A citation-based method for searching scientific literature

Lauren A Weiss, Dan E Arking, Mark J Daly, Aravinda Chakravarti. Nature 2009
Times Cited: 417List of shared articlesTimes cited

Leveraging large genomic datasets to illuminate the pathobiology of autism spectrum disorders.
Veronica B Searles Quick, Belinda Wang, Matthew W State. Neuropsychopharmacology 2021
9


Insights into Enhancer RNAs: Biogenesis and Emerging Role in Brain Diseases.
Yuxin Shen, Zhengyi Huang, Ruiqing Yang, Yunlong Chen, Qiang Wang, Linbo Gao. Neuroscientist 2021
1

Genetic mechanisms of neurodevelopmental disorders.
P Y Billie Au, Alison Eaton, David A Dyment. Handb Clin Neurol 2020
1

Polygenic risk for autism spectrum disorder affects left amygdala activity and negative emotion in schizophrenia.
Yue Qin, Jujiao Kang, Zeyu Jiao, Yi Wang, Jiucun Wang, Hongyan Wang, Jianfeng Feng, Li Jin, Fei Wang, Xiaohong Gong. Transl Psychiatry 2020
0