A citation-based method for searching scientific literature

Yiyu Yin, Jian Wang, Xiaodong Zhao, Xiaole Wu, Huaxin Zou, Zhenfang Qin, Junhua Cao. Biomed Pharmacother 2020
Times Cited: 7Hongying Fan, Zhenhui Chen, Ruqin Lin, Yangyang Liu, Xianbo Wu, Santhosh Puthiyakunnon, Ye Wang, Bo Zhu, Qiwei Zhang, Yang Bai, Fachao Zhi. mSystems 2019
Times Cited: 24
List of shared articlesTimes cited

MiR-146a-5p Mimic Inhibits NLRP3 Inflammasome Downstream Inflammatory Factors and CLIC4 in Neonatal Necrotizing Enterocolitis.
Jianglong Chen, Tong Chen, Jin Zhou, Xiuhao Zhao, Qingfeng Sheng, Zhibao Lv. Front Cell Dev Biol 2021
4