A citation-based method for searching scientific literature

Abubakkar Siddik, Prabir Kumar Haldar, Tufan Paul, Ujjal Das, Arabinda Barman, Asim Roy, Pranab Kumar Sarkar. Nanoscale 2021
Times Cited: 4List of co-cited articles
21 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Organolead Halide Perovskites for Low Operating Voltage Multilevel Resistive Switching.
Jaeho Choi, Sunghak Park, Joohee Lee, Kootak Hong, Do-Hong Kim, Cheon Woo Moon, Gyeong Do Park, Junmin Suh, Jinyeon Hwang, Soo Young Kim,[...]. Adv Mater 2016
63
75

The missing memristor found.
Dmitri B Strukov, Gregory S Snider, Duncan R Stewart, R Stanley Williams. Nature 2008
75

Nanoionics-based resistive switching memories.
Rainer Waser, Masakazu Aono. Nat Mater 2007
948
75


Resistive Switching Behavior in Organic-Inorganic Hybrid CH3 NH3 PbI3-x Clx Perovskite for Resistive Random Access Memory Devices.
Eun Ji Yoo, Miaoqiang Lyu, Jung-Ho Yun, Chi Jung Kang, Young Jin Choi, Lianzhou Wang. Adv Mater 2015
95
75

Interfacial Mechanism for Efficient Resistive Switching in Ruddlesden-Popper Perovskites for Non-volatile Memories.
Ankur Solanki, Antonio Guerrero, Qiannan Zhang, Juan Bisquert, Tze Chien Sum. J Phys Chem Lett 2020
14
50

Enhanced Switching Ratio and Long-Term Stability of Flexible RRAM by Anchoring Polyvinylammonium on Perovskite Grains.
Xiaofei Cao, Yongzhan Han, Jiankui Zhou, Weiwei Zuo, Xiao Gao, Lifeng Han, Xinchang Pang, Li Zhang, Yingliang Liu, Shaokui Cao. ACS Appl Mater Interfaces 2019
6
50

Ionic transport in hybrid lead iodide perovskite solar cells.
Christopher Eames, Jarvist M Frost, Piers R F Barnes, Brian C O'Regan, Aron Walsh, M Saiful Islam. Nat Commun 2015
504
50

Giant switchable photovoltaic effect in organometal trihalide perovskite devices.
Zhengguo Xiao, Yongbo Yuan, Yuchuan Shao, Qi Wang, Qingfeng Dong, Cheng Bi, Pankaj Sharma, Alexei Gruverman, Jinsong Huang. Nat Mater 2015
398
50

Organometal Halide Perovskite Artificial Synapses.
Wentao Xu, Himchan Cho, Young-Hoon Kim, Young-Tae Kim, Christoph Wolf, Chan-Gyung Park, Tae-Woo Lee. Adv Mater 2016
64
50

Extremely Low Operating Current Resistive Memory Based on Exfoliated 2D Perovskite Single Crystals for Neuromorphic Computing.
He Tian, Lianfeng Zhao, Xuefeng Wang, Yao-Wen Yeh, Nan Yao, Barry P Rand, Tian-Ling Ren. ACS Nano 2017
52
50

Flexible Hybrid Organic-Inorganic Perovskite Memory.
Chungwan Gu, Jang-Sik Lee. ACS Nano 2016
108
50

Enhanced Endurance Organolead Halide Perovskite Resistive Switching Memories Operable under an Extremely Low Bending Radius.
Jaeho Choi, Quyet Van Le, Kootak Hong, Cheon Woo Moon, Ji Su Han, Ki Chang Kwon, Pil-Ryung Cha, Yongwoo Kwon, Soo Young Kim, Ho Won Jang. ACS Appl Mater Interfaces 2017
34
50

Organic-Inorganic Hybrid Halide Perovskites for Memories, Transistors, and Artificial Synapses.
Jaeho Choi, Ji Su Han, Kootak Hong, Soo Young Kim, Ho Won Jang. Adv Mater 2018
38
50


High-Performance Solution-Processed Organo-Metal Halide Perovskite Unipolar Resistive Memory Devices in a Cross-Bar Array Structure.
Keehoon Kang, Heebeom Ahn, Younggul Song, Woocheol Lee, Junwoo Kim, Youngrok Kim, Daekyoung Yoo, Takhee Lee. Adv Mater 2019
23
50

Ionotronic Halide Perovskite Drift-Diffusive Synapses for Low-Power Neuromorphic Computation.
Rohit Abraham John, Natalia Yantara, Yan Fong Ng, Govind Narasimman, Edoardo Mosconi, Daniele Meggiolaro, Mohit R Kulkarni, Pradeep Kumar Gopalakrishnan, Chien A Nguyen, Filippo De Angelis,[...]. Adv Mater 2018
27
50

Tailored 2D/3D Halide Perovskite Heterointerface for Substantially Enhanced Endurance in Conducting Bridge Resistive Switching Memory.
SangMyeong Lee, Hyojung Kim, Dong Hoe Kim, Won Bin Kim, Jae Myeong Lee, Jaeho Choi, Hyunjung Shin, Gill Sang Han, Ho Won Jang, Hyun Suk Jung. ACS Appl Mater Interfaces 2020
11
50

Memristive switching mechanism for metal/oxide/metal nanodevices.
J Joshua Yang, Matthew D Pickett, Xuema Li, Douglas A A Ohlberg, Duncan R Stewart, R Stanley Williams. Nat Nanotechnol 2008
558
50


Wafer-scale reliable switching memory based on 2-dimensional layered organic-inorganic halide perovskite.
Ja-Young Seo, Jaeho Choi, Hui-Seon Kim, Jaegyeom Kim, June-Mo Yang, Can Cuhadar, Ji Su Han, Seung-Joo Kim, Donghwa Lee, Ho Won Jang,[...]. Nanoscale 2017
27
50

A lead-free two-dimensional perovskite for a high-performance flexible photoconductor and a light-stimulated synaptic device.
Liu Qian, Yilin Sun, Mingmao Wu, Chun Li, Dan Xie, Liming Ding, Gaoquan Shi. Nanoscale 2018
26
25

Photonic Synapses Based on Inorganic Perovskite Quantum Dots for Neuromorphic Computing.
Yan Wang, Ziyu Lv, Jinrui Chen, Zhanpeng Wang, Ye Zhou, Li Zhou, Xiaoli Chen, Su-Ting Han. Adv Mater 2018
84
25

Biodegradable black phosphorus-based nanospheres for in vivo photothermal cancer therapy.
Jundong Shao, Hanhan Xie, Hao Huang, Zhibin Li, Zhengbo Sun, Yanhua Xu, Quanlan Xiao, Xue-Feng Yu, Yuetao Zhao, Han Zhang,[...]. Nat Commun 2016
368
25

Development of Spray-Coated Perovskite Solar Cells.
James E Bishop, Joel A Smith, David G Lidzey. ACS Appl Mater Interfaces 2020
3
33

On the application of the tolerance factor to inorganic and hybrid halide perovskites: a revised system.
W Travis, E N K Glover, H Bronstein, D O Scanlon, R G Palgrave. Chem Sci 2016
127
25

Ternary Flexible Electro-resistive Memory Device based on Small Molecules.
Qi-Jian Zhang, Jing-Hui He, Hao Zhuang, Hua Li, Na-Jun Li, Qing-Feng Xu, Dong-Yun Chen, Jian-Mei Lu. Chem Asian J 2016
5
25

Iodine Migration and its Effect on Hysteresis in Perovskite Solar Cells.
Cheng Li, Steffen Tscheuschner, Fabian Paulus, Paul E Hopkinson, Johannes Kießling, Anna Köhler, Yana Vaynzof, Sven Huettner. Adv Mater 2016
99
25

Highly transparent nonvolatile resistive memory devices from silicon oxide and graphene.
Jun Yao, Jian Lin, Yanhua Dai, Gedeng Ruan, Zheng Yan, Lei Li, Lin Zhong, Douglas Natelson, James M Tour. Nat Commun 2012
56
25

Synaptic electronics: materials, devices and applications.
Duygu Kuzum, Shimeng Yu, H-S Philip Wong. Nanotechnology 2013
217
25

Atomistic origins of high-performance in hybrid halide perovskite solar cells.
Jarvist M Frost, Keith T Butler, Federico Brivio, Christopher H Hendon, Mark van Schilfgaarde, Aron Walsh. Nano Lett 2014
589
25

Flexible Nonvolatile Polymer Memory Array on Plastic Substrate via Initiated Chemical Vapor Deposition.
Byung Chul Jang, Hyejeong Seong, Sung Kyu Kim, Jong Yun Kim, Beom Jun Koo, Junhwan Choi, Sang Yoon Yang, Sung Gap Im, Sung-Yool Choi. ACS Appl Mater Interfaces 2016
14
25

Halide Perovskite Photovoltaics: Background, Status, and Future Prospects.
Ajay Kumar Jena, Ashish Kulkarni, Tsutomu Miyasaka. Chem Rev 2019
272
25


Memristive devices for computing.
J Joshua Yang, Dmitri B Strukov, Duncan R Stewart. Nat Nanotechnol 2013
621
25

Fully Printed All-Solid-State Organic Flexible Artificial Synapse for Neuromorphic Computing.
Qingzhou Liu, Yihang Liu, Ji Li, Christian Lau, Fanqi Wu, Anyi Zhang, Zhen Li, Mingrui Chen, Hongyu Fu, Jeffrey Draper,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2019
19
25

Transparent Indium Tin Oxide Electrodes on Muscovite Mica for High-Temperature-Processed Flexible Optoelectronic Devices.
Shanming Ke, Chang Chen, Nianqing Fu, Hua Zhou, Mao Ye, Peng Lin, Wenxiang Yuan, Xierong Zeng, Lang Chen, Haitao Huang. ACS Appl Mater Interfaces 2016
14
25

Efficient planar heterojunction perovskite solar cells by vapour deposition.
Mingzhen Liu, Michael B Johnston, Henry J Snaith. Nature 2013
25

A flexible ultrasensitive optoelectronic sensor array for neuromorphic vision systems.
Qian-Bing Zhu, Bo Li, Dan-Dan Yang, Chi Liu, Shun Feng, Mao-Lin Chen, Yun Sun, Ya-Nan Tian, Xin Su, Xiao-Mu Wang,[...]. Nat Commun 2021
7
25

Surface Defect Dynamics in Organic-Inorganic Hybrid Perovskites: From Mechanism to Interfacial Properties.
Collin Stecker, Kexi Liu, Jeremy Hieulle, Robin Ohmann, Zhenyu Liu, Luis K Ono, Guofeng Wang, Yabing Qi. ACS Nano 2019
11
25

High-efficiency two-dimensional Ruddlesden-Popper perovskite solar cells.
Hsinhan Tsai, Wanyi Nie, Jean-Christophe Blancon, Constantinos C Stoumpos, Reza Asadpour, Boris Harutyunyan, Amanda J Neukirch, Rafael Verduzco, Jared J Crochet, Sergei Tretiak,[...]. Nature 2016
725
25

Two-Dimensional Tellurium: Progress, Challenges, and Prospects.
Zhe Shi, Rui Cao, Karim Khan, Ayesha Khan Tareen, Xiaosong Liu, Weiyuan Liang, Ye Zhang, Chunyang Ma, Zhinan Guo, Xiaoling Luo,[...]. Nanomicro Lett 2020
7
25

Excitons in 2D perovskites for ultrafast terahertz photonic devices.
Abhishek Kumar, Ankur Solanki, Manukumara Manjappa, Sankaran Ramesh, Yogesh Kumar Srivastava, Piyush Agarwal, Tze Chien Sum, Ranjan Singh. Sci Adv 2020
14
25

Structures, Phase Transitions and Tricritical Behavior of the Hybrid Perovskite Methyl Ammonium Lead Iodide.
P S Whitfield, N Herron, W E Guise, K Page, Y Q Cheng, I Milas, M K Crawford. Sci Rep 2016
106
25

Halide perovskite memristors as flexible and reconfigurable physical unclonable functions.
Rohit Abraham John, Nimesh Shah, Sujaya Kumar Vishwanath, Si En Ng, Benny Febriansyah, Metikoti Jagadeeswararao, Chip-Hong Chang, Arindam Basu, Nripan Mathews. Nat Commun 2021
1
100

Bilateral alkylamine for suppressing charge recombination and improving stability in blade-coated perovskite solar cells.
Wu-Qiang Wu, Zhibin Yang, Peter N Rudd, Yuchuan Shao, Xuezeng Dai, Haotong Wei, Jingjing Zhao, Yanjun Fang, Qi Wang, Ye Liu,[...]. Sci Adv 2019
59
25

Correlation between blend morphology and recombination dynamics in additive-added P3HT:PCBM solar cells.
Ankur Solanki, Bo Wu, Teddy Salim, Yeng Ming Lam, Tze Chien Sum. Phys Chem Chem Phys 2015
6
25

Reset Voltage-Dependent Multilevel Resistive Switching Behavior in CsPb1- xBi xI3 Perovskite-Based Memory Device.
Shuaipeng Ge, Yuhang Wang, Zhongcheng Xiang, Yimin Cui. ACS Appl Mater Interfaces 2018
13
25

Ultrafast synaptic events in a chalcogenide memristor.
Yi Li, Yingpeng Zhong, Lei Xu, Jinjian Zhang, Xiaohua Xu, Huajun Sun, Xiangshui Miao. Sci Rep 2013
65
25

Hybrid Dion-Jacobson 2D Lead Iodide Perovskites.
Lingling Mao, Weijun Ke, Laurent Pedesseau, Yilei Wu, Claudine Katan, Jacky Even, Michael R Wasielewski, Constantinos C Stoumpos, Mercouri G Kanatzidis. J Am Chem Soc 2018
142
25


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.