A citation-based method for searching scientific literature

Hao Han, Xu He, Minxing Wu, Yibing Huang, Lihe Zhao, Lanlan Xu, Pinyi Ma, Ying Sun, Daqian Song, Xinghua Wang. Talanta 2020
Times Cited: 10List of co-cited articles
17 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


A novel dual-function fluorescent probe for the rapid detection of bisulfite and hydrogen peroxide in aqueous solution and living cells.
Ruqiao Zhou, Longxing Niu, Yuefu Hu, Qingrong Qi, Wencai Huang, Li Yang. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2021
9
44

Designing an ESIPT-based fluorescent probe for imaging of hydrogen peroxide during the ferroptosis process.
Han-Chen Zhang, Di-Hua Tian, Ya-Long Zheng, Fang Dai, Bo Zhou. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2021
10
40

Near-infrared fluorescence probe for hydrogen peroxide detection: design, synthesis, and application in living systems.
Jiahang Zhang, Liang Shi, Zhao Li, Dongyu Li, Xinwei Tian, Chengxiao Zhang. Analyst 2019
17
30

Imaging of nucleolar RNA in living cells using a highly photostable deep-red fluorescent probe.
Bingjiang Zhou, Weimin Liu, Hongyan Zhang, Jiasheng Wu, Sha Liu, Haitao Xu, Pengfei Wang. Biosens Bioelectron 2015
35
20

Novel dual-function near-infrared II fluorescence and PET probe for tumor delineation and image-guided surgery.
Yao Sun, Xiaodong Zeng, Yuling Xiao, Changhao Liu, Hua Zhu, Hui Zhou, Ziyang Chen, Fuchun Xu, Jule Wang, Mengyue Zhu,[...]. Chem Sci 2018
92
20

Development of a highly sensitive fluorescence probe for hydrogen peroxide.
Masahiro Abo, Yasuteru Urano, Kenjiro Hanaoka, Takuya Terai, Toru Komatsu, Tetsuo Nagano. J Am Chem Soc 2011
186
20

A highly sensitive ratiometric fluorescent probe for the detection of cytoplasmic and nuclear hydrogen peroxide.
Ying Wen, Keyin Liu, Huiran Yang, Yi Li, Haichuang Lan, Yi Liu, Xinyu Zhang, Tao Yi. Anal Chem 2014
72
20

A fast responsive two-photon fluorescent probe for imaging H₂O₂ in lysosomes with a large turn-on fluorescence signal.
Mingguang Ren, Beibei Deng, Jian-Yong Wang, Xiuqi Kong, Zhan-Rong Liu, Kai Zhou, Longwei He, Weiying Lin. Biosens Bioelectron 2016
69
20

A Fluorescent Probe for Hydrogen Peroxide in Vivo Based on the Modulation of Intramolecular Charge Transfer.
Yuzhi Chen, Xiaomin Shi, Zhengliang Lu, Xuefei Wang, Zhuo Wang. Anal Chem 2017
43
20

Fluorogenic Probe Using a Mislow-Evans Rearrangement for Real-Time Imaging of Hydrogen Peroxide.
Dianne Pham, Upamanyu Basu, Ivanna Pohorilets, Claudette M St Croix, Simon C Watkins, Kazunori Koide. Angew Chem Int Ed Engl 2020
15
20

A two-photon NIR-to-NIR fluorescent probe for imaging hydrogen peroxide in living cells.
Haidong Li, Qichao Yao, Jiangli Fan, Jianjun Du, Jingyun Wang, Xiaojun Peng. Biosens Bioelectron 2017
40
20

Monitoring the Fluctuation of Hydrogen Peroxide in Diabetes and Its Complications with a Novel Near-Infrared Fluorescent Probe.
Wen-Xin Wang, Wen-Li Jiang, Guo-Jiang Mao, Min Tan, Junjie Fei, Yongfei Li, Chun-Yan Li. Anal Chem 2021
27
20

Mitochondria-Targeted Fluorescent Probe for Imaging Hydrogen Peroxide in Living Cells.
Jian Xu, Yan Zhang, Hui Yu, Xudong Gao, Shijun Shao. Anal Chem 2016
82
20

An ESIPT-induced NIR fluorescent probe to visualize mitochondrial sulfur dioxide during oxidative stress in vivo.
Haixian Ren, Fangjun Huo, Xia Wu, Xiaogang Liu, Caixia Yin. Chem Commun (Camb) 2021
14
20A near-infrared fluorescent probe for evaluating endogenous hydrogen peroxide during ischemia/reperfusion injury.
Runfeng Xu, Yue Wang, Huiyan You, Liangwei Zhang, Yunqing Wang, Lingxin Chen. Analyst 2019
10
20

Structure and Degradation of Circular RNAs Regulate PKR Activation in Innate Immunity.
Chu-Xiao Liu, Xiang Li, Fang Nan, Shan Jiang, Xiang Gao, Si-Kun Guo, Wei Xue, Yange Cui, Kaige Dong, Huihua Ding,[...]. Cell 2019
322
10

A Multi-Component Sensor System for Detection of Amphiphilic Compounds.
Ming Xu, Steven P Kelley, Timothy E Glass. Angew Chem Int Ed Engl 2018
20
10

Structure and function in the nucleus.
A I Lamond, W C Earnshaw. Science 1998
721
10

Differentiating RNA from DNA by a molecular fluorescent probe based on the "door-bolt" mechanism biomaterials.
Qichao Yao, Haidong Li, Liman Xian, Feng Xu, Jing Xia, Jiangli Fan, Jianjun Du, Jingyun Wang, Xiaojun Peng. Biomaterials 2018
19
10

A water-soluble two-photon ratiometric triarylboron probe with nucleolar targeting by preferential RNA binding.
Jun Liu, Shilu Zhang, Chenghua Zhang, Jun Dong, Chengyi Shen, Jiang Zhu, Huajun Xu, Mingkai Fu, Guoqiang Yang, Xiaoming Zhang. Chem Commun (Camb) 2017
27
10

A Rhodium-Cyanine Fluorescent Probe: Detection and Signaling of Mismatches in DNA.
Adela Nano, Adam N Boynton, Jacqueline K Barton. J Am Chem Soc 2017
26
10

Selective catecholamine detection in living cells by a copper-mediated oxidative bond cleavage.
Ka Yan Tong, Jia Zhao, Chun-Wai Tse, Pui-Ki Wan, Jianhui Rong, Ho Yu Au-Yeung. Chem Sci 2019
4
25

New sensing mechanisms for design of fluorescent chemosensors emerging in recent years.
Jiasheng Wu, Weimin Liu, Jiechao Ge, Hongyan Zhang, Pengfei Wang. Chem Soc Rev 2011
624
10

A High-Affinity Fluorescent Sensor for Catecholamine: Application to Monitoring Norepinephrine Exocytosis.
Le Zhang, Xin A Liu, Kevin D Gillis, Timothy E Glass. Angew Chem Int Ed Engl 2019
30
10
Facile and Sensitive Near-Infrared Fluorescence Probe for the Detection of Endogenous Alkaline Phosphatase Activity In Vivo.
Song-Jiao Li, Chun-Yan Li, Yong-Fei Li, Junjie Fei, Ping Wu, Bin Yang, Juan Ou-Yang, Shi-Xin Nie. Anal Chem 2017
79
10


Discovery of a green DNA probe for live-cell imaging.
Suihan Feng, Yun Kyung Kim, Siqiang Yang, Young-Tae Chang. Chem Commun (Camb) 2010
49
10

Molecular Motion in Aggregates: Manipulating TICT for Boosting Photothermal Theranostics.
Shunjie Liu, Xin Zhou, Haoke Zhang, Hanlin Ou, Jacky W Y Lam, Yang Liu, Linqi Shi, Dan Ding, Ben Zhong Tang. J Am Chem Soc 2019
170
10

Prototropically Allosteric Probe for Superbly Selective DNA Analysis.
Fan Lin, Yufeng Zhou, Qiusha Li, Xiaoshun Zhou, Yong Shao, Benoit Habermeyer, Hui Wang, Xinghua Shi, Zhiai Xu. Anal Chem 2017
8
12

Thiol-Chromene "Click" Reaction Triggered Self-Immolative for NIR Visualization of Thiol Flux in Physiology and Pathology of Living Cells and Mice.
Yutao Yang, Tingting Zhou, Ming Jin, Keyan Zhou, Dandan Liu, Xue Li, Fangjun Huo, Wei Li, Caixia Yin. J Am Chem Soc 2020
44
10

Fluorescent Imaging of Resveratrol Induced Subcellular Cysteine Up-Regulation.
Yongkang Yue, Fangjun Huo, Xueying Pei, Yuting Wang, Caixia Yin. Anal Chem 2020
10
10

Heat Stroke in Cell Tissues Related to Sulfur Dioxide Level Is Precisely Monitored by Light-Controlled Fluorescent Probes.
Weijie Zhang, Fangjun Huo, Yongkang Yue, Yongbin Zhang, Jianbin Chao, Fangqin Cheng, Caixia Yin. J Am Chem Soc 2020
45
10

Fluorescent sensing of pyrophosphate and bis-carboxylates with charge neutral PET chemosensors.
Thorfinnur Gunnlaugsson, Anthony P Davis, John E O'Brien, Mark Glynn. Org Lett 2002
173
10


Colorimetric and fluorescent anion sensors: an overview of recent developments in the use of 1,8-naphthalimide-based chemosensors.
Rebecca M Duke, Emma B Veale, Frederick M Pfeffer, Paul E Kruger, Thorfinnur Gunnlaugsson. Chem Soc Rev 2010
448
10

A ratiometric fluorescent sensor for phosphates: Zn2+-enhanced ICT and ligand competition.
Xiaojun Peng, Yongqian Xu, Shiguo Sun, Yunkou Wu, Jiangli Fan. Org Biomol Chem 2007
49
10

Cell biology: Organelle formation from scratch.
Ewald H Hettema, Stephen J Gould. Nature 2017
7
14

Mitochondrion-Targeting Fluorescence Probe via Reduction Induced Charge Transfer for Fast Methionine Sulfoxide Reductases Imaging.
Mei-Hao Xiang, Hui Huang, Xian-Jun Liu, Zong-Xuan Tong, Chun-Xia Zhang, Fenglin Wang, Ru-Qin Yu, Jian-Hui Jiang. Anal Chem 2019
12
10

A tetraphenylethene-based zinc complex as a sensitive DNA probe by coordination interaction.
Zece Zhu, Li Xu, Hao Li, Xiang Zhou, Jingui Qin, Chuluo Yang. Chem Commun (Camb) 2014
25
10


Increasing the specificity of CRISPR systems with engineered RNA secondary structures.
D Dewran Kocak, Eric A Josephs, Vidit Bhandarkar, Shaunak S Adkar, Jennifer B Kwon, Charles A Gersbach. Nat Biotechnol 2019
139
10

Two color RNA intercalating probe for cell imaging applications.
Nathan Stevens, Naphtali O'Connor, Harshad Vishwasrao, Diana Samaroo, Eric R Kandel, Daniel L Akins, Charles M Drain, Nicholas J Turro. J Am Chem Soc 2008
82
10

Colorimetric and NIR Fluorescence Probe with Multiple Binding Sites for Distinguishing Detection of Cys/Hcy and GSH in Vivo.
Kangming Xiong, Fangjun Huo, Jianbin Chao, Yongbin Zhang, Caixia Yin. Anal Chem 2019
56
10

Rapid and label-free electrochemical DNA biosensor based on a facile one-step electrochemical synthesis of rGO-PPy-(L-Cys)-AuNPs nanocomposite for the HTLV-1 oligonucleotide detection.
Mona Fani, Majid Rezayi, Hamid R Pourianfar, Zahra Meshkat, Manoocher Makvandi, Mehrdad Gholami, Seyed Abdolrahim Rezaee. Biotechnol Appl Biochem 2021
5
20Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.