A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
4 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


TiO(2) nanotube arrays: intrinsic peroxidase mimetics.
Lingling Zhang, Lei Han, Peng Hu, Li Wang, Shaojun Dong. Chem Commun (Camb) 2013
57
40

Intrinsic peroxidase-like activity of ferromagnetic nanoparticles.
Lizeng Gao, Jie Zhuang, Leng Nie, Jinbin Zhang, Yu Zhang, Ning Gu, Taihong Wang, Jing Feng, Dongling Yang, Sarah Perrett,[...]. Nat Nanotechnol 2007
40

Enhanced peroxidase-like activity of AuNPs loaded graphitic carbon nitride nanosheets for colorimetric biosensing.
Na Wu, Yi-Ting Wang, Xiao-Yan Wang, Feng-Na Guo, Hui Wen, Ting Yang, Jian-Hua Wang. Anal Chim Acta 2019
26
40

Nanomaterials with enzyme-like characteristics (nanozymes): next-generation artificial enzymes (II).
Jiangjiexing Wu, Xiaoyu Wang, Quan Wang, Zhangping Lou, Sirong Li, Yunyao Zhu, Li Qin, Hui Wei. Chem Soc Rev 2019
40

A heparin-modified palladium nanozyme for photometric determination of protamine.
Qingwei Huang, Jinli Zhang, Wei Li, Yan Fu. Mikrochim Acta 2020
4
25

The convenient fluorescence turn-on detection of heparin with a silole derivative featuring an ammonium group.
Ming Wang, Deqing Zhang, Guanxin Zhang, Daoben Zhu. Chem Commun (Camb) 2008
123
20Reversible electrochemical detection of nonelectroactive polyions.
Alexey Shvarev, Eric Bakker. J Am Chem Soc 2003
89
20

Ratiometric fluorescence sensor based on a pyrene derivative and quantification detection of heparin in aqueous solution and serum.
Qing Dai, Weimin Liu, Xiaoqing Zhuang, Jiasheng Wu, Hongyan Zhang, Pengfei Wang. Anal Chem 2011
78
20

An update on heparins at the beginning of the new millennium.
J Fareed, D A Hoppensteadt, R L Bick. Semin Thromb Hemost 2000
101
20

Gold nanoparticle coupled with fluorophore for ultrasensitive detection of protamine and heparin.
Jiangna Zhao, Yinhui Yi, Naxiu Mi, Bangda Yin, Mingjie Wei, Qiong Chen, Haitao Li, Youyu Zhang, Shouzhuo Yao. Talanta 2013
28
20


Roles of transition nuclear proteins in spermiogenesis.
Marvin L Meistrich, Bhagyalaxmi Mohapatra, Cynthia R Shirley, Ming Zhao. Chromosoma 2003
218
20Dual responsive enzyme mimicking activity of AgX (X=Cl, Br, I) nanoparticles and its application for cancer cell detection.
Guang-Li Wang, Xiu-Fang Xu, Ling Qiu, Yu-Ming Dong, Zai-Jun Li, Chi Zhang. ACS Appl Mater Interfaces 2014
67
20

Rapid and visual detection of heparin based on the disassembly of polyelectrolyte-induced pyrene excimers.
Yadong Qiao, Zhiyi Yao, Wenqi Ge, Li Zhang, Hai-Chen Wu. Org Biomol Chem 2017
9
20


Anion-exchange-based amperometric assay for heparin using polyimidazolium as synthetic receptor.
Hetong Qi, Li Zhang, Lifen Yang, Ping Yu, Lanqun Mao. Anal Chem 2013
31
20

Recent advances in biotechnology for heparin and heparan sulfate analysis.
Meng Qiao, Lei Lin, Ke Xia, Jun Li, Xing Zhang, Robert J Linhardt. Talanta 2020
9
20

A new fluorescence "switch on" assay for heparin detection by using a functional ruthenium polypyridyl complex.
Ting-Ting Cheng, Jun-Liang Yao, Xing Gao, Wenliang Sun, Shuo Shi, Tian-Ming Yao. Analyst 2013
17
20Heparins--anionic polyelectrolyte drugs.
L B Jaques. Pharmacol Rev 1979
189
20Emissive H-Aggregates of an Ultrafast Molecular Rotor: A Promising Platform for Sensing Heparin.
Niyati H Mudliar, Prabhat K Singh. ACS Appl Mater Interfaces 2016
25
20

Structure and biological activity of heparin.
B Casu. Adv Carbohydr Chem Biochem 1985
355
20


Platinum (II)-doped graphitic carbon nitride with enhanced peroxidase-like activity for detection of glucose and H2O2.
Guo Zeng, Minghui Duan, Yifan Xu, Fahuan Ge, Weiguo Wang. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2020
15
20
Iodide/metal-organic frameworks (MOF) -mediated signal amplification strategy for the colorimetric detection of H2O2, Cr2O72- and H2S.
Kuan-Neng Chi, Yan Guan, Xi Zhang, Tong Yang, Shuang Meng, Rong Hu, Yun-Hui Yang. Anal Chim Acta 2021
8
20

Solution-Phase Synthesis of Platinum Nanoparticle-Decorated Metal-Organic Framework Hybrid Nanomaterials as Biomimetic Nanoenzymes for Biosensing Applications.
Huayun Chen, Qiming Qiu, Sumaira Sharif, Shengna Ying, Yixian Wang, Yibin Ying. ACS Appl Mater Interfaces 2018
54
20

A novel online fluorescence method for in-vivo measurement of hydrogen peroxide during oxidative stress produced in a temporal lobe epilepsy model.
Kenia Pardo-Peña, Ana Sánchez-Lira, Juan C Salazar-Sánchez, Alberto Morales-Villagrán. Neuroreport 2018
7
20

One-pot fabrication of Fe-doped carbon nitride nanoparticles as peroxidase mimetics for H2O2 and glucose detection.
Jiaqi Xian, Yuhui Weng, Hantao Guo, Yan Li, Bixia Yao, Wen Weng. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2019
14
20

Enhanced peroxidase-like activity of Fe3O4-sodium lignosulfonate loaded copper peroxide composites for colorimetric detection of H2O2 and glutathione.
Guangxian Liu, Hongying Liu, Hanxiao Xu, Langlang Zhu, Chang Su, Chunchuan Gu, Lihua Li. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2020
6
20

Fluorescent dialdehyde-BODIPY chitosan hydrogel and its highly sensing ability to Cu2+ ion.
Shuangyu Xiong, Wei Sun, Rong Chen, Zhiqiang Yuan, Xinjian Cheng. Carbohydr Polym 2021
4
25A new mitochondria-targeting fluorescent probe for ratiometric detection of H2O2 in live cells.
Chengcheng Wang, Yang Wang, Guanyang Wang, Chusen Huang, Nengqin Jia. Anal Chim Acta 2020
22
20

Room-temperature preparation of highly efficient NH2-MIL-101(Fe) catalyst: The important role of -NH2 in accelerating Fe(III)/Fe(II) cycling.
Peipei Huang, Lili Yao, Qing Chang, Yunhan Sha, Guodong Jiang, Shenghua Zhang, Zhe Li. Chemosphere 2022
5
20

Sustainable functionalized metal-organic framework NH2-MIL-101(Al) for CO2 separation under cryogenic conditions.
Muhammad Babar, Muhammad Mubashir, Ahmad Mukhtar, Sidra Saqib, Sami Ullah, Mohamad Azmi Bustam, Pau Loke Show. Environ Pollut 2021
10
20


High-efficiency adsorption of phenanthrene by Fe3O4-SiO2-dimethoxydiphenylsilane nanocomposite: Experimental and theoretical study.
Zhengwen Wei, Xuedong Ma, Yaoyao Zhang, Yingmin Guo, Wei Wang, Zhen-Yi Jiang. J Hazard Mater 2022
13
20

Prussian Blue Nanoparticles as Multienzyme Mimetics and Reactive Oxygen Species Scavengers.
Wei Zhang, Sunling Hu, Jun-Jie Yin, Weiwei He, Wei Lu, Ming Ma, Ning Gu, Yu Zhang. J Am Chem Soc 2016
285
20


Uric Acid and the Risks of Kidney Failure and Death in Individuals With CKD.
Anand Srivastava, Arnaud D Kaze, Ciaran J McMullan, Tamara Isakova, Sushrut S Waikar. Am J Kidney Dis 2018
115
20


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.