A citation-based method for searching scientific literature

Hui-Kai He, Rui Yang, He-Ming Huang, Fan-Fan Yang, Ya-Zhou Wu, Jamal Shaibo, Xin Guo. Nanoscale 2020
Times Cited: 10List of co-cited articles
47 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


A Synaptic Transistor based on Quasi-2D Molybdenum Oxide.
Chuan Sen Yang, Da Shan Shang, Nan Liu, Gang Shi, Xi Shen, Ri Cheng Yu, Yong Qing Li, Young Sun. Adv Mater 2017
88
60

Memristors with diffusive dynamics as synaptic emulators for neuromorphic computing.
Zhongrui Wang, Saumil Joshi, Sergey E Savel'ev, Hao Jiang, Rivu Midya, Peng Lin, Miao Hu, Ning Ge, John Paul Strachan, Zhiyong Li,[...]. Nat Mater 2017
341
40

Atomristor: Nonvolatile Resistance Switching in Atomic Sheets of Transition Metal Dichalcogenides.
Ruijing Ge, Xiaohan Wu, Myungsoo Kim, Jianping Shi, Sushant Sonde, Li Tao, Yanfeng Zhang, Jack C Lee, Deji Akinwande. Nano Lett 2018
74
40

Photonic Potentiation and Electric Habituation in Ultrathin Memristive Synapses Based on Monolayer MoS2.
Hui-Kai He, Rui Yang, Wen Zhou, He-Ming Huang, Jue Xiong, Lin Gan, Tian-You Zhai, Xin Guo. Small 2018
36
40

Multi-terminal memtransistors from polycrystalline monolayer molybdenum disulfide.
Vinod K Sangwan, Hong-Sub Lee, Hadallia Bergeron, Itamar Balla, Megan E Beck, Kan-Sheng Chen, Mark C Hersam. Nature 2018
151
40

Artificial optic-neural synapse for colored and color-mixed pattern recognition.
Seunghwan Seo, Seo-Hyeon Jo, Sungho Kim, Jaewoo Shim, Seyong Oh, Jeong-Hoon Kim, Keun Heo, Jae-Woong Choi, Changhwan Choi, Saeroonter Oh,[...]. Nat Commun 2018
87
40

Electronics and optoelectronics of two-dimensional transition metal dichalcogenides.
Qing Hua Wang, Kourosh Kalantar-Zadeh, Andras Kis, Jonathan N Coleman, Michael S Strano. Nat Nanotechnol 2012
30

Two-terminal floating-gate memory with van der Waals heterostructures for ultrahigh on/off ratio.
Quoc An Vu, Yong Seon Shin, Young Rae Kim, Van Luan Nguyen, Won Tae Kang, Hyun Kim, Dinh Hoa Luong, Il Min Lee, Kiyoung Lee, Dong-Su Ko,[...]. Nat Commun 2016
75
30

Gate-tunable memristive phenomena mediated by grain boundaries in single-layer MoS2.
Vinod K Sangwan, Deep Jariwala, In Soo Kim, Kan-Sheng Chen, Tobin J Marks, Lincoln J Lauhon, Mark C Hersam. Nat Nanotechnol 2015
171
30

Graphene Dynamic Synapse with Modulatable Plasticity.
He Tian, Wentian Mi, Xue-Feng Wang, Haiming Zhao, Qian-Yi Xie, Cheng Li, Yu-Xing Li, Yi Yang, Tian-Ling Ren. Nano Lett 2015
60
30

A MoS2 /PTCDA Hybrid Heterojunction Synapse with Efficient Photoelectric Dual Modulation and Versatility.
Shuiyuan Wang, Chunsheng Chen, Zhihao Yu, Yongli He, Xiaoyao Chen, Qing Wan, Yi Shi, David Wei Zhang, Hao Zhou, Xinran Wang,[...]. Adv Mater 2019
67
30

Synaptic Barristor Based on Phase-Engineered 2D Heterostructures.
Woong Huh, Seonghoon Jang, Jae Yoon Lee, Donghun Lee, Donghun Lee, Jung Min Lee, Hong-Gyu Park, Jong Chan Kim, Hu Young Jeong, Gunuk Wang,[...]. Adv Mater 2018
34
30

Optically Stimulated Artificial Synapse Based on Layered Black Phosphorus.
Taimur Ahmed, Sruthi Kuriakose, Edwin L H Mayes, Rajesh Ramanathan, Vipul Bansal, Madhu Bhaskaran, Sharath Sriram, Sumeet Walia. Small 2019
33
30

Short-term synaptic plasticity.
Robert S Zucker, Wade G Regehr. Annu Rev Physiol 2002
20

Van der Waals heterostructures.
A K Geim, I V Grigorieva. Nature 2013
20

Memory--a century of consolidation.
J L McGaugh. Science 2000
20

Nanoscale cation motion in TaO(x), HfO(x) and TiO(x) memristive systems.
Anja Wedig, Michael Luebben, Deok-Yong Cho, Marco Moors, Katharina Skaja, Vikas Rana, Tsuyoshi Hasegawa, Kiran K Adepalli, Bilge Yildiz, Rainer Waser,[...]. Nat Nanotechnol 2016
153
20

Nonvolatile Memory Materials for Neuromorphic Intelligent Machines.
Doo Seok Jeong, Cheol Seong Hwang. Adv Mater 2018
31
20

A unified model of NMDA receptor-dependent bidirectional synaptic plasticity.
Harel Z Shouval, Mark F Bear, Leon N Cooper. Proc Natl Acad Sci U S A 2002
325
20

Mimicking Neurotransmitter Release in Chemical Synapses via Hysteresis Engineering in MoS2 Transistors.
Andrew J Arnold, Ali Razavieh, Joseph R Nasr, Daniel S Schulman, Chad M Eichfeld, Saptarshi Das. ACS Nano 2017
63
20

Vertical MoS2 Double-Layer Memristor with Electrochemical Metallization as an Atomic-Scale Synapse with Switching Thresholds Approaching 100 mV.
Renjing Xu, Houk Jang, Min-Hyun Lee, Dovran Amanov, Yeonchoo Cho, Haeryong Kim, Seongjun Park, Hyeon-Jin Shin, Donhee Ham. Nano Lett 2019
50
20

Tunable Nonvolatile Memory Behaviors of PCBM-MoS2 2D Nanocomposites through Surface Deposition Ratio Control.
Wenzhen Lv, Honglei Wang, Linlin Jia, Xingxing Tang, Cheng Lin, Lihui Yuwen, Lianhui Wang, Wei Huang, Runfeng Chen. ACS Appl Mater Interfaces 2018
13
20

Solution-processable 2D semiconductors for high-performance large-area electronics.
Zhaoyang Lin, Yuan Liu, Udayabagya Halim, Mengning Ding, Yuanyue Liu, Yiliu Wang, Chuancheng Jia, Peng Chen, Xidong Duan, Chen Wang,[...]. Nature 2018
130
20

Bridging Biological and Artificial Neural Networks with Emerging Neuromorphic Devices: Fundamentals, Progress, and Challenges.
Jianshi Tang, Fang Yuan, Xinke Shen, Zhongrui Wang, Mingyi Rao, Yuanyuan He, Yuhao Sun, Xinyi Li, Wenbin Zhang, Yijun Li,[...]. Adv Mater 2019
51
20

Memristive devices based on emerging two-dimensional materials beyond graphene.
Lei Zhang, Tian Gong, Huide Wang, Zhinan Guo, Han Zhang. Nanoscale 2019
16
20

Bifunctional NbS2-Based Asymmetric Heterostructure for Lateral and Vertical Electronic Devices.
Bolun Wang, Hao Luo, Xuewen Wang, Enze Wang, Yufei Sun, Yu-Chien Tsai, Hui Zhu, Peng Liu, Kaili Jiang, Kai Liu. ACS Nano 2020
12
20

Semiconductor Quantum Dots for Memories and Neuromorphic Computing Systems.
Ziyu Lv, Yan Wang, Jingrui Chen, Junjie Wang, Ye Zhou, Su-Ting Han. Chem Rev 2020
24
20

Nonvolatile Memories Based on Graphene and Related 2D Materials.
Simone Bertolazzi, Paolo Bondavalli, Stephan Roche, Tamer San, Sung-Yool Choi, Luigi Colombo, Francesco Bonaccorso, Paolo Samorì. Adv Mater 2019
50
20

Atomically Thin Femtojoule Memristive Device.
Huan Zhao, Zhipeng Dong, He Tian, Don DiMarzi, Myung-Geun Han, Lihua Zhang, Xiaodong Yan, Fanxin Liu, Lang Shen, Shu-Jen Han,[...]. Adv Mater 2017
27
20

Optoelectronic resistive random access memory for neuromorphic vision sensors.
Feichi Zhou, Zheng Zhou, Jiewei Chen, Tsz Hin Choy, Jingli Wang, Ning Zhang, Ziyuan Lin, Shimeng Yu, Jinfeng Kang, H-S Philip Wong,[...]. Nat Nanotechnol 2019
90
20

Progress, challenges, and opportunities in two-dimensional materials beyond graphene.
Sheneve Z Butler, Shawna M Hollen, Linyou Cao, Yi Cui, Jay A Gupta, Humberto R Gutiérrez, Tony F Heinz, Seung Sae Hong, Jiaxing Huang, Ariel F Ismach,[...]. ACS Nano 2013
20

Emulating Bilingual Synaptic Response Using a Junction-Based Artificial Synaptic Device.
He Tian, Xi Cao, Yujun Xie, Xiaodong Yan, Andrew Kostelec, Don DiMarzio, Cheng Chang, Li-Dong Zhao, Wei Wu, Jesse Tice,[...]. ACS Nano 2017
24
20

Two-dimensional materials for next-generation computing technologies.
Chunsen Liu, Huawei Chen, Shuiyuan Wang, Qi Liu, Yu-Gang Jiang, David Wei Zhang, Ming Liu, Peng Zhou. Nat Nanotechnol 2020
50
20

Neuromorphic nanoelectronic materials.
Vinod K Sangwan, Mark C Hersam. Nat Nanotechnol 2020
53
20

Thinnest Nonvolatile Memory Based on Monolayer h-BN.
Xiaohan Wu, Ruijing Ge, Po-An Chen, Harry Chou, Zhepeng Zhang, Yanfeng Zhang, Sanjay Banerjee, Meng-Hsueh Chiang, Jack C Lee, Deji Akinwande. Adv Mater 2019
34
20

Two-dimensional multibit optoelectronic memory with broadband spectrum distinction.
Du Xiang, Tao Liu, Jilian Xu, Jun Y Tan, Zehua Hu, Bo Lei, Yue Zheng, Jing Wu, A H Castro Neto, Lei Liu,[...]. Nat Commun 2018
51
20

Artificial Synapse Based on van der Waals Heterostructures with Tunable Synaptic Functions for Neuromorphic Computing.
Congli He, Jian Tang, Da-Shan Shang, Jianshi Tang, Yue Xi, Shuopei Wang, Na Li, Qingtian Zhang, Ji-Kai Lu, Zheng Wei,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2020
12
20

Equivalent-accuracy accelerated neural-network training using analogue memory.
Stefano Ambrogio, Pritish Narayanan, Hsinyu Tsai, Robert M Shelby, Irem Boybat, Carmelo di Nolfo, Severin Sidler, Massimo Giordano, Martina Bodini, Nathan C P Farinha,[...]. Nature 2018
107
20

Ultralow Power Wearable Heterosynapse with Photoelectric Synergistic Modulation.
Tian-Yu Wang, Jia-Lin Meng, Zhen-Yu He, Lin Chen, Hao Zhu, Qing-Qing Sun, Shi-Jin Ding, Peng Zhou, David Wei Zhang. Adv Sci (Weinh) 2020
15
20

A library of atomically thin metal chalcogenides.
Jiadong Zhou, Junhao Lin, Xiangwei Huang, Yao Zhou, Yu Chen, Juan Xia, Hong Wang, Yu Xie, Huimei Yu, Jincheng Lei,[...]. Nature 2018
294
20

Reversible Transformation between Bipolar Memory Switching and Bidirectional Threshold Switching in 2D Layered K-Birnessite Nanosheets.
Meilin Tu, Haipeng Lu, Songwen Luo, Hao Peng, Shangdong Li, Yizhen Ke, Shuoguo Yuan, Wen Huang, Wenjing Jie, Jianhua Hao. ACS Appl Mater Interfaces 2020
4
50

MoS2 Memristors Exhibiting Variable Switching Characteristics toward Biorealistic Synaptic Emulation.
Da Li, Bin Wu, Xiaojian Zhu, Juntong Wang, Byunghoon Ryu, Wei D Lu, Wei Lu, Xiaogan Liang. ACS Nano 2018
37
20

Artificial van der Waals hybrid synapse and its application to acoustic pattern recognition.
Seunghwan Seo, Beom-Seok Kang, Je-Jun Lee, Hyo-Jun Ryu, Sungjun Kim, Hyeongjun Kim, Seyong Oh, Jaewoo Shim, Keun Heo, Saeroonter Oh,[...]. Nat Commun 2020
17
20

Ferroelectric polymer-based artificial synapse for neuromorphic computing.
Sungjun Kim, Keun Heo, Sunghun Lee, Seunghwan Seo, Hyeongjun Kim, Jeongick Cho, Hyunkyu Lee, Kyeong-Bae Lee, Jin-Hong Park. Nanoscale Horiz 2021
5
40


Large-Scale and Flexible Optical Synapses for Neuromorphic Computing and Integrated Visible Information Sensing Memory Processing.
Ya-Xin Hou, Yi Li, Zhi-Cheng Zhang, Jia-Qiang Li, De-Han Qi, Xu-Dong Chen, Jing-Jing Wang, Bin-Wei Yao, Mei-Xi Yu, Tong-Bu Lu,[...]. ACS Nano 2021
4
50

Near-Infrared Annihilation of Conductive Filaments in Quasiplane MoSe2 /Bi2 Se3 Nanosheets for Mimicking Heterosynaptic Plasticity.
Yan Wang, Jing Yang, Zhanpeng Wang, Jinrui Chen, Qing Yang, Ziyu Lv, Ye Zhou, Yongbiao Zhai, Zongxiao Li, Su-Ting Han. Small 2019
15
20

The single dendritic branch as a fundamental functional unit in the nervous system.
Tiago Branco, Michael Häusser. Curr Opin Neurobiol 2010
182
10

Large-scale pattern growth of graphene films for stretchable transparent electrodes.
Keun Soo Kim, Yue Zhao, Houk Jang, Sang Yoon Lee, Jong Min Kim, Kwang S Kim, Jong-Hyun Ahn, Philip Kim, Jae-Young Choi, Byung Hee Hong. Nature 2009
10

Synaptic Metaplasticity Realized in Oxide Memristive Devices.
Zheng-Hua Tan, Rui Yang, Kazuya Terabe, Xue-Bing Yin, Xiao-Dong Zhang, Xin Guo. Adv Mater 2016
55
10


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.