojiang Sun, Changqing Zhao, Hua Li, Yan Michael Li, Jie Zhao. Ann Rheum Dis 2018
175
35

Role of cytokines in intervertebral disc degeneration: pain and disc content.
Makarand V Risbud, Irving M Shapiro. Nat Rev Rheumatol 2014
790
29

CircularRNA_104670 plays a critical role in intervertebral disc degeneration by functioning as a ceRNA.
Jian Song, Hong-Li Wang, Ke-Han Song, Zhi-Wen Ding, Hai-Lian Wang, Xiao-Sheng Ma, Fei-Zhou Lu, Xin-Lei Xia, Ying-Wei Wang, Fei-Zou,[...]. Exp Mol Med 2018
49
26

Long non-coding RNAs in nucleus pulposus cell function and intervertebral disc degeneration.
Zheng Li, Xingye Li, Chong Chen, Shugang Li, Jianxiong Shen, Gary Tse, Matthew T V Chan, William K K Wu. Cell Prolif 2018
64
23

CircERCC2 ameliorated intervertebral disc degeneration by regulating mitophagy and apoptosis through miR-182-5p/SIRT1 axis.
Lin Xie, Weibo Huang, Zhenhua Fang, Fan Ding, Fei Zou, Xiaosheng Ma, Jie Tao, Jingkang Guo, Xinlei Xia, Hongli Wang,[...]. Cell Death Dis 2019
61
23

Circular RNA circ-4099 is induced by TNF-α and regulates ECM synthesis by blocking miR-616-5p inhibition of Sox9 in intervertebral disc degeneration.
Hua Wang, Peiheng He, Hehai Pan, Jun Long, Jianru Wang, Zemin Li, Hui Liu, Weiying Jiang, Zhaomin Zheng. Exp Mol Med 2018
65
21

Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration.
C W Pfirrmann, A Metzdorf, M Zanetti, J Hodler, N Boos. Spine (Phila Pa 1976) 2001
19

lncRNA/circRNA‑miRNA‑mRNA ceRNA network in lumbar intervertebral disc degeneration.
Jinwen Zhu, Xinliang Zhang, Wenjie Gao, Huimin Hu, Xiaodong Wang, Dingjun Hao. Mol Med Rep 2019
72
17

CircSEMA4B targets miR-431 modulating IL-1β-induced degradative changes in nucleus pulposus cells in intervertebral disc degeneration via Wnt pathway.
Xiaobin Wang, Bing Wang, Mingxiang Zou, Jing Li, Guohua Lü, Qianshi Zhang, Fubin Liu, Chang Lu. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis 2018
37
24

Circular RNA GRB10 as a competitive endogenous RNA regulating nucleus pulposus cells death in degenerative intervertebral disk.
Wei Guo, Bin Zhang, Kun Mu, Shi-Qing Feng, Zhan-Yin Dong, Guang-Zhi Ning, Hao-Ran Li, Shen Liu, Ling Zhao, Yan Li,[...]. Cell Death Dis 2018
44
20

CircSERPINE2 protects against osteoarthritis by targeting miR-1271 and ETS-related gene.
Shuying Shen, Yizheng Wu, Junxin Chen, Ziang Xie, Kangmao Huang, Gangliang Wang, Yute Yang, Weiyu Ni, Zhijun Chen, Peihua Shi,[...]. Ann Rheum Dis 2019
150
17

Mechanics and biology in intervertebral disc degeneration: a vicious circle.
P-P A Vergroesen, I Kingma, K S Emanuel, R J W Hoogendoorn, T J Welting, B J van Royen, J H van Dieën, T H Smit. Osteoarthritis Cartilage 2015
389
17

Intervertebral Disk Degeneration and Repair.
James Dowdell, Mark Erwin, Theodoe Choma, Alexander Vaccaro, James Iatridis, Samuel K Cho. Neurosurgery 2017
181
17


MicroRNA in intervertebral disc degeneration.
Zheng Li, Xin Yu, Jianxiong Shen, Matthew T V Chan, William Ka Kei Wu. Cell Prolif 2015
129
15

Landscape of RNAs in human lumbar disc degeneration.
Ping-Heng Lan, Zhi-Heng Liu, Yan-Jun Pei, Zhi-Gang Wu, Yang Yu, Yong-Feng Yang, Xu Liu, Lu Che, Chi-Jiao Ma, Yan-Ke Xie,[...]. Oncotarget 2016
65
15

Exosome-Transported circRNA_0000253 Competitively Adsorbs MicroRNA-141-5p and Increases IDD.
Jian Song, Zhen-Hao Chen, Chao-Jun Zheng, Ke-Han Song, Guang-Yu Xu, Shun Xu, Fei Zou, Xiao-Sheng Ma, Hong-Li Wang, Jian-Yuan Jiang. Mol Ther Nucleic Acids 2020
24
33

Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges.
Thomas B Hansen, Trine I Jensen, Bettina H Clausen, Jesper B Bramsen, Bente Finsen, Christian K Damgaard, Jørgen Kjems. Nature 2013
13


CircRNA-CIDN mitigated compression loading-induced damage in human nucleus pulposus cells via miR-34a-5p/SIRT1 axis.
Qian Xiang, Liang Kang, Juntan Wang, Zhiwei Liao, Yu Song, Kangcheng Zhao, Kun Wang, Cao Yang, Yukun Zhang. EBioMedicine 2020
52
13

Metformin protects against apoptosis and senescence in nucleus pulposus cells and ameliorates disc degeneration in vivo.
Deheng Chen, Dongdong Xia, Zongyou Pan, Daoliang Xu, Yifei Zhou, Yaosen Wu, Ningyu Cai, Qian Tang, Chenggui Wang, Meijun Yan,[...]. Cell Death Dis 2016
181
13

miR-640 aggravates intervertebral disc degeneration via NF-κB and WNT signalling pathway.
Wengang Dong, Jun Liu, Yang Lv, Fei Wang, Tao Liu, Siguo Sun, Bo Liao, Zhen Shu, Jixian Qian. Cell Prolif 2019
40
15

What is intervertebral disc degeneration, and what causes it?
Michael A Adams, Peter J Roughley. Spine (Phila Pa 1976) 2006
991
11

Preclinical development of a microRNA-based therapy for intervertebral disc degeneration.
Ming-Liang Ji, Hua Jiang, Xue-Jun Zhang, Pei-Liang Shi, Chao Li, Hao Wu, Xiao-Tao Wu, Yun-Tao Wang, Chen Wang, Jun Lu. Nat Commun 2018
110
11

Mesenchymal stem cells deliver exogenous miR-21 via exosomes to inhibit nucleus pulposus cell apoptosis and reduce intervertebral disc degeneration.
Xiaofei Cheng, Guoying Zhang, Liang Zhang, Ying Hu, Kai Zhang, Xiaojiang Sun, Changqing Zhao, Hua Li, Yan Michael Li, Jie Zhao. J Cell Mol Med 2018
161
11

Past, present, and future of circRNAs.
Ines Lucia Patop, Stas Wüst, Sebastian Kadener. EMBO J 2019
439
11


The biogenesis, biology and characterization of circular RNAs.
Lasse S Kristensen, Maria S Andersen, Lotte V W Stagsted, Karoline K Ebbesen, Thomas B Hansen, Jørgen Kjems. Nat Rev Genet 2019
11


Nutrition of the intervertebral disc.
Jill P G Urban, Stanton Smith, Jeremy C T Fairbank. Spine (Phila Pa 1976) 2004
623
11

Circular RNA DOCK1 promotes bladder carcinoma progression via modulating circDOCK1/hsa-miR-132-3p/Sox5 signalling pathway.
Peihua Liu, Xiaozhou Li, Xi Guo, Jinbo Chen, Chao Li, Minfeng Chen, Longfei Liu, Xiangyang Zhang, Xiongbing Zu. Cell Prolif 2019
51
11

A Brief Review of the Degenerative Intervertebral Disc Disease.
Natasa Kos, Lidija Gradisnik, Tomaz Velnar. Med Arch 2019
69
11


Detecting and characterizing circular RNAs.
William R Jeck, Norman E Sharpless. Nat Biotechnol 2014
9

Low back pain in relation to lumbar disc degeneration.
K Luoma, H Riihimäki, R Luukkonen, R Raininko, E Viikari-Juntura, A Lamminen. Spine (Phila Pa 1976) 2000
759
9

The Landscape of Circular RNA in Cancer.
Josh N Vo, Marcin Cieslik, Yajia Zhang, Sudhanshu Shukla, Lanbo Xiao, Yuping Zhang, Yi-Mi Wu, Saravana M Dhanasekaran, Carl G Engelke, Xuhong Cao,[...]. Cell 2019
764
9

Circular RNA and its mechanisms in disease: From the bench to the clinic.
Bing Han, Jie Chao, Honghong Yao. Pharmacol Ther 2018
439
9

lncRNAs: novel players in intervertebral disc degeneration and osteoarthritis.
Wen-Kang Chen, Xiao-Hua Yu, Wei Yang, Cheng Wang, Wen-Si He, Yi-Guo Yan, Jian Zhang, Wen-Jun Wang. Cell Prolif 2017
98
9

Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency.
Sebastian Memczak, Marvin Jens, Antigoni Elefsinioti, Francesca Torti, Janna Krueger, Agnieszka Rybak, Luisa Maier, Sebastian D Mackowiak, Lea H Gregersen, Mathias Munschauer,[...]. Nature 2013
9

Molecular mechanisms of cell death in intervertebral disc degeneration (Review).
Fan Zhang, Xueling Zhao, Hongxing Shen, Caiguo Zhang. Int J Mol Med 2016
131
9

Matrix synthesis and degradation in human intervertebral disc degeneration.
C L Le Maitre, A Pockert, D J Buttle, A J Freemont, J A Hoyland. Biochem Soc Trans 2007
338
9

NCBI GEO: archive for functional genomics data sets--update.
Tanya Barrett, Stephen E Wilhite, Pierre Ledoux, Carlos Evangelista, Irene F Kim, Maxim Tomashevsky, Kimberly A Marshall, Katherine H Phillippy, Patti M Sherman, Michelle Holko,[...]. Nucleic Acids Res 2013
9

Apoptosis, senescence, and autophagy in rat nucleus pulposus cells: Implications for diabetic intervertebral disc degeneration.
Libo Jiang, Xiaolei Zhang, Xuhao Zheng, Ao Ru, Xiao Ni, Yaosen Wu, Naifeng Tian, Yixing Huang, Enxing Xue, Xiangyang Wang,[...]. J Orthop Res 2013
126
9

Cell death in intervertebral disc degeneration.
Fan Ding, Zeng-wu Shao, Li-ming Xiong. Apoptosis 2013
207
9

What low back pain is and why we need to pay attention.
Jan Hartvigsen, Mark J Hancock, Alice Kongsted, Quinette Louw, Manuela L Ferreira, Stéphane Genevay, Damian Hoy, Jaro Karppinen, Glenn Pransky, Joachim Sieper,[...]. Lancet 2018
9

The biogenesis and emerging roles of circular RNAs.
Ling-Ling Chen. Nat Rev Mol Cell Biol 2016
9

Identification of circ-FAM169A sponges miR-583 involved in the regulation of intervertebral disc degeneration.
Yongjin Li, Dayu Pan, Shen Liu, Xuewu Xing, Hengxing Zhou, Bin Zhang, Di Zhang, Bo Li, Guowang Li, Bo Tao,[...]. J Orthop Translat 2020
17
29

Aging and age related stresses: a senescence mechanism of intervertebral disc degeneration.
F Wang, F Cai, R Shi, X-H Wang, X-T Wu. Osteoarthritis Cartilage 2016
212
9

Circular RNA hsa_circ_0061825 (circ-TFF1) contributes to breast cancer progression through targeting miR-326/TFF1 signalling.
Gaofeng Pan, Anwei Mao, Jiazhe Liu, Jingfeng Lu, Junbin Ding, Weiyan Liu. Cell Prolif 2020
78
9

Circ-0001313/miRNA-510-5p/AKT2 axis promotes the development and progression of colon cancer.
Fang-Ling Tu, Xi-Qing Guo, Hai-Xia Wu, Zhi-Yun He, Fang Wang, Ai-Jun Sun, Xu-Dong Dai. Am J Transl Res 2020
26
19


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.