A citation-based method for searching scientific literature

Xuan Pan, Tengyu Jin, Jing Gao, Cheng Han, Yumeng Shi, Wei Chen. Small 2020
Times Cited: 4List of co-cited articles
4 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Short-term synaptic plasticity.
Robert S Zucker, Wade G Regehr. Annu Rev Physiol 2002
50

Pursuing prosthetic electronic skin.
Alex Chortos, Jia Liu, Zhenan Bao. Nat Mater 2016
485
50

Artificial Skin Perception.
Ming Wang, Yifei Luo, Ting Wang, Changjin Wan, Liang Pan, Shaowu Pan, Ke He, Aden Neo, Xiaodong Chen. Adv Mater 2021
16
50

Bioinspired Electronics for Artificial Sensory Systems.
Yei Hwan Jung, Byeonghak Park, Jong Uk Kim, Tae-Il Kim. Adv Mater 2019
36
50

Neuromorphic nanoelectronic materials.
Vinod K Sangwan, Mark C Hersam. Nat Nanotechnol 2020
53
25

Equivalent-accuracy accelerated neural-network training using analogue memory.
Stefano Ambrogio, Pritish Narayanan, Hsinyu Tsai, Robert M Shelby, Irem Boybat, Carmelo di Nolfo, Severin Sidler, Massimo Giordano, Martina Bodini, Nathan C P Farinha,[...]. Nature 2018
107
25

Spike timing-dependent plasticity: a Hebbian learning rule.
Natalia Caporale, Yang Dan. Annu Rev Neurosci 2008
619
25

Phase-change heterostructure enables ultralow noise and drift for memory operation.
Keyuan Ding, Jiangjing Wang, Yuxing Zhou, He Tian, Lu Lu, Riccardo Mazzarello, Chunlin Jia, Wei Zhang, Feng Rao, Evan Ma. Science 2019
24
25

Artificial van der Waals hybrid synapse and its application to acoustic pattern recognition.
Seunghwan Seo, Beom-Seok Kang, Je-Jun Lee, Hyo-Jun Ryu, Sungjun Kim, Hyeongjun Kim, Seyong Oh, Jaewoo Shim, Keun Heo, Saeroonter Oh,[...]. Nat Commun 2020
17
25

Two-dimensional transition metal dichalcogenides: interface and defect engineering.
Zehua Hu, Zhangting Wu, Cheng Han, Jun He, Zhenhua Ni, Wei Chen. Chem Soc Rev 2018
134
25

Nanoscale memristor device as synapse in neuromorphic systems.
Sung Hyun Jo, Ting Chang, Idongesit Ebong, Bhavitavya B Bhadviya, Pinaki Mazumder, Wei Lu. Nano Lett 2010
649
25

Boron nitride substrates for high-quality graphene electronics.
C R Dean, A F Young, I Meric, C Lee, L Wang, S Sorgenfrei, K Watanabe, T Taniguchi, P Kim, K L Shepard,[...]. Nat Nanotechnol 2010
25

Water-Catalyzed Oxidation of Few-Layer Black Phosphorous in a Dark Environment.
Zehua Hu, Qiang Li, Bo Lei, Qionghua Zhou, Du Xiang, Zhiyang Lyu, Fang Hu, Junyong Wang, Yinjuan Ren, Rui Guo,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2017
60
25

Integrated circuits based on bilayer MoS₂ transistors.
Han Wang, Lili Yu, Yi-Hsien Lee, Yumeng Shi, Allen Hsu, Matthew L Chin, Lain-Jong Li, Madan Dubey, Jing Kong, Tomas Palacios. Nano Lett 2012
543
25

Dielectric Properties of Ultrathin CaF2 Ionic Crystals.
Chao Wen, Alexander G Banshchikov, Yury Y Illarionov, Werner Frammelsberger, Theresia Knobloch, Fei Hui, Nikolai S Sokolov, Tibor Grasser, Mario Lanza. Adv Mater 2020
5
25

Controlled Layer-by-Layer Oxidation of MoTe2 via O3 Exposure.
Xiaoming Zheng, Yuehua Wei, Chuyun Deng, Han Huang, Yayun Yu, Guang Wang, Gang Peng, Zhihong Zhu, Yi Zhang, Tian Jiang,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2018
19
25

A High-On/Off-Ratio Floating-Gate Memristor Array on a Flexible Substrate via CVD-Grown Large-Area 2D Layer Stacking.
Quoc An Vu, Hyun Kim, Van Luan Nguyen, Ui Yeon Won, Subash Adhikari, Kunnyun Kim, Young Hee Lee, Woo Jong Yu. Adv Mater 2017
26
25

Doping-free complementary WSe2 circuit via van der Waals metal integration.
Lingan Kong, Xiaodong Zhang, Quanyang Tao, Mingliang Zhang, Weiqi Dang, Zhiwei Li, Liping Feng, Lei Liao, Xiangfeng Duan, Yuan Liu. Nat Commun 2020
14
25

2D MXene-TiO2 Core-Shell Nanosheets as a Data-Storage Medium in Memory Devices.
Benzheng Lyu, Yongsuk Choi, Hongyue Jing, Chuan Qian, Hyunseok Kang, Sungjoo Lee, Jeong Ho Cho. Adv Mater 2020
8
25

High-performance, highly bendable MoS2 transistors with high-k dielectrics for flexible low-power systems.
Hsiao-Yu Chang, Shixuan Yang, Jongho Lee, Li Tao, Wan-Sik Hwang, Debdeep Jena, Nanshu Lu, Deji Akinwande. ACS Nano 2013
157
25

Laser-writable high-k dielectric for van der Waals nanoelectronics.
N Peimyoo, M D Barnes, J D Mehew, A De Sanctis, I Amit, J Escolar, K Anastasiou, A P Rooney, S J Haigh, S Russo,[...]. Sci Adv 2019
14
25

HfSe2 and ZrSe2: Two-dimensional semiconductors with native high-κ oxides.
Michal J Mleczko, Chaofan Zhang, Hye Ryoung Lee, Hsueh-Hui Kuo, Blanka Magyari-Köpe, Robert G Moore, Zhi-Xun Shen, Ian R Fisher, Yoshio Nishi, Eric Pop. Sci Adv 2017
34
25

Toward a generalized Bienenstock-Cooper-Munro rule for spatiotemporal learning via triplet-STDP in memristive devices.
Zhongqiang Wang, Tao Zeng, Yanyun Ren, Ya Lin, Haiyang Xu, Xiaoning Zhao, Yichun Liu, Daniele Ielmini. Nat Commun 2020
13
25

Memristive switching mechanism for metal/oxide/metal nanodevices.
J Joshua Yang, Matthew D Pickett, Xuema Li, Douglas A A Ohlberg, Duncan R Stewart, R Stanley Williams. Nat Nanotechnol 2008
558
25

Direct Observation of Semiconductor-Metal Phase Transition in Bilayer Tungsten Diselenide Induced by Potassium Surface Functionalization.
Bo Lei, Yuanyuan Pan, Zehua Hu, Jialin Zhang, Du Xiang, Yue Zheng, Rui Guo, Cheng Han, Lianhui Wang, Jing Lu,[...]. ACS Nano 2018
9
25

Self-Limiting Oxides on WSe2 as Controlled Surface Acceptors and Low-Resistance Hole Contacts.
Mahito Yamamoto, Shu Nakaharai, Keiji Ueno, Kazuhito Tsukagoshi. Nano Lett 2016
40
25

HfO2/HfS2 hybrid heterostructure fabricated via controllable chemical conversion of two-dimensional HfS2.
Shen Lai, Seongjae Byeon, Sung Kyu Jang, Juho Lee, Byoung Hun Lee, Jin-Hong Park, Yong-Hoon Kim, Sungjoo Lee. Nanoscale 2018
5
25


Synaptic Barristor Based on Phase-Engineered 2D Heterostructures.
Woong Huh, Seonghoon Jang, Jae Yoon Lee, Donghun Lee, Donghun Lee, Jung Min Lee, Hong-Gyu Park, Jong Chan Kim, Hu Young Jeong, Gunuk Wang,[...]. Adv Mater 2018
34
25

Memristive crossbar arrays for brain-inspired computing.
Qiangfei Xia, J Joshua Yang. Nat Mater 2019
124
25

Ultrasensitive Phototransistors Based on Few-Layered HfS2.
Kai Xu, Zhenxing Wang, Feng Wang, Yun Huang, Fengmei Wang, Lei Yin, Chao Jiang, Jun He. Adv Mater 2015
45
25

Native Oxide Seeded Spontaneous Integration of Dielectrics on Exfoliated Black Phosphorus.
Hang Yang, Du Xiang, Hongying Mao, Tao Liu, Yanan Wang, Rui Guo, Yue Zheng, Xin Ye, Jing Gao, Qi Ge,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2020
1
100

Thermal Oxidation of WSe2 Nanosheets Adhered on SiO2/Si Substrates.
Yingnan Liu, Cheng Tan, Harry Chou, Avinash Nayak, Di Wu, Rudresh Ghosh, Hsiao-Yu Chang, Yufeng Hao, Xiaohan Wang, Joon-Seok Kim,[...]. Nano Lett 2015
30
25

Artificial Synaptic Emulators Based on MoS2 Flash Memory Devices with Double Floating Gates.
Sum-Gyun Yi, Myung Uk Park, Sung Hyun Kim, Chang Jun Lee, Junyoung Kwon, Gwan-Hyoung Lee, Kyung-Hwa Yoo. ACS Appl Mater Interfaces 2018
19
25

Emerging device applications for semiconducting two-dimensional transition metal dichalcogenides.
Deep Jariwala, Vinod K Sangwan, Lincoln J Lauhon, Tobin J Marks, Mark C Hersam. ACS Nano 2014
702
25

A biohybrid synapse with neurotransmitter-mediated plasticity.
Scott T Keene, Claudia Lubrano, Setareh Kazemzadeh, Armantas Melianas, Yaakov Tuchman, Giuseppina Polino, Paola Scognamiglio, Lucio Cinà, Alberto Salleo, Yoeri van de Burgt,[...]. Nat Mater 2020
22
25

A Dual-Organic-Transistor-Based Tactile-Perception System with Signal-Processing Functionality.
Yaping Zang, Hongguang Shen, Dazhen Huang, Chong-An Di, Daoben Zhu. Adv Mater 2017
46
25

Amplification and adaptation in regulatory and sensory systems.
D E Koshland, A Goldbeter, J B Stock. Science 1982
323
25

Flexible three-dimensional artificial synapse networks with correlated learning and trainable memory capability.
Chaoxing Wu, Tae Whan Kim, Hwan Young Choi, Dmitri B Strukov, J Joshua Yang. Nat Commun 2017
64
25

Bridging Biological and Artificial Neural Networks with Emerging Neuromorphic Devices: Fundamentals, Progress, and Challenges.
Jianshi Tang, Fang Yuan, Xinke Shen, Zhongrui Wang, Mingyi Rao, Yuanyuan He, Yuhao Sun, Xinyi Li, Wenbin Zhang, Yijun Li,[...]. Adv Mater 2019
51
25

A tactile sensor using a conductive graphene-sponge composite.
Sungwoo Chun, Ahyoung Hong, Yeonhoi Choi, Chunho Ha, Wanjun Park. Nanoscale 2016
32
25


A Self-Powered Sensor Mimicking Slow- and Fast-Adapting Cutaneous Mechanoreceptors.
Kyoung-Yong Chun, Young Jun Son, Eun-Seok Jeon, Sehan Lee, Chang-Soo Han. Adv Mater 2018
31
25

A flexible artificial intrinsic-synaptic tactile sensory organ.
Yu Rim Lee, Tran Quang Trung, Byeong-Ung Hwang, Nae-Eung Lee. Nat Commun 2020
9
25

A biomimetic eye with a hemispherical perovskite nanowire array retina.
Leilei Gu, Swapnadeep Poddar, Yuanjing Lin, Zhenghao Long, Daquan Zhang, Qianpeng Zhang, Lei Shu, Xiao Qiu, Matthew Kam, Ali Javey,[...]. Nature 2020
41
25

A skin-inspired organic digital mechanoreceptor.
Benjamin C-K Tee, Alex Chortos, Andre Berndt, Amanda Kim Nguyen, Ariane Tom, Allister McGuire, Ziliang Carter Lin, Kevin Tien, Won-Gyu Bae, Huiliang Wang,[...]. Science 2015
229
25

Coding and use of tactile signals from the fingertips in object manipulation tasks.
Roland S Johansson, J Randall Flanagan. Nat Rev Neurosci 2009
562
25

A neuro-inspired artificial peripheral nervous system for scalable electronic skins.
Wang Wei Lee, Yu Jun Tan, Haicheng Yao, Si Li, Hian Hian See, Matthew Hon, Kian Ann Ng, Betty Xiong, John S Ho, Benjamin C K Tee. Sci Robot 2019
26
25


Organic core-sheath nanowire artificial synapses with femtojoule energy consumption.
Wentao Xu, Sung-Yong Min, Hyunsang Hwang, Tae-Woo Lee. Sci Adv 2016
111
25


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.