A citation-based method for searching scientific literature

Christopher O Barnes, Claudia A Jette, Morgan E Abernathy, Kim-Marie A Dam, Shannon R Esswein, Harry B Gristick, Andrey G Malyutin, Naima G Sharaf, Kathryn E Huey-Tubman, Yu E Lee, Davide F Robbiani, Michel C Nussenzweig, Anthony P West, Pamela J Bjorkman. Nature 2020
Times Cited: 528List of co-cited articles
871 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation.
Daniel Wrapp, Nianshuang Wang, Kizzmekia S Corbett, Jory A Goldsmith, Ching-Lin Hsieh, Olubukola Abiona, Barney S Graham, Jason S McLellan. Science 2020
36

Cross-neutralization of SARS-CoV-2 by a human monoclonal SARS-CoV antibody.
Dora Pinto, Young-Jun Park, Martina Beltramello, Alexandra C Walls, M Alejandra Tortorici, Siro Bianchi, Stefano Jaconi, Katja Culap, Fabrizia Zatta, Anna De Marco,[...]. Nature 2020
845
33

Potent neutralizing antibodies against multiple epitopes on SARS-CoV-2 spike.
Lihong Liu, Pengfei Wang, Manoj S Nair, Jian Yu, Micah Rapp, Qian Wang, Yang Luo, Jasper F-W Chan, Vincent Sahi, Amir Figueroa,[...]. Nature 2020
715
29

Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein.
Alexandra C Walls, Young-Jun Park, M Alejandra Tortorici, Abigail Wall, Andrew T McGuire, David Veesler. Cell 2020
29

Antibody resistance of SARS-CoV-2 variants B.1.351 and B.1.1.7.
Pengfei Wang, Manoj S Nair, Lihong Liu, Sho Iketani, Yang Luo, Yicheng Guo, Maple Wang, Jian Yu, Baoshan Zhang, Peter D Kwong,[...]. Nature 2021
845
27

A neutralizing human antibody binds to the N-terminal domain of the Spike protein of SARS-CoV-2.
Xiangyang Chi, Renhong Yan, Jun Zhang, Guanying Zhang, Yuanyuan Zhang, Meng Hao, Zhe Zhang, Pengfei Fan, Yunzhu Dong, Yilong Yang,[...]. Science 2020
713
26

Studies in humanized mice and convalescent humans yield a SARS-CoV-2 antibody cocktail.
Johanna Hansen, Alina Baum, Kristen E Pascal, Vincenzo Russo, Stephanie Giordano, Elzbieta Wloga, Benjamin O Fulton, Ying Yan, Katrina Koon, Krunal Patel,[...]. Science 2020
595
25

mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants.
Zijun Wang, Fabian Schmidt, Yiska Weisblum, Frauke Muecksch, Christopher O Barnes, Shlomo Finkin, Dennis Schaefer-Babajew, Melissa Cipolla, Christian Gaebler, Jenna A Lieberman,[...]. Nature 2021
667
25

Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor.
Jun Lan, Jiwan Ge, Jinfang Yu, Sisi Shan, Huan Zhou, Shilong Fan, Qi Zhang, Xuanling Shi, Qisheng Wang, Linqi Zhang,[...]. Nature 2020
24

Mapping Neutralizing and Immunodominant Sites on the SARS-CoV-2 Spike Receptor-Binding Domain by Structure-Guided High-Resolution Serology.
Luca Piccoli, Young-Jun Park, M Alejandra Tortorici, Nadine Czudnochowski, Alexandra C Walls, Martina Beltramello, Chiara Silacci-Fregni, Dora Pinto, Laura E Rosen, John E Bowen,[...]. Cell 2020
494
23

Neutralizing antibody levels are highly predictive of immune protection from symptomatic SARS-CoV-2 infection.
David S Khoury, Deborah Cromer, Arnold Reynaldi, Timothy E Schlub, Adam K Wheatley, Jennifer A Juno, Kanta Subbarao, Stephen J Kent, James A Triccas, Miles P Davenport. Nat Med 2021
887
23

Convergent antibody responses to SARS-CoV-2 in convalescent individuals.
Davide F Robbiani, Christian Gaebler, Frauke Muecksch, Julio C C Lorenzi, Zijun Wang, Alice Cho, Marianna Agudelo, Christopher O Barnes, Anna Gazumyan, Shlomo Finkin,[...]. Nature 2020
23

SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor.
Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber, Simon Schroeder, Nadine Krüger, Tanja Herrler, Sandra Erichsen, Tobias S Schiergens, Georg Herrler, Nai-Huei Wu, Andreas Nitsche,[...]. Cell 2020
23

Isolation of potent SARS-CoV-2 neutralizing antibodies and protection from disease in a small animal model.
Thomas F Rogers, Fangzhu Zhao, Deli Huang, Nathan Beutler, Alison Burns, Wan-Ting He, Oliver Limbo, Chloe Smith, Ge Song, Jordan Woehl,[...]. Science 2020
781
22

Potently neutralizing and protective human antibodies against SARS-CoV-2.
Seth J Zost, Pavlo Gilchuk, James Brett Case, Elad Binshtein, Rita E Chen, Joseph P Nkolola, Alexandra Schäfer, Joseph X Reidy, Andrew Trivette, Rachel S Nargi,[...]. Nature 2020
522
22

Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta to antibody neutralization.
Delphine Planas, David Veyer, Artem Baidaliuk, Isabelle Staropoli, Florence Guivel-Benhassine, Maaran Michael Rajah, Cyril Planchais, Françoise Porrot, Nicolas Robillard, Julien Puech,[...]. Nature 2021
648
22

Escape from neutralizing antibodies by SARS-CoV-2 spike protein variants.
Yiska Weisblum, Fabian Schmidt, Fengwen Zhang, Justin DaSilva, Daniel Poston, Julio Cc Lorenzi, Frauke Muecksch, Magdalena Rutkowska, Hans-Heinrich Hoffmann, Eleftherios Michailidis,[...]. Elife 2020
649
21

Potent neutralizing antibodies from COVID-19 patients define multiple targets of vulnerability.
Philip J M Brouwer, Tom G Caniels, Karlijn van der Straten, Jonne L Snitselaar, Yoann Aldon, Sandhya Bangaru, Jonathan L Torres, Nisreen M A Okba, Mathieu Claireaux, Gius Kerster,[...]. Science 2020
625
21

N-terminal domain antigenic mapping reveals a site of vulnerability for SARS-CoV-2.
Matthew McCallum, Anna De Marco, Florian A Lempp, M Alejandra Tortorici, Dora Pinto, Alexandra C Walls, Martina Beltramello, Alex Chen, Zhuoming Liu, Fabrizia Zatta,[...]. Cell 2021
311
21

Deep Mutational Scanning of SARS-CoV-2 Receptor Binding Domain Reveals Constraints on Folding and ACE2 Binding.
Tyler N Starr, Allison J Greaney, Sarah K Hilton, Daniel Ellis, Katharine H D Crawford, Adam S Dingens, Mary Jane Navarro, John E Bowen, M Alejandra Tortorici, Alexandra C Walls,[...]. Cell 2020
718
21

Complete Mapping of Mutations to the SARS-CoV-2 Spike Receptor-Binding Domain that Escape Antibody Recognition.
Allison J Greaney, Tyler N Starr, Pavlo Gilchuk, Seth J Zost, Elad Binshtein, Andrea N Loes, Sarah K Hilton, John Huddleston, Rachel Eguia, Katharine H D Crawford,[...]. Cell Host Microbe 2021
434
20

Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine.
Fernando P Polack, Stephen J Thomas, Nicholas Kitchin, Judith Absalon, Alejandra Gurtman, Stephen Lockhart, John L Perez, Gonzalo Pérez Marc, Edson D Moreira, Cristiano Zerbini,[...]. N Engl J Med 2020
20

Antibody cocktail to SARS-CoV-2 spike protein prevents rapid mutational escape seen with individual antibodies.
Alina Baum, Benjamin O Fulton, Elzbieta Wloga, Richard Copin, Kristen E Pascal, Vincenzo Russo, Stephanie Giordano, Kathryn Lanza, Nicole Negron, Min Ni,[...]. Science 2020
641
20

A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang,[...]. Nature 2020
20

Structures of Human Antibodies Bound to SARS-CoV-2 Spike Reveal Common Epitopes and Recurrent Features of Antibodies.
Christopher O Barnes, Anthony P West, Kathryn E Huey-Tubman, Magnus A G Hoffmann, Naima G Sharaf, Pauline R Hoffman, Nicholas Koranda, Harry B Gristick, Christian Gaebler, Frauke Muecksch,[...]. Cell 2020
418
20

Structural basis of a shared antibody response to SARS-CoV-2.
Meng Yuan, Hejun Liu, Nicholas C Wu, Chang-Chun D Lee, Xueyong Zhu, Fangzhu Zhao, Deli Huang, Wenli Yu, Yuanzi Hua, Henry Tien,[...]. Science 2020
273
19

The neutralizing antibody, LY-CoV555, protects against SARS-CoV-2 infection in nonhuman primates.
Bryan E Jones, Patricia L Brown-Augsburger, Kizzmekia S Corbett, Kathryn Westendorf, Julian Davies, Thomas P Cujec, Christopher M Wiethoff, Jamie L Blackbourne, Beverly A Heinz, Denisa Foster,[...]. Sci Transl Med 2021
133
19

Ultrapotent human antibodies protect against SARS-CoV-2 challenge via multiple mechanisms.
M Alejandra Tortorici, Martina Beltramello, Florian A Lempp, Dora Pinto, Ha V Dang, Laura E Rosen, Matthew McCallum, John Bowen, Andrea Minola, Stefano Jaconi,[...]. Science 2020
263
19

A human neutralizing antibody targets the receptor-binding site of SARS-CoV-2.
Rui Shi, Chao Shan, Xiaomin Duan, Zhihai Chen, Peipei Liu, Jinwen Song, Tao Song, Xiaoshan Bi, Chao Han, Lianao Wu,[...]. Nature 2020
698
19

Potent SARS-CoV-2 neutralizing antibodies directed against spike N-terminal domain target a single supersite.
Gabriele Cerutti, Yicheng Guo, Tongqing Zhou, Jason Gorman, Myungjin Lee, Micah Rapp, Eswar R Reddem, Jian Yu, Fabiana Bahna, Jude Bimela,[...]. Cell Host Microbe 2021
173
18

Potent Neutralizing Antibodies against SARS-CoV-2 Identified by High-Throughput Single-Cell Sequencing of Convalescent Patients' B Cells.
Yunlong Cao, Bin Su, Xianghua Guo, Wenjie Sun, Yongqiang Deng, Linlin Bao, Qinyu Zhu, Xu Zhang, Yinghui Zheng, Chenyang Geng,[...]. Cell 2020
671
18

Human neutralizing antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection.
Bin Ju, Qi Zhang, Jiwan Ge, Ruoke Wang, Jing Sun, Xiangyang Ge, Jiazhen Yu, Sisi Shan, Bing Zhou, Shuo Song,[...]. Nature 2020
910
18

Identification of SARS-CoV-2 spike mutations that attenuate monoclonal and serum antibody neutralization.
Zhuoming Liu, Laura A VanBlargan, Louis-Marie Bloyet, Paul W Rothlauf, Rita E Chen, Spencer Stumpf, Haiyan Zhao, John M Errico, Elitza S Theel, Mariel J Liebeskind,[...]. Cell Host Microbe 2021
337
17

Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine.
Lindsey R Baden, Hana M El Sahly, Brandon Essink, Karen Kotloff, Sharon Frey, Rick Novak, David Diemert, Stephen A Spector, Nadine Rouphael, C Buddy Creech,[...]. N Engl J Med 2021
17

Resistance of SARS-CoV-2 variants to neutralization by monoclonal and serum-derived polyclonal antibodies.
Rita E Chen, Xianwen Zhang, James Brett Case, Emma S Winkler, Yang Liu, Laura A VanBlargan, Jianying Liu, John M Errico, Xuping Xie, Naveenchandra Suryadevara,[...]. Nat Med 2021
429
17

A noncompeting pair of human neutralizing antibodies block COVID-19 virus binding to its receptor ACE2.
Yan Wu, Feiran Wang, Chenguang Shen, Weiyu Peng, Delin Li, Cheng Zhao, Zhaohui Li, Shihua Li, Yuhai Bi, Yang Yang,[...]. Science 2020
590
16

Mapping mutations to the SARS-CoV-2 RBD that escape binding by different classes of antibodies.
Allison J Greaney, Tyler N Starr, Christopher O Barnes, Yiska Weisblum, Fabian Schmidt, Marina Caskey, Christian Gaebler, Alice Cho, Marianna Agudelo, Shlomo Finkin,[...]. Nat Commun 2021
74
21

The antigenic anatomy of SARS-CoV-2 receptor binding domain.
Wanwisa Dejnirattisai, Daming Zhou, Helen M Ginn, Helen M E Duyvesteyn, Piyada Supasa, James Brett Case, Yuguang Zhao, Thomas S Walter, Alexander J Mentzer, Chang Liu,[...]. Cell 2021
122
16

Broadly neutralizing antibodies overcome SARS-CoV-2 Omicron antigenic shift.
Elisabetta Cameroni, John E Bowen, Laura E Rosen, Christian Saliba, Samantha K Zepeda, Katja Culap, Dora Pinto, Laura A VanBlargan, Anna De Marco, Julia di Iulio,[...]. Nature 2022
138
16

A highly conserved cryptic epitope in the receptor binding domains of SARS-CoV-2 and SARS-CoV.
Meng Yuan, Nicholas C Wu, Xueyong Zhu, Chang-Chun D Lee, Ray T Y So, Huibin Lv, Chris K P Mok, Ian A Wilson. Science 2020
815
15

Structural basis of receptor recognition by SARS-CoV-2.
Jian Shang, Gang Ye, Ke Shi, Yushun Wan, Chuming Luo, Hideki Aihara, Qibin Geng, Ashley Auerbach, Fang Li. Nature 2020
15

Structural basis for neutralization of SARS-CoV-2 and SARS-CoV by a potent therapeutic antibody.
Zhe Lv, Yong-Qiang Deng, Qing Ye, Lei Cao, Chun-Yun Sun, Changfa Fan, Weijin Huang, Shihui Sun, Yao Sun, Ling Zhu,[...]. Science 2020
206
15

Structural and functional ramifications of antigenic drift in recent SARS-CoV-2 variants.
Meng Yuan, Deli Huang, Chang-Chun D Lee, Nicholas C Wu, Abigail M Jackson, Xueyong Zhu, Hejun Liu, Linghang Peng, Marit J van Gils, Rogier W Sanders,[...]. Science 2021
120
15

Naturally enhanced neutralizing breadth against SARS-CoV-2 one year after infection.
Zijun Wang, Frauke Muecksch, Dennis Schaefer-Babajew, Shlomo Finkin, Charlotte Viant, Christian Gaebler, Hans- Heinrich Hoffmann, Christopher O Barnes, Melissa Cipolla, Victor Ramos,[...]. Nature 2021
208
14

Evolution of antibody immunity to SARS-CoV-2.
Christian Gaebler, Zijun Wang, Julio C C Lorenzi, Frauke Muecksch, Shlomo Finkin, Minami Tokuyama, Alice Cho, Mila Jankovic, Dennis Schaefer-Babajew, Thiago Y Oliveira,[...]. Nature 2021
571
14

Neutralizing and protective human monoclonal antibodies recognizing the N-terminal domain of the SARS-CoV-2 spike protein.
Naveenchandra Suryadevara, Swathi Shrihari, Pavlo Gilchuk, Laura A VanBlargan, Elad Binshtein, Seth J Zost, Rachel S Nargi, Rachel E Sutton, Emma S Winkler, Elaine C Chen,[...]. Cell 2021
144
14

Structural and Functional Analysis of the D614G SARS-CoV-2 Spike Protein Variant.
Leonid Yurkovetskiy, Xue Wang, Kristen E Pascal, Christopher Tomkins-Tinch, Thomas P Nyalile, Yetao Wang, Alina Baum, William E Diehl, Ann Dauphin, Claudia Carbone,[...]. Cell 2020
459
14

SARS-CoV-2 variants, spike mutations and immune escape.
William T Harvey, Alessandro M Carabelli, Ben Jackson, Ravindra K Gupta, Emma C Thomson, Ewan M Harrison, Catherine Ludden, Richard Reeve, Andrew Rambaut, Sharon J Peacock,[...]. Nat Rev Microbiol 2021
596
14

SARS-CoV-2 B.1.617.2 Delta variant replication and immune evasion.
Petra Mlcochova, Steven A Kemp, Mahesh Shanker Dhar, Guido Papa, Bo Meng, Isabella A T M Ferreira, Rawlings Datir, Dami A Collier, Anna Albecka, Sujeet Singh,[...]. Nature 2021
256
14

Prospective mapping of viral mutations that escape antibodies used to treat COVID-19.
Tyler N Starr, Allison J Greaney, Amin Addetia, William W Hannon, Manish C Choudhary, Adam S Dingens, Jonathan Z Li, Jesse D Bloom. Science 2021
316
14


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.