A citation-based method for searching scientific literature

Amber M Klimczak, Andres Reig, Shelby A Neal, Emre Seli, Richard T Scott. Am J Obstet Gynecol MFM 2020
Times Cited: 2Zuying Xu, Ying Zhang, Wei Liu, Yunyun Liu, Yezhou Su, Qiong Xing, Xiaojin He, Zhaolian Wei, Yunxia Cao, Huifen Xiang. Clin Appl Thromb Hemost 2018
Times Cited: 6
List of shared articlesTimes cited