A citation-based method for searching scientific literature

Ewan Hunter, David A Price, Elizabeth Murphy, Ina Schim van der Loeff, Kenneth F Baker, Dennis Lendrem, Clare Lendrem, Matthias L Schmid, Lucia Pareja-Cebrian, Andrew Welch, Brendan A I Payne, Christopher J A Duncan. Lancet 2020
Times Cited: 170Dawei Wang, Bo Hu, Chang Hu, Fangfang Zhu, Xing Liu, Jing Zhang, Binbin Wang, Hui Xiang, Zhenshun Cheng, Yong Xiong, Yan Zhao, Yirong Li, Xinghuan Wang, Zhiyong Peng. JAMA 2020
Times Cited: 11518
No shared articles