A citation-based method for searching scientific literature

Antonia Christodoulaki, Annekatrien Boel, Maoxing Tang, Chloë De Roo, Dominic Stoop, Björn Heindryckx. Front Endocrinol (Lausanne) 2021
Times Cited: 3Biaobang Chen, Zhihua Zhang, Xiaoxi Sun, Yanping Kuang, Xiaoyan Mao, Xueqian Wang, Zheng Yan, Bin Li, Yao Xu, Min Yu, Jing Fu, Jian Mu, Zhou Zhou, Qiaoli Li, Li Jin, Lin He, Qing Sang, Lei Wang. Am J Hum Genet 2017
Times Cited: 61
List of shared articlesTimes cited

Identification of Novel Biallelic TLE6 Variants in Female Infertility With Preimplantation Embryonic Lethality.
Manyu Zhang, Chunyu Liu, Beili Chen, Mingrong Lv, Huijuan Zou, Yajing Liu, Yang Gao, Tianjuan Wang, Qiong Xing, Yutong Zhu,[...]. Front Genet 2021
1