A citation-based method for searching scientific literature

Xiang Hu, Xinyu Yang, Daoxin Ma. Epigenomics 2022
Times Cited: 1List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Targeting circular RNAs as a therapeutic approach: current strategies and challenges.
Alina T He, Jinglei Liu, Feiya Li, Burton B Yang. Signal Transduct Target Ther 2021
91
100

circRNA_0025202 Regulates Tamoxifen Sensitivity and Tumor Progression via Regulating the miR-182-5p/FOXO3a Axis in Breast Cancer.
Yuting Sang, Bing Chen, Xiaojin Song, Yaming Li, Yiran Liang, Dianwen Han, Ning Zhang, Hanwen Zhang, Ying Liu, Tong Chen,[...]. Mol Ther 2019
209
100

Chemotoxicity-induced exosomal lncFERO regulates ferroptosis and stemness in gastric cancer stem cells.
Haiyang Zhang, Meng Wang, Yi He, Ting Deng, Rui Liu, Weixue Wang, Kegan Zhu, Ming Bai, Tao Ning, Haiou Yang,[...]. Cell Death Dis 2021
12
100

LINC01123 promotes immune escape by sponging miR-214-3p to regulate B7-H3 in head and neck squamous-cell carcinoma.
Huan Li, Zihui Yang, Xiangming Yang, Fengrui Zhang, Jun Wang, Zhongming Wu, Chaojie Wanyan, Qingzhe Meng, Wanpeng Gao, Xinjie Yang,[...]. Cell Death Dis 2022
6
100

Exosome-delivered circRNA promotes glycolysis to induce chemoresistance through the miR-122-PKM2 axis in colorectal cancer.
Xinyi Wang, Haiyang Zhang, Haiou Yang, Ming Bai, Tao Ning, Ting Deng, Rui Liu, Qian Fan, Kegan Zhu, Jialu Li,[...]. Mol Oncol 2020
210
100

Circular RNA: biogenesis, degradation, functions and potential roles in mediating resistance to anticarcinogens.
Xiuchao Geng, Youchao Jia, Yuhao Zhang, Liang Shi, Qiang Li, Aimin Zang, Hong Wang. Epigenomics 2020
50
100

Exosomal Circ-XIAP Promotes Docetaxel Resistance in Prostate Cancer by Regulating miR-1182/TPD52 Axis.
Hui Zhang, Minghui Li, Jing Zhang, Yanbing Shen, Qi Gui. Drug Des Devel Ther 2021
18
100

Exosome-transmitted miR-128-3p increase chemosensitivity of oxaliplatin-resistant colorectal cancer.
Tong Liu, Xin Zhang, Lutao Du, Yunshan Wang, Xiaoming Liu, Hui Tian, Lili Wang, Peilong Li, Yinghui Zhao, Weili Duan,[...]. Mol Cancer 2019
185
100

CircRNA-DOPEY2 enhances the chemosensitivity of esophageal cancer cells by inhibiting CPEB4-mediated Mcl-1 translation.
Zhenchuan Liu, Shaorui Gu, Kaiqin Wu, Lei Li, Chenglai Dong, Wenli Wang, Yongxin Zhou. J Exp Clin Cancer Res 2021
14
100

Exosomal lncRNA LINC01711 facilitates metastasis of esophageal squamous cell carcinoma via the miR-326/FSCN1 axis.
Mei-Ling Xu, Tian-Cheng Liu, Feng-Xiang Dong, Ling-Xin Meng, Ai-Xia Ling, Shan Liu. Aging (Albany NY) 2021
19
100

Potential Strategies Overcoming the Temozolomide Resistance for Glioblastoma.
Shabierjiang Jiapaer, Takuya Furuta, Shingo Tanaka, Tomohiro Kitabayashi, Mitsutoshi Nakada. Neurol Med Chir (Tokyo) 2018
145
100

The biogenesis, biology and characterization of circular RNAs.
Lasse S Kristensen, Maria S Andersen, Lotte V W Stagsted, Karoline K Ebbesen, Thomas B Hansen, Jørgen Kjems. Nat Rev Genet 2019
100

Circular RNAs in Cancer: Biogenesis, Function, and Clinical Significance.
Jiao Li, Dan Sun, Wenchen Pu, Jin Wang, Yong Peng. Trends Cancer 2020
206
100

Circular RNA IARS (circ-IARS) secreted by pancreatic cancer cells and located within exosomes regulates endothelial monolayer permeability to promote tumor metastasis.
Jie Li, Zhonghu Li, Peng Jiang, Minjie Peng, Xi Zhang, Kai Chen, Hui Liu, Huaqiang Bi, Xiangde Liu, Xiaowu Li. J Exp Clin Cancer Res 2018
206
100


Warburg effect-promoted exosomal circ_0072083 releasing up-regulates NANGO expression through multiple pathways and enhances temozolomide resistance in glioma.
Chenyu Ding, Xuehan Yi, Xiangrong Chen, Zanyi Wu, Honghai You, Xiaoyong Chen, Gaoqi Zhang, Yong Sun, Xingyao Bu, Xiyue Wu,[...]. J Exp Clin Cancer Res 2021
28
100

Identification and characterization of N6-methyladenosine modification of circRNAs in glioblastoma.
Yuhao Zhang, Xiuchao Geng, Jianglong Xu, Qiang Li, Liangchao Hao, Zhaomu Zeng, Menglin Xiao, Jia Song, Fulin Liu, Chuan Fang,[...]. J Cell Mol Med 2021
7
100

Exosomal circular RNA sorting mechanisms and their function in promoting or inhibiting cancer.
Xiuchao Geng, Xiaomeng Lin, Yuhao Zhang, Qiang Li, Yajing Guo, Chuan Fang, Hong Wang. Oncol Lett 2020
30
100

Exosomal microRNA-32-5p induces multidrug resistance in hepatocellular carcinoma via the PI3K/Akt pathway.
Xiao Fu, Mengjie Liu, Shengyang Qu, Jiequn Ma, Yamin Zhang, Tingting Shi, Hongqing Wen, Yujuan Yang, Shuhong Wang, Jing Wang,[...]. J Exp Clin Cancer Res 2018
149
100

Shedding light on the cell biology of extracellular vesicles.
Guillaume van Niel, Gisela D'Angelo, Graça Raposo. Nat Rev Mol Cell Biol 2018
100

Three isoforms of exosomal circPTGR1 promote hepatocellular carcinoma metastasis via the miR449a-MET pathway.
Guoying Wang, Wei Liu, Yong Zou, Genshu Wang, Yinan Deng, Jingyan Luo, Yingcai Zhang, Hua Li, Qi Zhang, Yang Yang,[...]. EBioMedicine 2019
154
100

Molecular Characteristics, Prognostic Value, and Immune Characteristics of m6A Regulators Identified in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma.
Xiuchao Geng, Yuhao Zhang, Zhaomu Zeng, Zhongrui Zhu, Hong Wang, Wentao Yu, Qiang Li. Front Oncol 2021
7
100

circ-EIF6 encodes EIF6-224aa to promote TNBC progression via stabilizing MYH9 and activating the Wnt/beta-catenin pathway.
Yaming Li, Zekun Wang, Peng Su, Yiran Liang, Zheng Li, Hanwen Zhang, Xiaojin Song, Dianwen Han, Xiaolong Wang, Ying Liu,[...]. Mol Ther 2022
20
100

An integrated functional and clinical genomics approach reveals genes driving aggressive metastatic prostate cancer.
Rajdeep Das, Martin Sjöström, Raunak Shrestha, Christopher Yogodzinski, Emily A Egusa, Lisa N Chesner, William S Chen, Jonathan Chou, Donna K Dang, Jason T Swinderman,[...]. Nat Commun 2021
9
100

Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges.
Thomas B Hansen, Trine I Jensen, Bettina H Clausen, Jesper B Bramsen, Bente Finsen, Christian K Damgaard, Jørgen Kjems. Nature 2013
100

Exosome-mediated transfer of circRNA CircNFIX enhances temozolomide resistance in glioma.
Chenyu Ding, Xuehan Yi, Xiyue Wu, Xingyao Bu, Desheng Wang, Zanyi Wu, Gaoqi Zhang, Jianjun Gu, Dezhi Kang. Cancer Lett 2020
91
100

Systematic Analysis of the Oncogenic Role of WDR62 in Human Tumors.
Yulan Bu, Lihua Zhang, Xiaolin Ma, Rui Wang, Xuecheng Zhang, Jiaqiu Li. Dis Markers 2021
4
100

Advances in circular RNAs and their role in glioma (Review).
Yuhao Zhang, Xiaomeng Lin, Xiuchao Geng, Liang Shi, Qiang Li, Fulin Liu, Chuan Fang, Hong Wang. Int J Oncol 2020
14
100

Exosomal lncRNA‑ATB activates astrocytes that promote glioma cell invasion.
Er-Bao Bian, Er-Feng Chen, Ya-Di Xu, Zhi-Hao Yang, Feng Tang, Chun-Chun Ma, Hong-Liang Wang, Bing Zhao. Int J Oncol 2019
39
100

Mir-370-3p Impairs Glioblastoma Stem-Like Cell Malignancy Regulating a Complex Interplay between HMGA2/HIF1A and the Oncogenic Long Non-Coding RNA (lncRNA) NEAT1.
Valentina Lulli, Mariachiara Buccarelli, Ramona Ilari, Giorgia Castellani, Chiara De Dominicis, Alessandra Di Giamberardino, Quintino Giorgio D Alessandris, Stefano Giannetti, Maurizio Martini, Vittorio Stumpo,[...]. Int J Mol Sci 2020
21
100

NcRNAs: Multi‑angle participation in the regulation of glioma chemotherapy resistance (Review).
Zhaomu Zeng, Yueyue Chen, Xiuchao Geng, Yuhao Zhang, Xichao Wen, Qingyu Yan, Tingting Wang, Chen Ling, Yan Xu, Junchao Duan,[...]. Int J Oncol 2022
3
100

Analyzing the interactions of mRNAs, miRNAs, lncRNAs and circRNAs to predict competing endogenous RNA networks in glioblastoma.
Yang Yuan, Li Jiaoming, Wang Xiang, Liu Yanhui, Jiang Shu, Gou Maling, Mao Qing. J Neurooncol 2018
54
100

Circular RNA CRIM1 functions as a ceRNA to promote nasopharyngeal carcinoma metastasis and docetaxel chemoresistance through upregulating FOXQ1.
Xiaohong Hong, Na Liu, Yelin Liang, Qingmei He, Xiaojing Yang, Yuan Lei, Panpan Zhang, Yin Zhao, Shiwei He, Yaqin Wang,[...]. Mol Cancer 2020
83
100


m6A modification in RNA: biogenesis, functions and roles in gliomas.
Yuhao Zhang, Xiuchao Geng, Qiang Li, Jianglong Xu, Yanli Tan, Menglin Xiao, Jia Song, Fulin Liu, Chuan Fang, Hong Wang. J Exp Clin Cancer Res 2020
53
100

Exosomes: A New Pathway for Cancer Drug Resistance.
Yunbin Zhong, Haibo Li, Peiwen Li, Yong Chen, Mengyao Zhang, Zhendong Yuan, Yufang Zhang, Zhijie Xu, Geng Luo, Yuan Fang,[...]. Front Oncol 2021
16
100

Translation of yes-associated protein (YAP) was antagonized by its circular RNA via suppressing the assembly of the translation initiation machinery.
Nan Wu, Zhidong Yuan, Kevin Y Du, Ling Fang, Juanjuan Lyu, Chao Zhang, Alina He, Esra Eshaghi, Kaixuan Zeng, Jian Ma,[...]. Cell Death Differ 2019
79
100

Biogenesis and function of extracellular vesicles in cancer.
Maarten P Bebelman, Martine J Smit, D Michiel Pegtel, S Rubina Baglio. Pharmacol Ther 2018
344
100

The Landscape of Circular RNA in Cancer.
Josh N Vo, Marcin Cieslik, Yajia Zhang, Sudhanshu Shukla, Lanbo Xiao, Yuping Zhang, Yi-Mi Wu, Saravana M Dhanasekaran, Carl G Engelke, Xuhong Cao,[...]. Cell 2019
778
100

Exosomal circ-HIPK3 Facilitates Tumor Progression and Temozolomide Resistance by Regulating miR-421/ZIC5 Axis in Glioma.
Chengchen Han, Shuwei Wang, Hongwei Wang, Jianning Zhang. Cancer Biother Radiopharm 2021
29
100

CircPrimer: a software for annotating circRNAs and determining the specificity of circRNA primers.
Shanliang Zhong, Jinyan Wang, Qian Zhang, Hanzi Xu, Jifeng Feng. BMC Bioinformatics 2018
63
100

Cancer-associated fibroblast-derived CXCL11 modulates hepatocellular carcinoma cell migration and tumor metastasis through the circUBAP2/miR-4756/IFIT1/3 axis.
Gao Liu, Jian Sun, Zhang-Fu Yang, Cheng Zhou, Pei-Yun Zhou, Ruo-Yu Guan, Bao-Ye Sun, Zhu-Tao Wang, Jian Zhou, Jia Fan,[...]. Cell Death Dis 2021
26
100


circNDUFB2 inhibits non-small cell lung cancer progression via destabilizing IGF2BPs and activating anti-tumor immunity.
Botai Li, Lili Zhu, Chunlai Lu, Cun Wang, Hui Wang, Haojie Jin, Xuhui Ma, Zhuoan Cheng, Chengtao Yu, Siying Wang,[...]. Nat Commun 2021
150
100

N6-methyladenosine-modified CircRNA-SORE sustains sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma by regulating β-catenin signaling.
Junjie Xu, Zhe Wan, Minyue Tang, Zhongjie Lin, Shi Jiang, Lin Ji, Kirill Gorshkov, Qijiang Mao, Shunjie Xia, Dong Cen,[...]. Mol Cancer 2020
94
100

METTL3 Promotes the Resistance of Glioma to Temozolomide via Increasing MGMT and ANPG in a m6A Dependent Manner.
Jia Shi, Gang Chen, Xuchen Dong, Haoran Li, Suwen Li, Shan Cheng, Yongdong Li, Liping Wang, Jiaqi Yuan, Zhiyuan Qian,[...]. Front Oncol 2021
13
100

Exosomal transfer of long non-coding RNA SBF2-AS1 enhances chemoresistance to temozolomide in glioblastoma.
Zhuoran Zhang, Jianxing Yin, Chenfei Lu, Yutian Wei, Ailiang Zeng, Yongping You. J Exp Clin Cancer Res 2019
125
100

Exon-intron circular RNAs regulate transcription in the nucleus.
Zhaoyong Li, Chuan Huang, Chun Bao, Liang Chen, Mei Lin, Xiaolin Wang, Guolin Zhong, Bin Yu, Wanchen Hu, Limin Dai,[...]. Nat Struct Mol Biol 2015
100

A novel circular RNA, circXPO1, promotes lung adenocarcinoma progression by interacting with IGF2BP1.
Qi Huang, Haifa Guo, Shaodong Wang, Yi Ma, Haiming Chen, Hao Li, Jiawei Li, Xiao Li, Fan Yang, Mantang Qiu,[...]. Cell Death Dis 2020
32
100

Screening and functional prediction of differentially expressed circular RNAs in human glioma of different grades.
Xiuchao Geng, Yuhao Zhang, Qiang Li, Wang Xi, Wentao Yu, Liang Shi, Xiaomeng Lin, Shaoguang Sun, Hong Wang. Aging (Albany NY) 2020
11
100


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.