A citation-based method for searching scientific literature

Hutton M Kearney, Erik C Thorland, Kerry K Brown, Fabiola Quintero-Rivera, Sarah T South. Genet Med 2011
Times Cited: 513Zirui Dong, Jun Zhang, Ping Hu, Haixiao Chen, Jinjin Xu, Qi Tian, Lu Meng, Yanchou Ye, Jun Wang, Meiyan Zhang, Yun Li, Huilin Wang, Shanshan Yu, Fang Chen, Jiansheng Xie, Hui Jiang, Wei Wang, Kwong Wai Choy, Zhengfeng Xu. Genet Med 2016
Times Cited: 69
List of shared articlesTimes cited

Clinical utility of expanded non-invasive prenatal screening and chromosomal microarray analysis in high-risk pregnancy.
X Zhu, M Chen, H Wang, Y Guo, M H K Chau, H Yan, Y Cao, Y K Y Kwok, J Chen, A S Y Hui,[...]. Ultrasound Obstet Gynecol 2021
4

A Chinese multicenter retrospective study of isolated increased nuchal translucency associated chromosome anomaly and prenatal diagnostic suggestions.
Hua Jin, Juan Wang, Guoying Zhang, Hongyan Jiao, Jiansheng Zhu, Zhimin Li, Chen Chen, XuanPing Zhang, Huan Huang, JiaYin Wang. Sci Rep 2021
0

Copy number variation sequencing combined with quantitative fluorescence polymerase chain reaction in clinical application of pregnancy loss.
Lin Chen, Li Wang, Feng Tang, Yang Zeng, Daishu Yin, Cong Zhou, Hongmei Zhu, Linping Li, Lili Zhang, Jing Wang. J Assist Reprod Genet 2021
0

Systematic analysis of copy-number variations associated with early pregnancy loss.
Y Wang, Y Li, Y Chen, R Zhou, Z Sang, L Meng, J Tan, F Qiao, Q Bao, D Luo,[...]. Ultrasound Obstet Gynecol 2020
10