A citation-based method for searching scientific literature

Zhuosheng Zhang, Yuwei Wu, Junru Zhou, Sufeng Duan, Hai Zhao, Rui Wang. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell 2022
Times Cited: 1Jiayun Wang, Rudrasis Chakraborty, Stella X Yu. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell 2022
Times Cited: 2
List of shared articlesTimes cited

CST: A Multitask Learning Framework for Colorectal Cancer Region Mining Based on Transformer.
Dong Sui, Kang Zhang, Weifeng Liu, Jing Chen, Xiaoxuan Ma, Zhaofeng Tian. Biomed Res Int 2021
1