A citation-based method for searching scientific literature

Lisa S Shock, Prashant V Thakkar, Erica J Peterson, Richard G Moran, Shirley M Taylor. Proc Natl Acad Sci U S A 2011
Times Cited: 323List of shared articlesTimes cited

Epigenetics of Alzheimer's Disease.
Matea Nikolac Perkovic, Alja Videtic Paska, Marcela Konjevod, Katarina Kouter, Dubravka Svob Strac, Gordana Nedic Erjavec, Nela Pivac. Biomolecules 2021
6

[Mitochondrial DNA methylation: Controversies, issues and perspectives].
Émélie Leroux, Cindy Brosseau, Bernard Angers, Annie Angers, Sophie Breton. Med Sci (Paris) 2021
1

Mitochondrial DNA Methylation and Human Diseases.
Andrea Stoccoro, Fabio Coppedè. Int J Mol Sci 2021
4

Hypermethylation of Hepatic Mitochondrial ND6 Provokes Systemic Insulin Resistance.
Ke Cao, Weiqiang Lv, Xueqiang Wang, Shanshan Dong, Xuyun Liu, Tielin Yang, Jie Xu, Mengqi Zeng, Xuan Zou, Daina Zhao,[...]. Adv Sci (Weinh) 2021
1

Mitoepigenetics: An intriguing regulatory layer in aging and metabolic-related diseases.
Ke Cao, Zhihui Feng, Feng Gao, Weijin Zang, Jiankang Liu. Free Radic Biol Med 2021
0

Mitochondria and Their Relationship with Common Genetic Abnormalities in Hematologic Malignancies.
Ibolya Czegle, Austin L Gray, Minjing Wang, Yan Liu, Jun Wang, Edina A Wappler-Guzzetta. Life (Basel) 2021
0

How DNA methylation affects the Warburg effect.
Xingxin Zhu, Zefeng Xuan, Jun Chen, Zequn Li, Shusen Zheng, Penghong Song. Int J Biol Sci 2020
4


Absence of mitochondrial DNA methylation in mouse oocyte maturation, aging and early embryo development.
Li-Hua Fan, Zhen-Bo Wang, Qian-Nan Li, Tie-Gang Meng, Ming-Zhe Dong, Yi Hou, Ying-Chun Ouyang, Heide Schatten, Qing-Yuan Sun. Biochem Biophys Res Commun 2019
7

The strand-biased mitochondrial DNA methylome and its regulation by DNMT3A.
Xiaoyang Dou, Jerome D Boyd-Kirkup, Joseph McDermott, Xiaoli Zhang, Fang Li, Bowen Rong, Rui Zhang, Bisi Miao, Peilin Chen, Hao Cheng,[...]. Genome Res 2019
28

New Challenge: Mitochondrial Epigenetics?
Martin Stimpfel, Nina Jancar, Irma Virant-Klun. Stem Cell Rev Rep 2018
21