A citation-based method for searching scientific literature

Friedrich Kretschmer, Momina Tariq, Walid Chatila, Beverly Wu, Tudor Constantin Badea. J Neurophysiol 2017
Times Cited: 24Tian Wang, Cuiting Li, Bing Han, Zhenhua Wang, Xiaoyu Meng, Leiming Zhang, Jie He, Fenghua Fu. BMC Complement Med Ther 2020
Times Cited: 8
List of shared articlesTimes cited

The Functional Vision Protection Effect of Danshensu via Dopamine D1 Receptors: In Vivo Study.
Yun-Wen Chen, Yun-Ping Huang, Pei-Chang Wu, Wei-Yu Chiang, Ping-Hsun Wang, Bo-Yie Chen. Nutrients 2021
0