A citation-based method for searching scientific literature

Atsuko Kasahara, Luca Scorrano. Trends Cell Biol 2014
Times Cited: 245Derek Narendra, Atsushi Tanaka, Der-Fen Suen, Richard J Youle. J Cell Biol 2008
Times Cited: 2422
List of shared articlesTimes cited

Protective effect of mitophagy against aluminum-induced MC3T3-E1 cells dysfunction.
Pengli Liu, Yilong Cui, Menglin Liu, Bonan Xiao, Jian Zhang, Wanyue Huang, Xuliang Zhang, Miao Song, Yanfei Li. Chemosphere 2021
0

The cell biology of mitochondrial membrane dynamics.
Marta Giacomello, Aswin Pyakurel, Christina Glytsou, Luca Scorrano. Nat Rev Mol Cell Biol 2020
120

Imiquimod-induced ROS production disrupts the balance of mitochondrial dynamics and increases mitophagy in skin cancer cells.
Kai-Cheng Chuang, Chuang-Rung Chang, Shu-Hao Chang, Shi-Wei Huang, Show-Mei Chuang, Zheng-Yi Li, Sin-Ting Wang, Jun-Kai Kao, Yi-Ju Chen, Jeng-Jer Shieh. J Dermatol Sci 2020
4

Multiple recycling routes: Canonical vs. non-canonical mitophagy in the heart.
Alexandra Moyzis, Åsa B Gustafsson. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis 2019
8

Parkin does not prevent accelerated cardiac aging in mitochondrial DNA mutator mice.
Benjamin P Woodall, Amabel M Orogo, Rita H Najor, Melissa Q Cortez, Eileen R Moreno, Hongxia Wang, Ajit S Divakaruni, Anne N Murphy, Åsa B Gustafsson. JCI Insight 2019
15