A citation-based method for searching scientific literature

Yusran Yusran, Xinyu Guan, Hui Li, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Natl Sci Rev 2020
Times Cited: 19List of co-cited articles
132 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
57

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
469
52


Post-synthetic modification of covalent organic frameworks.
José L Segura, Sergio Royuela, M Mar Ramos. Chem Soc Rev 2019
109
36

Postsynthetically Modified Covalent Organic Frameworks for Efficient and Effective Mercury Removal.
Qi Sun, Briana Aguila, Jason Perman, Lyndsey D Earl, Carter W Abney, Yuchuan Cheng, Hao Wei, Nicholas Nguyen, Lukasz Wojtas, Shengqian Ma. J Am Chem Soc 2017
322
26


The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
736
26

Covalent organic frameworks for separation applications.
Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen, Zhenjie Zhang, Shengqian Ma. Chem Soc Rev 2020
232
26

Facile transformation of imine covalent organic frameworks into ultrastable crystalline porous aromatic frameworks.
Xinle Li, Changlin Zhang, Songliang Cai, Xiaohe Lei, Virginia Altoe, Fang Hong, Jeffrey J Urban, Jim Ciston, Emory M Chan, Yi Liu. Nat Commun 2018
97
21

Chemically stable multilayered covalent organic nanosheets from covalent organic frameworks via mechanical delamination.
Suman Chandra, Sharath Kandambeth, Bishnu P Biswal, Binit Lukose, Shrikant M Kunjir, Minakshi Chaudhary, Ravichandar Babarao, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2013
271
21

Covalent organic frameworks.
Xiao Feng, Xuesong Ding, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2012
924
21

Construction of covalent organic framework for catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura coupling reaction.
San-Yuan Ding, Jia Gao, Qiong Wang, Yuan Zhang, Wei-Guo Song, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2011
758
21

Construction of crystalline 2D covalent organic frameworks with remarkable chemical (acid/base) stability via a combined reversible and irreversible route.
Sharath Kandambeth, Arijit Mallick, Binit Lukose, Manoj V Mane, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2012
509
21


Design and applications of three dimensional covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Fengqian Chen, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Chem Soc Rev 2020
137
21

Two-Dimensional Chemiresistive Covalent Organic Framework with High Intrinsic Conductivity.
Zheng Meng, Robert M Stolz, Katherine A Mirica. J Am Chem Soc 2019
108
15

Oriented 2D covalent organic framework thin films on single-layer graphene.
John W Colson, Arthur R Woll, Arnab Mukherjee, Mark P Levendorf, Eric L Spitler, Virgil B Shields, Michael G Spencer, Jiwoong Park, William R Dichtel. Science 2011
465
15

Topochemical conversion of an imine- into a thiazole-linked covalent organic framework enabling real structure analysis.
Frederik Haase, Erik Troschke, Gökcen Savasci, Tanmay Banerjee, Viola Duppel, Susanne Dörfler, Martin M J Grundei, Asbjörn M Burow, Christian Ochsenfeld, Stefan Kaskel,[...]. Nat Commun 2018
88
15

Self-templated chemically stable hollow spherical covalent organic framework.
Sharath Kandambeth, V Venkatesh, Digambar B Shinde, Sushma Kumari, Arjun Halder, Sandeep Verma, Rahul Banerjee. Nat Commun 2015
188
15

Metal-Covalent Organic Frameworks (MCOFs): A Bridge Between Metal-Organic Frameworks and Covalent Organic Frameworks.
Jinqiao Dong, Xing Han, Yan Liu, Haiyang Li, Yong Cui. Angew Chem Int Ed Engl 2020
61
15

Confined Synthesis of Two-Dimensional Covalent Organic Framework Thin Films within Superspreading Water Layer.
Qing Hao, Chuangqi Zhao, Bing Sun, Cheng Lu, Jian Liu, MingJie Liu, Li-Jun Wan, Dong Wang. J Am Chem Soc 2018
82
15

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
331
15

The chemistry and applications of metal-organic frameworks.
Hiroyasu Furukawa, Kyle E Cordova, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2013
15

Room temperature synthesis of covalent-organic framework films through vapor-assisted conversion.
Dana D Medina, Julian M Rotter, Yinghong Hu, Mirjam Dogru, Veronika Werner, Florian Auras, John T Markiewicz, Paul Knochel, Thomas Bein. J Am Chem Soc 2015
105
15

Mechanochemical synthesis of chemically stable isoreticular covalent organic frameworks.
Bishnu P Biswal, Suman Chandra, Sharath Kandambeth, Binit Lukose, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2013
268
15

Fabrication of Hydrazone-Linked Covalent Organic Frameworks Using Alkyl Amine as Building Block for High Adsorption Capacity of Metal Ions.
Ya Li, Chang Wang, Shujuan Ma, Haiyang Zhang, Junjie Ou, Yinmao Wei, Mingliang Ye. ACS Appl Mater Interfaces 2019
37
15


Bulk COFs and COF nanosheets for electrochemical energy storage and conversion.
Jie Li, Xuechun Jing, Qingqing Li, Siwu Li, Xing Gao, Xiao Feng, Bo Wang. Chem Soc Rev 2020
134
15

Porous, covalent triazine-based frameworks prepared by ionothermal synthesis.
Pierre Kuhn, Markus Antonietti, Arne Thomas. Angew Chem Int Ed Engl 2008
745
15

Covalent Organic Frameworks: Chemistry beyond the Structure.
Sharath Kandambeth, Kaushik Dey, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2019
286
15

Phosphoric acid loaded azo (-N═N-) based covalent organic framework for proton conduction.
Suman Chandra, Tanay Kundu, Sharath Kandambeth, Ravichandar Babarao, Yogesh Marathe, Shrikant M Kunjir, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2014
225
15

Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
180
15

Chemistry of Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Felipe Gándara, Omar M Yaghi. Acc Chem Res 2015
508
15

Targeted synthesis of a porous aromatic framework with high stability and exceptionally high surface area.
Teng Ben, Hao Ren, Shengqian Ma, Dapeng Cao, Jianhui Lan, Xiaofei Jing, Wenchuan Wang, Jun Xu, Feng Deng, Jason M Simmons,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2009
435
15

Advances in Conjugated Microporous Polymers.
Jet-Sing M Lee, Andrew I Cooper. Chem Rev 2020
164
15

Conjugated microporous polymers: design, synthesis and application.
Yanhong Xu, Shangbin Jin, Hong Xu, Atsushi Nagai, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2013
499
15

Covalent Organic Frameworks: Pore Design and Interface Engineering.
Zhuoer Li, Ting He, Yifan Gong, Donglin Jiang. Acc Chem Res 2020
37
15

Opportunities of Covalent Organic Frameworks for Advanced Applications.
Yanpei Song, Qi Sun, Briana Aguila, Shengqian Ma. Adv Sci (Weinh) 2018
137
15

Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into Few-Layer Redox-Active Nanosheets as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries.
Shan Wang, Qianyou Wang, Pengpeng Shao, Yuzhen Han, Xing Gao, Li Ma, Shuai Yuan, Xiaojie Ma, Junwen Zhou, Xiao Feng,[...]. J Am Chem Soc 2017
274
10

Macro/Microporous Covalent Organic Frameworks for Efficient Electrocatalysis.
Xiaojia Zhao, Pradip Pachfule, Shuang Li, Thomas Langenhahn, Mengyang Ye, Christopher Schlesiger, Sebastian Praetz, Johannes Schmidt, Arne Thomas. J Am Chem Soc 2019
97
10

Multifunctional Nanoparticles by Coordinative Self-Assembly of His-Tagged Units with Metal-Organic Frameworks.
Ruth Röder, Tobias Preiß, Patrick Hirschle, Benjamin Steinborn, Andreas Zimpel, Miriam Höhn, Joachim O Rädler, Thomas Bein, Ernst Wagner, Stefan Wuttke,[...]. J Am Chem Soc 2017
89
10

Tuning the structure and function of metal-organic frameworks via linker design.
Weigang Lu, Zhangwen Wei, Zhi-Yuan Gu, Tian-Fu Liu, Jinhee Park, Jihye Park, Jian Tian, Muwei Zhang, Qiang Zhang, Thomas Gentle,[...]. Chem Soc Rev 2014
634
10

Colloidal Covalent Organic Frameworks.
Brian J Smith, Lucas R Parent, Anna C Overholts, Peter A Beaucage, Ryan P Bisbey, Anton D Chavez, Nicky Hwang, Chiwoo Park, Austin M Evans, Nathan C Gianneschi,[...]. ACS Cent Sci 2017
95
10

Structures of Metal-Organic Frameworks with Rod Secondary Building Units.
Alexander Schoedel, Mian Li, Dan Li, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Chem Rev 2016
275
10

Homochiral 2D Porous Covalent Organic Frameworks for Heterogeneous Asymmetric Catalysis.
Xiuren Wang, Xing Han, Jie Zhang, Xiaowei Wu, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2016
187
10

Chemical sensing in two dimensional porous covalent organic nanosheets.
Gobinda Das, Bishnu P Biswal, Sharath Kandambeth, V Venkatesh, Gagandeep Kaur, Matthew Addicoat, Thomas Heine, Sandeep Verma, Rahul Banerjee. Chem Sci 2015
212
10

Stable Covalent Organic Frameworks for Exceptional Mercury Removal from Aqueous Solutions.
Ning Huang, Lipeng Zhai, Hong Xu, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2017
188
10

Reticular Electronic Tuning of Porphyrin Active Sites in Covalent Organic Frameworks for Electrocatalytic Carbon Dioxide Reduction.
Christian S Diercks, Song Lin, Nikolay Kornienko, Eugene A Kapustin, Eva M Nichols, Chenhui Zhu, Yingbo Zhao, Christopher J Chang, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2018
158
10

3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery.
Qianrong Fang, Junhua Wang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Zhongbin Zhuang, Jie Zheng, Hongxia Guo, Shilun Qiu, Yushan Yan. J Am Chem Soc 2015
334
10Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.