A citation-based method for searching scientific literature

Jie Li, Xuechun Jing, Qingqing Li, Siwu Li, Xing Gao, Xiao Feng, Bo Wang. Chem Soc Rev 2020
Times Cited: 141List of co-cited articles
767 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
490
40

Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
38

The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
754
36

Covalent organic frameworks for separation applications.
Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen, Zhenjie Zhang, Shengqian Ma. Chem Soc Rev 2020
244
28


Recent advances in covalent organic frameworks (COFs) as a smart sensing material.
Xigui Liu, Danlian Huang, Cui Lai, Guangming Zeng, Lei Qin, Han Wang, Huan Yi, Bisheng Li, Shiyu Liu, Mingming Zhang,[...]. Chem Soc Rev 2019
183
21

Covalent organic frameworks (COFs) for electrochemical applications.
Xiaojia Zhao, Pradip Pachfule, Arne Thomas. Chem Soc Rev 2021
68
26

Design and applications of three dimensional covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Fengqian Chen, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Chem Soc Rev 2020
142
16

β-Ketoenamine-linked covalent organic frameworks capable of pseudocapacitive energy storage.
Catherine R DeBlase, Katharine E Silberstein, Thanh-Tam Truong, Héctor D Abruña, William R Dichtel. J Am Chem Soc 2013
361
15

Covalent organic frameworks for membrane separation.
Shushan Yuan, Xin Li, Junyong Zhu, Gang Zhang, Peter Van Puyvelde, Bart Van der Bruggen. Chem Soc Rev 2019
193
15


Covalent Organic Frameworks: Chemistry beyond the Structure.
Sharath Kandambeth, Kaushik Dey, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2019
293
14

Construction of covalent organic framework for catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura coupling reaction.
San-Yuan Ding, Jia Gao, Qiong Wang, Yuan Zhang, Wei-Guo Song, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2011
766
14

Optoelectronic processes in covalent organic frameworks.
Niklas Keller, Thomas Bein. Chem Soc Rev 2021
64
21

Two-dimensional covalent organic frameworks with hierarchical porosity.
Rong-Ran Liang, Shu-Yan Jiang, Ru-Han A, Xin Zhao. Chem Soc Rev 2020
86
15

Covalent organic frameworks: an ideal platform for designing ordered materials and advanced applications.
Ruoyang Liu, Ke Tian Tan, Yifan Gong, Yongzhi Chen, Zhuoer Li, Shuailei Xie, Ting He, Zhen Lu, Hao Yang, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2021
104
13Covalent organic frameworks comprising cobalt porphyrins for catalytic CO₂ reduction in water.
Song Lin, Christian S Diercks, Yue-Biao Zhang, Nikolay Kornienko, Eva M Nichols, Yingbo Zhao, Aubrey R Paris, Dohyung Kim, Peidong Yang, Omar M Yaghi,[...]. Science 2015
761
12

New synthetic strategies toward covalent organic frameworks.
Yusen Li, Weiben Chen, Guolong Xing, Donglin Jiang, Long Chen. Chem Soc Rev 2020
93
12

The luminescent and photophysical properties of covalent organic frameworks.
W Karl Haug, Erica M Moscarello, Eric R Wolfson, Psaras L McGrier. Chem Soc Rev 2020
59
18

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
336
11

Thioether-Based Fluorescent Covalent Organic Framework for Selective Detection and Facile Removal of Mercury(II).
San-Yuan Ding, Ming Dong, Ya-Wen Wang, Yan-Tao Chen, Huai-Zhen Wang, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2016
415
11

Recent progress in covalent organic framework thin films: fabrications, applications and perspectives.
Han Wang, Zhuotong Zeng, Piao Xu, Lianshan Li, Guangming Zeng, Rong Xiao, Zhiyong Tang, Danlian Huang, Lin Tang, Cui Lai,[...]. Chem Soc Rev 2019
172
11

Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks.
Tianqiong Ma, Eugene A Kapustin, Shawn X Yin, Lin Liang, Zhengyang Zhou, Jing Niu, Li-Hua Li, Yingying Wang, Jie Su, Jian Li,[...]. Science 2018
316
11

A crystalline imine-linked 3-D porous covalent organic framework.
Fernando J Uribe-Romo, Joseph R Hunt, Hiroyasu Furukawa, Cornelius Klöck, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2009
494
10

A Scalable General Synthetic Approach toward Ultrathin Imine-Linked Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets for Photocatalytic CO2 Reduction.
Wenbo Liu, Xiaokang Li, Chiming Wang, Houhe Pan, Wenping Liu, Kang Wang, Qingdao Zeng, Rongming Wang, Jianzhuang Jiang. J Am Chem Soc 2019
105
10

Chiral covalent organic frameworks: design, synthesis and property.
Xing Han, Chen Yuan, Bang Hou, Lujia Liu, Haiyang Li, Yan Liu, Yong Cui. Chem Soc Rev 2020
68
14

Combined Intrinsic and Extrinsic Proton Conduction in Robust Covalent Organic Frameworks for Hydrogen Fuel Cell Applications.
Yi Yang, Xueyi He, Penghui Zhang, Yassin H Andaloussi, Hailu Zhang, Zhongyi Jiang, Yao Chen, Shengqian Ma, Peng Cheng, Zhenjie Zhang. Angew Chem Int Ed Engl 2020
59
15

Mechanochemical synthesis of chemically stable isoreticular covalent organic frameworks.
Bishnu P Biswal, Suman Chandra, Sharath Kandambeth, Binit Lukose, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2013
276
9

3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery.
Qianrong Fang, Junhua Wang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Zhongbin Zhuang, Jie Zheng, Hongxia Guo, Shilun Qiu, Yushan Yan. J Am Chem Soc 2015
340
9

A Pyrene-Based, Fluorescent Three-Dimensional Covalent Organic Framework.
Guiqing Lin, Huimin Ding, Daqiang Yuan, Baoshan Wang, Cheng Wang. J Am Chem Soc 2016
253
9

Covalent Organic Framework-Covalent Organic Framework Bilayer Membranes for Highly Selective Gas Separation.
Hongwei Fan, Alexander Mundstock, Armin Feldhoff, Alexander Knebel, Jiahui Gu, Hong Meng, Jürgen Caro. J Am Chem Soc 2018
151
9

Designed synthesis of 3D covalent organic frameworks.
Hani M El-Kaderi, Joseph R Hunt, José L Mendoza-Cortés, Adrien P Côté, Robert E Taylor, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2007
785
9

Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
184
9

Design of higher valency in covalent organic frameworks.
Cornelius Gropp, Tianqiong Ma, Nikita Hanikel, Omar M Yaghi. Science 2020
52
17

Water-dispersible PEG-curcumin/amine-functionalized covalent organic framework nanocomposites as smart carriers for in vivo drug delivery.
Guiyang Zhang, Xinle Li, Qiaobo Liao, Yanfeng Liu, Kai Xi, Wenyu Huang, Xudong Jia. Nat Commun 2018
165
9

Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into Few-Layer Redox-Active Nanosheets as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries.
Shan Wang, Qianyou Wang, Pengpeng Shao, Yuzhen Han, Xing Gao, Li Ma, Shuai Yuan, Xiaojie Ma, Junwen Zhou, Xiao Feng,[...]. J Am Chem Soc 2017
282
8

Radical covalent organic frameworks: a general strategy to immobilize open-accessible polyradicals for high-performance capacitive energy storage.
Fei Xu, Hong Xu, Xiong Chen, Dingcai Wu, Yang Wu, Hao Liu, Cheng Gu, Ruowen Fu, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2015
147
8

Two-Dimensional Chemiresistive Covalent Organic Framework with High Intrinsic Conductivity.
Zheng Meng, Robert M Stolz, Katherine A Mirica. J Am Chem Soc 2019
109
8

Porous, covalent triazine-based frameworks prepared by ionothermal synthesis.
Pierre Kuhn, Markus Antonietti, Arne Thomas. Angew Chem Int Ed Engl 2008
750
8

Construction of crystalline 2D covalent organic frameworks with remarkable chemical (acid/base) stability via a combined reversible and irreversible route.
Sharath Kandambeth, Arijit Mallick, Binit Lukose, Manoj V Mane, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2012
521
8

Covalent organic framework photocatalysts: structures and applications.
Han Wang, Hui Wang, Ziwei Wang, Lin Tang, Guangming Zeng, Piao Xu, Ming Chen, Ting Xiong, Chengyun Zhou, Xiyi Li,[...]. Chem Soc Rev 2020
118
8

Reticular Electronic Tuning of Porphyrin Active Sites in Covalent Organic Frameworks for Electrocatalytic Carbon Dioxide Reduction.
Christian S Diercks, Song Lin, Nikolay Kornienko, Eugene A Kapustin, Eva M Nichols, Chenhui Zhu, Yingbo Zhao, Christopher J Chang, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2018
163
8

Opportunities of Covalent Organic Frameworks for Advanced Applications.
Yanpei Song, Qi Sun, Briana Aguila, Shengqian Ma. Adv Sci (Weinh) 2018
139
8

Ultrathin Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets: Preparation and Application in Highly Sensitive and Selective DNA Detection.
Yongwu Peng, Ying Huang, Yihan Zhu, Bo Chen, Liying Wang, Zhuangchai Lai, Zhicheng Zhang, Meiting Zhao, Chaoliang Tan, Nailiang Yang,[...]. J Am Chem Soc 2017
202
8

Homochiral 2D Porous Covalent Organic Frameworks for Heterogeneous Asymmetric Catalysis.
Xiuren Wang, Xing Han, Jie Zhang, Xiaowei Wu, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2016
189
8

Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks: From Topology Design to Applications.
Bo Gui, Guiqing Lin, Huimin Ding, Chao Gao, Arindam Mal, Cheng Wang. Acc Chem Res 2020
42
19

Electroactive Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Applications.
Yusran Yusran, Qianrong Fang, Valentin Valtchev. Adv Mater 2020
34
23

Rational design of isostructural 2D porphyrin-based covalent organic frameworks for tunable photocatalytic hydrogen evolution.
Rufan Chen, Yang Wang, Yuan Ma, Arindam Mal, Xiao-Ya Gao, Lei Gao, Lijie Qiao, Xu-Bing Li, Li-Zhu Wu, Cheng Wang. Nat Commun 2021
59
13


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.