A citation-based method for searching scientific literature

Insup Choi, Yuanxi Zhang, Steven P Seegobin, Mathilde Pruvost, Qian Wang, Kerry Purtell, Bin Zhang, Zhenyu Yue. Nat Commun 2020
Times Cited: 162Min Guo, Jian Wang, Yanxin Zhao, Yiwei Feng, Sida Han, Qiang Dong, Mei Cui, Kim Tieu. Brain 2020
Times Cited: 130
List of shared articlesTimes cited

Evidence of Inflammation in Parkinson's Disease and Its Contribution to Synucleinopathy.
Thuy Thi Lai, Yun Joong Kim, Hyeo-Il Ma, Young Eun Kim. J Mov Disord 2022
2

α-Synuclein in Parkinson's disease and advances in detection.
Rong Chen, Xuan Gu, Xiaoying Wang. Clin Chim Acta 2022
2

Alpha-Synuclein Targeting Therapeutics for Parkinson's Disease and Related Synucleinopathies.
Sindhu Menon, Sabrina Armstrong, Amir Hamzeh, Naomi P Visanji, Sergio Pablo Sardi, Anurag Tandon. Front Neurol 2022
4

The Mechanism and Function of Glia in Parkinson's Disease.
Xinguo Zhang, Ruiqi Zhang, Maher Un Nisa Awan, Jie Bai. Front Cell Neurosci 2022
0


Association of Glial Activation and α-Synuclein Pathology in Parkinson's Disease.
Rui Wang, Haigang Ren, Elena Kaznacheyeva, Xiaojun Lu, Guanghui Wang. Neurosci Bull 2022
0

The role of microglial autophagy in Parkinson's disease.
Rui Zhu, Yuyi Luo, Shangang Li, Zhengbo Wang. Front Aging Neurosci 2022
0

Pathogenesis of α-Synuclein in Parkinson's Disease: From a Neuron-Glia Crosstalk Perspective.
Shuanglong Yi, Linfang Wang, Honglei Wang, Margaret S Ho, Shiping Zhang. Int J Mol Sci 2022
0

Ubiquitin signaling in neurodegenerative diseases: an autophagy and proteasome perspective.
François Le Guerroué, Richard J Youle. Cell Death Differ 2021
19