A citation-based method for searching scientific literature

Angus Toland, Kristin Huntoon, Sonika M Dahiya. Neurosurgery 2021
Times Cited: 1Lei Jin, Feng Shi, Qiuping Chun, Hong Chen, Yixin Ma, Shuai Wu, N U Farrukh Hameed, Chunming Mei, Junfeng Lu, Jun Zhang, Abudumijiti Aibaidula, Dinggang Shen, Jinsong Wu. Neuro Oncol 2021
Times Cited: 8
List of shared articlesTimes cited

TERT Alterations Predict Tumor Progression in De Novo High-Grade Meningiomas Following Adjuvant Radiotherapy.
Jiaojiao Deng, Shuchen Sun, Jiawei Chen, Daijun Wang, Haixia Cheng, Hong Chen, Qing Xie, Lingyang Hua, Ye Gong. Front Oncol 2021
0