A citation-based method for searching scientific literature

Matteo Di Nardo, Grace van Leeuwen, Alessandra Loreti, Maria Antonietta Barbieri, Yit Guner, Franco Locatelli, Vito Marco Ranieri. Pediatr Res 2021
Times Cited: 17List of co-cited articles
41 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Epidemiology of COVID-19 Among Children in China.
Yuanyuan Dong, Xi Mo, Yabin Hu, Xin Qi, Fan Jiang, Zhongyi Jiang, Shilu Tong. Pediatrics 2020
29Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, China.
Weiyong Liu, Qi Zhang, Junbo Chen, Rong Xiang, Huijuan Song, Sainan Shu, Ling Chen, Lu Liang, Jiaxin Zhou, Lei You,[...]. N Engl J Med 2020
324
17

Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records.
Huijun Chen, Juanjuan Guo, Chen Wang, Fan Luo, Xuechen Yu, Wei Zhang, Jiafu Li, Dongchi Zhao, Dan Xu, Qing Gong,[...]. Lancet 2020
17

Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1.
Neeltje van Doremalen, Trenton Bushmaker, Dylan H Morris, Myndi G Holbrook, Amandine Gamble, Brandi N Williamson, Azaibi Tamin, Jennifer L Harcourt, Natalie J Thornburg, Susan I Gerber,[...]. N Engl J Med 2020
17

COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort study.
Florian Götzinger, Begoña Santiago-García, Antoni Noguera-Julián, Miguel Lanaspa, Laura Lancella, Francesca I Calò Carducci, Natalia Gabrovska, Svetlana Velizarova, Petra Prunk, Veronika Osterman,[...]. Lancet Child Adolesc Health 2020
406
17

Chest computed tomography in children with COVID-19 respiratory infection.
Wei Li, Huaqian Cui, Kunwei Li, Yijie Fang, Shaolin Li. Pediatr Radiol 2020
116
11

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China.
Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui,[...]. N Engl J Med 2020
11


SARS-CoV-2 Infection in Children.
Xiaoxia Lu, Liqiong Zhang, Hui Du, Jingjing Zhang, Yuan Y Li, Jingyu Qu, Wenxin Zhang, Youjie Wang, Shuangshuang Bao, Ying Li,[...]. N Engl J Med 2020
11

A 55-Day-Old Female Infant Infected With 2019 Novel Coronavirus Disease: Presenting With Pneumonia, Liver Injury, and Heart Damage.
Yuxia Cui, Maolu Tian, Dong Huang, Xike Wang, Yuying Huang, Li Fan, Liang Wang, Yun Chen, Wenpu Liu, Kai Zhang,[...]. J Infect Dis 2020
129
11

Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia.
Huaping Zhu, Lin Wang, Chengzhi Fang, Sicong Peng, Lianhong Zhang, Guiping Chang, Shiwen Xia, Wenhao Zhou. Transl Pediatr 2020
597
11


Hyperinflammatory shock in children during COVID-19 pandemic.
Shelley Riphagen, Xabier Gomez, Carmen Gonzalez-Martinez, Nick Wilkinson, Paraskevi Theocharis. Lancet 2020
11

Clinical characteristics of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) in newborns, infants and children.
Hao Hong, Yuan Wang, Hung-Tao Chung, Chih-Jung Chen. Pediatr Neonatol 2020
136
11

Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding.
Roujian Lu, Xiang Zhao, Juan Li, Peihua Niu, Bo Yang, Honglong Wu, Wenling Wang, Hao Song, Baoying Huang, Na Zhu,[...]. Lancet 2020
11

Clinical and CT features in pediatric patients with COVID-19 infection: Different points from adults.
Wei Xia, Jianbo Shao, Yu Guo, Xuehua Peng, Zhen Li, Daoyu Hu. Pediatr Pulmonol 2020
475
11

The different clinical characteristics of corona virus disease cases between children and their families in China - the character of children with COVID-19.
Liang Su, Xiang Ma, Huafeng Yu, Zhaohua Zhang, Pengfei Bian, Yuling Han, Jing Sun, Yanqin Liu, Chun Yang, Jin Geng,[...]. Emerg Microbes Infect 2020
152
11

Diagnosis and treatment recommendations for pediatric respiratory infection caused by the 2019 novel coronavirus.
Zhi-Min Chen, Jun-Fen Fu, Qiang Shu, Ying-Hu Chen, Chun-Zhen Hua, Fu-Bang Li, Ru Lin, Lan-Fang Tang, Tian-Lin Wang, Wei Wang,[...]. World J Pediatr 2020
244
11

Clinical Characteristics of Children with Coronavirus Disease 2019 in Hubei, China.
Fang Zheng, Chun Liao, Qi-Hong Fan, Hong-Bo Chen, Xue-Gong Zhao, Zhong-Guo Xie, Xi-Lin Li, Chun-Xi Chen, Xiao-Xia Lu, Zhi-Sheng Liu,[...]. Curr Med Sci 2020
198
11

Neonatal Early-Onset Infection With SARS-CoV-2 in 33 Neonates Born to Mothers With COVID-19 in Wuhan, China.
Lingkong Zeng, Shiwen Xia, Wenhao Yuan, Kai Yan, Feifan Xiao, Jianbo Shao, Wenhao Zhou. JAMA Pediatr 2020
516
11

Clinical Characteristics of 5 COVID-19 Cases With Non-respiratory Symptoms as the First Manifestation in Children.
Xiaofang Cai, Yaoling Ma, Songbo Li, Yan Chen, Zhihui Rong, Wenbin Li. Front Pediatr 2020
41
11

COVID-19 epidemic: Disease characteristics in children.
Jiatong She, Lanqin Liu, Wenjun Liu. J Med Virol 2020
176
11

Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding.
Yi Xu, Xufang Li, Bing Zhu, Huiying Liang, Chunxiao Fang, Yu Gong, Qiaozhi Guo, Xin Sun, Danyang Zhao, Jun Shen,[...]. Nat Med 2020
725
11

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Infection in Children and Adolescents: A Systematic Review.
Riccardo Castagnoli, Martina Votto, Amelia Licari, Ilaria Brambilla, Raffaele Bruno, Stefano Perlini, Francesca Rovida, Fausto Baldanti, Gian Luigi Marseglia. JAMA Pediatr 2020
443
11

Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study.
Xiaobo Yang, Yuan Yu, Jiqian Xu, Huaqing Shu, Jia'an Xia, Hong Liu, Yongran Wu, Lu Zhang, Zhui Yu, Minghao Fang,[...]. Lancet Respir Med 2020
11

Multisystem Inflammatory Syndrome Related to COVID-19 in Previously Healthy Children and Adolescents in New York City.
Eva W Cheung, Philip Zachariah, Mark Gorelik, Alexis Boneparth, Steven G Kernie, Jordan S Orange, Joshua D Milner. JAMA 2020
270
11

Clinical manifestations of children with COVID-19: A systematic review.
Tiago H de Souza, José A Nadal, Roberto J N Nogueira, Ricardo M Pereira, Marcelo B Brandão. Pediatr Pulmonol 2020
83
11

Evaluation of SARS-CoV-2 in Breastmilk from 18 Infected Women.
Christina D Chambers, Paul Krogstad, Kerri Bertrand, Deisy Contreras, Nicole H Tobin, Lars Bode, Grace M Aldrovandi. medRxiv 2020
14
14

Multisystem Inflammatory Syndrome in U.S. Children and Adolescents.
Leora R Feldstein, Erica B Rose, Steven M Horwitz, Jennifer P Collins, Margaret M Newhams, Mary Beth F Son, Jane W Newburger, Lawrence C Kleinman, Sabrina M Heidemann, Amarilis A Martin,[...]. N Engl J Med 2020
896
11

Transplacental transmission of SARS-CoV-2 infection.
Alexandre J Vivanti, Christelle Vauloup-Fellous, Sophie Prevot, Veronique Zupan, Cecile Suffee, Jeremy Do Cao, Alexandra Benachi, Daniele De Luca. Nat Commun 2020
403
11


Kawasaki-like multisystem inflammatory syndrome in children during the covid-19 pandemic in Paris, France: prospective observational study.
Julie Toubiana, Clément Poirault, Alice Corsia, Fanny Bajolle, Jacques Fourgeaud, François Angoulvant, Agathe Debray, Romain Basmaci, Elodie Salvador, Sandra Biscardi,[...]. BMJ 2020
455
11

Clinical characteristics of 182 pediatric COVID-19 patients with different severities and allergic status.
Hui Du, Xiang Dong, Jin-Jin Zhang, Yi-Yuan Cao, Mubeccel Akdis, Pei-Qi Huang, Hong-Wei Chen, Ying Li, Guang-Hui Liu, Cezmi A Akdis,[...]. Allergy 2021
60
11

Delayed presentations of pediatric solid tumors at a tertiary care hospital in the Bronx due to COVID-19.
Rachel Offenbacher, Miriam A Knoll, David M Loeb. Pediatr Blood Cancer 2021
14
14

A collateral effect of the COVID-19 pandemic: Delayed diagnosis in pediatric solid tumors.
Stefano Chiaravalli, Andrea Ferrari, Giovanna Sironi, Giovanna Gattuso, Luca Bergamaschi, Nadia Puma, Elisabetta Schiavello, Veronica Biassoni, Marta Podda, Cristina Meazza,[...]. Pediatr Blood Cancer 2020
21
11

Challenges in early phase clinical trials for childhood cancer during the COVID-19 pandemic: a report from the new agents group of the Spanish Society of Paediatric Haematology and Oncology (SEHOP).
A Rubio-San-Simón, J Verdú-Amorós, R Hladun, A Juan-Ribelles, M Molero, P Guerra-García, A Pérez-Martínez, A Castañeda, A Cañete, T de Rojas,[...]. Clin Transl Oncol 2021
7
28

Delayed referral of pediatric brain tumors during COVID-19 pandemic.
Andrea Carai, Franco Locatelli, Angela Mastronuzzi. Neuro Oncol 2020
7
28

Delayed cancer diagnoses and high mortality in children during the COVID-19 pandemic.
Yang-Yang Ding, Sneha Ramakrishna, Adrienne H Long, Charles A Phillips, Raul Montiel-Esparza, Caroline J Diorio, L Charles Bailey, Shannon L Maude, Richard Aplenc, Vandana Batra,[...]. Pediatr Blood Cancer 2020
29
11

Clinical and transmission dynamics characteristics of 406 children with coronavirus disease 2019 in China: A review.
Yang Zhen-Dong, Zhou Gao-Jun, Jin Run-Ming, Liu Zhi-Sheng, Dong Zong-Qi, Xie Xiong, Song Guo-Wei. J Infect 2020
42
11

[Retracted: Clinical and epidemiological characteristics of 34 children with 2019 novel coronavirus infection in Shenzhen].
X F Wang, J Yuan, Y J Zheng, J Chen, Y M Bao, Y R Wang, L F Wang, H Li, J X Zeng, Y H Zhang,[...]. Zhonghua Er Ke Za Zhi 2020
64
5

COVID-19 in Children in the United States: Intensive Care Admissions, Estimated Total Infected, and Projected Numbers of Severe Pediatric Cases in 2020.
Elizabeth Barnett Pathak, Jason L Salemi, Natasha Sobers, Janelle Menard, Ian R Hambleton. J Public Health Manag Pract 2020
49
5

Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a SARS-CoV-2 receptor: molecular mechanisms and potential therapeutic target.
Haibo Zhang, Josef M Penninger, Yimin Li, Nanshan Zhong, Arthur S Slutsky. Intensive Care Med 2020
5

Enteric involvement of coronaviruses: is faecal-oral transmission of SARS-CoV-2 possible?
Charleen Yeo, Sanghvi Kaushal, Danson Yeo. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020
388
5

Incorporating telemedicine as part of COVID-19 outbreak response systems.
Kimberly Lovett Rockwell, Alexis S Gilroy. Am J Manag Care 2020
88
5

Novel Coronavirus Infection in Hospitalized Infants Under 1 Year of Age in China.
Min Wei, Jingping Yuan, Yu Liu, Tao Fu, Xue Yu, Zhi-Jiang Zhang. JAMA 2020
336
5

COVID-19: towards controlling of a pandemic.
Juliet Bedford, Delia Enria, Johan Giesecke, David L Heymann, Chikwe Ihekweazu, Gary Kobinger, H Clifford Lane, Ziad Memish, Myoung-Don Oh, Amadou Alpha Sall,[...]. Lancet 2020
558
5

Neurologic manifestations in an infant with COVID-19.
Rachelle Dugue, Karla C Cay-Martínez, Kiran T Thakur, Joel A Garcia, Lokendra V Chauhan, Simon H Williams, Thomas Briese, Komal Jain, Marc Foca, Danielle K McBrian,[...]. Neurology 2020
75
5

Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19.
Jonathan Grein, Norio Ohmagari, Daniel Shin, George Diaz, Erika Asperges, Antonella Castagna, Torsten Feldt, Gary Green, Margaret L Green, François-Xavier Lescure,[...]. N Engl J Med 2020
5


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.