A citation-based method for searching scientific literature

Pradeep Sharma, Viswanathan Vijayan, Pradeep Pant, Mohita Sharma, Naval Vikram, Punit Kaur, T P Singh, Sujata Sharma. J Biomol Struct Dyn 2021
Times Cited: 11List of co-cited articles
52 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis for design of improved α-ketoamide inhibitors.
Linlin Zhang, Daizong Lin, Xinyuanyuan Sun, Ute Curth, Christian Drosten, Lucie Sauerhering, Stephan Becker, Katharina Rox, Rolf Hilgenfeld. Science 2020
54

Coronavirus main proteinase (3CLpro) structure: basis for design of anti-SARS drugs.
Kanchan Anand, John Ziebuhr, Parvesh Wadhwani, Jeroen R Mesters, Rolf Hilgenfeld. Science 2003
906
45

Structure of Mpro from SARS-CoV-2 and discovery of its inhibitors.
Zhenming Jin, Xiaoyu Du, Yechun Xu, Yongqiang Deng, Meiqin Liu, Yao Zhao, Bing Zhang, Xiaofeng Li, Leike Zhang, Chao Peng,[...]. Nature 2020
36

A new coronavirus associated with human respiratory disease in China.
Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen, Wen Wang, Zhi-Gang Song, Yi Hu, Zhao-Wu Tao, Jun-Hua Tian, Yuan-Yuan Pei,[...]. Nature 2020
36


Extra precision glide: docking and scoring incorporating a model of hydrophobic enclosure for protein-ligand complexes.
Richard A Friesner, Robert B Murphy, Matthew P Repasky, Leah L Frye, Jeremy R Greenwood, Thomas A Halgren, Paul C Sanschagrin, Daniel T Mainz. J Med Chem 2006
27


The crystal structures of severe acute respiratory syndrome virus main protease and its complex with an inhibitor.
Haitao Yang, Maojun Yang, Yi Ding, Yiwei Liu, Zhiyong Lou, Zhe Zhou, Lei Sun, Lijuan Mo, Sheng Ye, Hai Pang,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2003
588
27

Virus-encoded proteinases and proteolytic processing in the Nidovirales.
J Ziebuhr, E J Snijder, A E Gorbalenya. J Gen Virol 2000
617
27

LigPlot+: multiple ligand-protein interaction diagrams for drug discovery.
Roman A Laskowski, Mark B Swindells. J Chem Inf Model 2011
27

Crystallographic and electrophilic fragment screening of the SARS-CoV-2 main protease.
Alice Douangamath, Daren Fearon, Paul Gehrtz, Tobias Krojer, Petra Lukacik, C David Owen, Efrat Resnick, Claire Strain-Damerell, Anthony Aimon, Péter Ábrányi-Balogh,[...]. Nat Commun 2020
114
27

Structural basis of SARS-CoV-2 3CLpro and anti-COVID-19 drug discovery from medicinal plants.
Muhammad Tahir Ul Qamar, Safar M Alqahtani, Mubarak A Alamri, Ling-Ling Chen. J Pharm Anal 2020
342
27Structure-based design of antiviral drug candidates targeting the SARS-CoV-2 main protease.
Wenhao Dai, Bing Zhang, Xia-Ming Jiang, Haixia Su, Jian Li, Yao Zhao, Xiong Xie, Zhenming Jin, Jingjing Peng, Fengjiang Liu,[...]. Science 2020
488
27

GROMACS: fast, flexible, and free.
David Van Der Spoel, Erik Lindahl, Berk Hess, Gerrit Groenhof, Alan E Mark, Herman J C Berendsen. J Comput Chem 2005
27

A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang,[...]. Nature 2020
18

Protein reliability analysis and virtual screening of natural inhibitors for SARS-CoV-2 main protease (Mpro) through docking, molecular mechanic & dynamic, and ADMET profiling.
Karina Kapusta, Supratik Kar, Jasmine T Collins, Latasha M Franklin, Wojciech Kolodziejczyk, Jerzy Leszczynski, Glake A Hill. J Biomol Struct Dyn 2021
6
33

Glide: a new approach for rapid, accurate docking and scoring. 2. Enrichment factors in database screening.
Thomas A Halgren, Robert B Murphy, Richard A Friesner, Hege S Beard, Leah L Frye, W Thomas Pollard, Jay L Banks. J Med Chem 2004
18

DrugBank 5.0: a major update to the DrugBank database for 2018.
David S Wishart, Yannick D Feunang, An C Guo, Elvis J Lo, Ana Marcu, Jason R Grant, Tanvir Sajed, Daniel Johnson, Carin Li, Zinat Sayeeda,[...]. Nucleic Acids Res 2018
18

The proximal origin of SARS-CoV-2.
Kristian G Andersen, Andrew Rambaut, W Ian Lipkin, Edward C Holmes, Robert F Garry. Nat Med 2020
18

Emerging coronaviruses: Genome structure, replication, and pathogenesis.
Yu Chen, Qianyun Liu, Deyin Guo. J Med Virol 2020
18


Identification of phytochemical inhibitors against main protease of COVID-19 using molecular modeling approaches.
Anuj Kumar, Gourav Choudhir, Sanjeev Kumar Shukla, Mansi Sharma, Pankaj Tyagi, Arvind Bhushan, Madhu Rathore. J Biomol Struct Dyn 2021
60
18

Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study.
Xiaobo Yang, Yuan Yu, Jiqian Xu, Huaqing Shu, Jia'an Xia, Hong Liu, Yongran Wu, Lu Zhang, Zhui Yu, Minghao Fang,[...]. Lancet Respir Med 2020
18

Discovery, synthesis, and structure-based optimization of a series of N-(tert-butyl)-2-(N-arylamido)-2-(pyridin-3-yl) acetamides (ML188) as potent noncovalent small molecule inhibitors of the severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) 3CL protease.
Jon Jacobs, Valerie Grum-Tokars, Ya Zhou, Mark Turlington, S Adrian Saldanha, Peter Chase, Aimee Eggler, Eric S Dawson, Yahira M Baez-Santos, Sakshi Tomar,[...]. J Med Chem 2013
90
18

Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis.
Anthony R Fehr, Stanley Perlman. Methods Mol Biol 2015
18

An Overview of Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus (SARS-CoV) 3CL Protease Inhibitors: Peptidomimetics and Small Molecule Chemotherapy.
Thanigaimalai Pillaiyar, Manoj Manickam, Vigneshwaran Namasivayam, Yoshio Hayashi, Sang-Hun Jung. J Med Chem 2016
273
18

Inhibition of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus (SARSCoV) by calpain inhibitors and beta-D-N4-hydroxycytidine.
Dale L Barnard, Valerie D Hubbard, Jared Burton, Donald F Smee, John D Morrey, Michael J Otto, Robert W Sidwell. Antivir Chem Chemother 2004
80
18

Biflavonoids from Torreya nucifera displaying SARS-CoV 3CL(pro) inhibition.
Young Bae Ryu, Hyung Jae Jeong, Jang Hoon Kim, Young Min Kim, Ji-Young Park, Doman Kim, Thi Thanh Hanh Nguyen, Su-Jin Park, Jong Sun Chang, Ki Hun Park,[...]. Bioorg Med Chem 2010
206
18

Without its N-finger, the main protease of severe acute respiratory syndrome coronavirus can form a novel dimer through its C-terminal domain.
Nan Zhong, Shengnan Zhang, Peng Zou, Jiaxuan Chen, Xue Kang, Zhe Li, Chao Liang, Changwen Jin, Bin Xia. J Virol 2008
30
18

UCSF Chimera--a visualization system for exploratory research and analysis.
Eric F Pettersen, Thomas D Goddard, Conrad C Huang, Gregory S Couch, Daniel M Greenblatt, Elaine C Meng, Thomas E Ferrin. J Comput Chem 2004
18

ChEMBL: towards direct deposition of bioassay data.
David Mendez, Anna Gaulton, A Patrícia Bento, Jon Chambers, Marleen De Veij, Eloy Félix, María Paula Magariños, Juan F Mosquera, Prudence Mutowo, Michal Nowotka,[...]. Nucleic Acids Res 2019
293
18

AutoDock4 and AutoDockTools4: Automated docking with selective receptor flexibility.
Garrett M Morris, Ruth Huey, William Lindstrom, Michel F Sanner, Richard K Belew, David S Goodsell, Arthur J Olson. J Comput Chem 2009
18

Prediction of Novel Inhibitors of the Main Protease (M-pro) of SARS-CoV-2 through Consensus Docking and Drug Reposition.
Aleix Gimeno, Júlia Mestres-Truyol, María José Ojeda-Montes, Guillem Macip, Bryan Saldivar-Espinoza, Adrià Cereto-Massagué, Gerard Pujadas, Santiago Garcia-Vallvé. Int J Mol Sci 2020
51
18


Identification of key interactions between SARS-CoV-2 main protease and inhibitor drug candidates.
Ryunosuke Yoshino, Nobuaki Yasuo, Masakazu Sekijima. Sci Rep 2020
29
18

Glecaprevir and Maraviroc are high-affinity inhibitors of SARS-CoV-2 main protease: possible implication in COVID-19 therapy.
Anas Shamsi, Taj Mohammad, Saleha Anwar, Mohamed F AlAjmi, Afzal Hussain, Md Tabish Rehman, Asimul Islam, Md Imtaiyaz Hassan. Biosci Rep 2020
60
18

PLIP: fully automated protein-ligand interaction profiler.
Sebastian Salentin, Sven Schreiber, V Joachim Haupt, Melissa F Adasme, Michael Schroeder. Nucleic Acids Res 2015
590
18

The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health - The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China.
David S Hui, Esam I Azhar, Tariq A Madani, Francine Ntoumi, Richard Kock, Osman Dar, Giuseppe Ippolito, Timothy D Mchugh, Ziad A Memish, Christian Drosten,[...]. Int J Infect Dis 2020
18


A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19.
Bin Cao, Yeming Wang, Danning Wen, Wen Liu, Jingli Wang, Guohui Fan, Lianguo Ruan, Bin Song, Yanping Cai, Ming Wei,[...]. N Engl J Med 2020
18

SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor.
Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber, Simon Schroeder, Nadine Krüger, Tanja Herrler, Sandra Erichsen, Tobias S Schiergens, Georg Herrler, Nai-Huei Wu, Andreas Nitsche,[...]. Cell 2020
18

Genome Composition and Divergence of the Novel Coronavirus (2019-nCoV) Originating in China.
Aiping Wu, Yousong Peng, Baoying Huang, Xiao Ding, Xianyue Wang, Peihua Niu, Jing Meng, Zhaozhong Zhu, Zheng Zhang, Jiangyuan Wang,[...]. Cell Host Microbe 2020
917
18

Putative Inhibitors of SARS-CoV-2 Main Protease from A Library of Marine Natural Products: A Virtual Screening and Molecular Modeling Study.
Davide Gentile, Vincenzo Patamia, Angela Scala, Maria Teresa Sciortino, Anna Piperno, Antonio Rescifina. Mar Drugs 2020
104
18

Rapid Identification of Potential Inhibitors of SARS-CoV-2 Main Protease by Deep Docking of 1.3 Billion Compounds.
Anh-Tien Ton, Francesco Gentile, Michael Hsing, Fuqiang Ban, Artem Cherkasov. Mol Inform 2020
195
18


Natural and nature-inspired stilbenoids as antiviral agents.
Luce M Mattio, Giorgia Catinella, Andrea Pinto, Sabrina Dallavalle. Eur J Med Chem 2020
5
40

Analysis of ACE2 in polarized epithelial cells: surface expression and function as receptor for severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus.
Xiaofeng Ren, Jörg Glende, Marwan Al-Falah, Victor de Vries, Christel Schwegmann-Wessels, Xiuxia Qu, Lei Tan, Thomas Tschernig, Hongkui Deng, Hassan Y Naim,[...]. J Gen Virol 2006
100
18

g_mmpbsa--a GROMACS tool for high-throughput MM-PBSA calculations.
Rashmi Kumari, Rajendra Kumar, Andrew Lynn. J Chem Inf Model 2014
18


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.