A citation-based method for searching scientific literature

Jonathan A Kropski, Timothy S Blackwell. Annu Rev Med 2019
Times Cited: 33Fernando J Martinez, Harold R Collard, Annie Pardo, Ganesh Raghu, Luca Richeldi, Moises Selman, Jeffrey J Swigris, Hiroyuki Taniguchi, Athol U Wells. Nat Rev Dis Primers 2017
Times Cited: 294
List of shared articlesTimes cited


The Potential Effects of Curcumin on Pulmonary Fibroblasts of Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF)-Approaching with Next-Generation Sequencing and Bioinformatics.
Wei-An Chang, Chia-Min Chen, Chau-Chyun Sheu, Ssu-Hui Liao, Ya-Ling Hsu, Ming-Ju Tsai, Po-Lin Kuo. Molecules 2020
0

Co-delivery of siPTPN13 and siNOX4 via (myo)fibroblast-targeting polymeric micelles for idiopathic pulmonary fibrosis therapy.
Jiwei Hou, Qijian Ji, Jie Ji, Shenghong Ju, Chun Xu, Xueqing Yong, Xiaoxuan Xu, Mohd Muddassir, Xiang Chen, Jinbing Xie,[...]. Theranostics 2021
2


Pathological Insight into 5-HT2B Receptor Activation in Fibrosing Interstitial Lung Diseases.
Anna Löfdahl, Göran Tornling, Jenny Wigén, Anna-Karin Larsson-Callerfelt, Christina Wenglén, Gunilla Westergren-Thorsson. Int J Mol Sci 2020
0

Macrophage-Targeted Lung Delivery of Dexamethasone Improves Pulmonary Fibrosis Therapy via Regulating the Immune Microenvironment.
Xiaoqing Sang, Yuanyuan Wang, Zhifeng Xue, Dawei Qi, Guanwei Fan, Fei Tian, Yan Zhu, Jian Yang. Front Immunol 2021
2

Mangostanin Derivatives as Novel and Orally Active Phosphodiesterase 4 Inhibitors for the Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis with Improved Safety.
Yi-You Huang, Jinhui Deng, Yi-Jing Tian, Jinhao Liang, Xi Xie, Yue Huang, Jiaqi Zhu, Ziran Zhu, Qian Zhou, Xixin He,[...]. J Med Chem 2021
0