A citation-based method for searching scientific literature

Charles A Hoeffer, Eric Klann. Trends Neurosci 2010
Times Cited: 779Yi-Hua Chen, Jian-Lin Wu, Neng-Yuan Hu, Jia-Pai Zhuang, Wei-Peng Li, Sheng-Rong Zhang, Xiao-Wen Li, Jian-Ming Yang, Tian-Ming Gao. J Clin Invest 2021
Times Cited: 15
List of shared articlesTimes cited

Uncovering the Underlying Mechanisms of Ketamine as a Novel Antidepressant.
Songbai Xu, Xiaoxiao Yao, Bingjin Li, Ranji Cui, Cuilin Zhu, Yao Wang, Wei Yang. Front Pharmacol 2022
5