A citation-based method for searching scientific literature

Khalid El Asnaoui, Youness Chawki. J Biomol Struct Dyn 2021
Times Cited: 65List of co-cited articles
422 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityAutomated detection of COVID-19 cases using deep neural networks with X-ray images.
Tulin Ozturk, Muhammed Talo, Eylul Azra Yildirim, Ulas Baran Baloglu, Ozal Yildirim, U Rajendra Acharya. Comput Biol Med 2020
504
66


CoroNet: A deep neural network for detection and diagnosis of COVID-19 from chest x-ray images.
Asif Iqbal Khan, Junaid Latief Shah, Mohammad Mudasir Bhat. Comput Methods Programs Biomed 2020
240
40


Deep Learning COVID-19 Features on CXR Using Limited Training Data Sets.
Yujin Oh, Sangjoon Park, Jong Chul Ye. IEEE Trans Med Imaging 2020
171
32

Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases.
Tao Ai, Zhenlu Yang, Hongyan Hou, Chenao Zhan, Chong Chen, Wenzhi Lv, Qian Tao, Ziyong Sun, Liming Xia. Radiology 2020
30
Explainable Deep Learning for Pulmonary Disease and Coronavirus COVID-19 Detection from X-rays.
Luca Brunese, Francesco Mercaldo, Alfonso Reginelli, Antonella Santone. Comput Methods Programs Biomed 2020
112
27

Application of deep learning for fast detection of COVID-19 in X-Rays using nCOVnet.
Harsh Panwar, P K Gupta, Mohammad Khubeb Siddiqui, Ruben Morales-Menendez, Vaishnavi Singh. Chaos Solitons Fractals 2020
122
27


A deep learning algorithm using CT images to screen for Corona virus disease (COVID-19).
Shuai Wang, Bo Kang, Jinlu Ma, Xianjun Zeng, Mingming Xiao, Jia Guo, Mengjiao Cai, Jingyi Yang, Yaodong Li, Xiangfei Meng,[...]. Eur Radiol 2021
259
26

Application of deep learning technique to manage COVID-19 in routine clinical practice using CT images: Results of 10 convolutional neural networks.
Ali Abbasian Ardakani, Alireza Rajabzadeh Kanafi, U Rajendra Acharya, Nazanin Khadem, Afshin Mohammadi. Comput Biol Med 2020
191
24

A Deep Learning System to Screen Novel Coronavirus Disease 2019 Pneumonia.
Xiaowei Xu, Xiangao Jiang, Chunlian Ma, Peng Du, Xukun Li, Shuangzhi Lv, Liang Yu, Qin Ni, Yanfei Chen, Junwei Su,[...]. Engineering (Beijing) 2020
237
23


Using Artificial Intelligence to Detect COVID-19 and Community-acquired Pneumonia Based on Pulmonary CT: Evaluation of the Diagnostic Accuracy.
Lin Li, Lixin Qin, Zeguo Xu, Youbing Yin, Xin Wang, Bin Kong, Junjie Bai, Yi Lu, Zhenghan Fang, Qi Song,[...]. Radiology 2020
559
21

Deep-COVID: Predicting COVID-19 from chest X-ray images using deep transfer learning.
Shervin Minaee, Rahele Kafieh, Milan Sonka, Shakib Yazdani, Ghazaleh Jamalipour Soufi. Med Image Anal 2020
177
21

Deep learning COVID-19 detection bias: accuracy through artificial intelligence.
Shashank Vaid, Reza Kalantar, Mohit Bhandari. Int Orthop 2020
46
28

Sensitivity of Chest CT for COVID-19: Comparison to RT-PCR.
Yicheng Fang, Huangqi Zhang, Jicheng Xie, Minjie Lin, Lingjun Ying, Peipei Pang, Wenbin Ji. Radiology 2020
20

COVID-19 identification in chest X-ray images on flat and hierarchical classification scenarios.
Rodolfo M Pereira, Diego Bertolini, Lucas O Teixeira, Carlos N Silla, Yandre M G Costa. Comput Methods Programs Biomed 2020
116
20

Truncated inception net: COVID-19 outbreak screening using chest X-rays.
Dipayan Das, K C Santosh, Umapada Pal. Phys Eng Sci Med 2020
72
20

Classification of COVID-19 in chest X-ray images using DeTraC deep convolutional neural network.
Asmaa Abbas, Mohammed M Abdelsamea, Mohamed Medhat Gaber. Appl Intell (Dordr) 2020
125
18

COVID-CAPS: A capsule network-based framework for identification of COVID-19 cases from X-ray images.
Parnian Afshar, Shahin Heidarian, Farnoosh Naderkhani, Anastasia Oikonomou, Konstantinos N Plataniotis, Arash Mohammadi. Pattern Recognit Lett 2020
133
18

Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.
Nanshan Chen, Min Zhou, Xuan Dong, Jieming Qu, Fengyun Gong, Yang Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei,[...]. Lancet 2020
18

A fully automatic deep learning system for COVID-19 diagnostic and prognostic analysis.
Shuo Wang, Yunfei Zha, Weimin Li, Qingxia Wu, Xiaohu Li, Meng Niu, Meiyun Wang, Xiaoming Qiu, Hongjun Li, He Yu,[...]. Eur Respir J 2020
138
16

Deep learning-based multi-view fusion model for screening 2019 novel coronavirus pneumonia: A multicentre study.
Xiangjun Wu, Hui Hui, Meng Niu, Liang Li, Li Wang, Bingxi He, Xin Yang, Li Li, Hongjun Li, Jie Tian,[...]. Eur J Radiol 2020
68
16

CovidGAN: Data Augmentation Using Auxiliary Classifier GAN for Improved Covid-19 Detection.
Abdul Waheed, Muskan Goyal, Deepak Gupta, Ashish Khanna, Fadi Al-Turjman, Placido Rogerio Pinheiro. IEEE Access 2020
117
16

Automated Deep Transfer Learning-Based Approach for Detection of COVID-19 Infection in Chest X-rays.
N Narayan Das, N Kumar, M Kaur, V Kumar, D Singh. Ing Rech Biomed 2022
61
18

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
15

A combined deep CNN-LSTM network for the detection of novel coronavirus (COVID-19) using X-ray images.
Md Zabirul Islam, Md Milon Islam, Amanullah Asraf. Inform Med Unlocked 2020
89
15

Deep Transfer Learning Based Classification Model for COVID-19 Disease.
Y Pathak, P K Shukla, A Tiwari, S Stalin, S Singh, P K Shukla. Ing Rech Biomed 2022
80
15

Review of Artificial Intelligence Techniques in Imaging Data Acquisition, Segmentation, and Diagnosis for COVID-19.
Feng Shi, Jun Wang, Jun Shi, Ziyan Wu, Qian Wang, Zhenyu Tang, Kelei He, Yinghuan Shi, Dinggang Shen. IEEE Rev Biomed Eng 2021
282
15

Clinically Applicable AI System for Accurate Diagnosis, Quantitative Measurements, and Prognosis of COVID-19 Pneumonia Using Computed Tomography.
Kang Zhang, Xiaohong Liu, Jun Shen, Zhihuan Li, Ye Sang, Xingwang Wu, Yunfei Zha, Wenhua Liang, Chengdi Wang, Ke Wang,[...]. Cell 2020
230
13

Artificial intelligence-enabled rapid diagnosis of patients with COVID-19.
Xueyan Mei, Hao-Chih Lee, Kai-Yue Diao, Mingqian Huang, Bin Lin, Chenyu Liu, Zongyu Xie, Yixuan Ma, Philip M Robson, Michael Chung,[...]. Nat Med 2020
295
13New machine learning method for image-based diagnosis of COVID-19.
Mohamed Abd Elaziz, Khalid M Hosny, Ahmad Salah, Mohamed M Darwish, Songfeng Lu, Ahmed T Sahlol. PLoS One 2020
75
13
Frequency and Distribution of Chest Radiographic Findings in Patients Positive for COVID-19.
Ho Yuen Frank Wong, Hiu Yin Sonia Lam, Ambrose Ho-Tung Fong, Siu Ting Leung, Thomas Wing-Yan Chin, Christine Shing Yen Lo, Macy Mei-Sze Lui, Jonan Chun Yin Lee, Keith Wan-Hang Chiu, Tom Wai-Hin Chung,[...]. Radiology 2020
665
12

Inf-Net: Automatic COVID-19 Lung Infection Segmentation From CT Images.
Deng-Ping Fan, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Yi Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao. IEEE Trans Med Imaging 2020
161
12

Application of deep learning techniques for detection of COVID-19 cases using chest X-ray images: A comprehensive study.
Soumya Ranjan Nayak, Deepak Ranjan Nayak, Utkarsh Sinha, Vaibhav Arora, Ram Bilas Pachori. Biomed Signal Process Control 2021
58
13

COVID-19 Detection Through Transfer Learning Using Multimodal Imaging Data.
Michael J Horry, Subrata Chakraborty, Manoranjan Paul, Anwaar Ulhaq, Biswajeet Pradhan, Manas Saha, Nagesh Shukla. IEEE Access 2020
58
13

Large-scale screening to distinguish between COVID-19 and community-acquired pneumonia using infection size-aware classification.
Feng Shi, Liming Xia, Fei Shan, Bin Song, Dijia Wu, Ying Wei, Huan Yuan, Huiting Jiang, Yichu He, Yaozong Gao,[...]. Phys Med Biol 2021
56
12

AI4COVID-19: AI enabled preliminary diagnosis for COVID-19 from cough samples via an app.
Ali Imran, Iryna Posokhova, Haneya N Qureshi, Usama Masood, Muhammad Sajid Riaz, Kamran Ali, Charles N John, Md Iftikhar Hussain, Muhammad Nabeel. Inform Med Unlocked 2020
109
10

The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak.
Hussin A Rothan, Siddappa N Byrareddy. J Autoimmun 2020
10

Imaging Profile of the COVID-19 Infection: Radiologic Findings and Literature Review.
Ming-Yen Ng, Elaine Y P Lee, Jin Yang, Fangfang Yang, Xia Li, Hongxia Wang, Macy Mei-Sze Lui, Christine Shing-Yen Lo, Barry Leung, Pek-Lan Khong,[...]. Radiol Cardiothorac Imaging 2020
379
10


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.