A citation-based method for searching scientific literature

Haruhiko Shiiya, Masaaki Sato. J Clin Med 2021
Times Cited: 3Yasunori Enomoto, Yutaro Nakamura, Yasuomi Satake, Hiromitsu Sumikawa, Takeshi Johkoh, Thomas V Colby, Hideki Yasui, Hironao Hozumi, Masato Karayama, Yuzo Suzuki, Kazuki Furuhashi, Tomoyuki Fujisawa, Noriyuki Enomoto, Naoki Inui, Toshihide Iwashita, Shigeki Kuroishi, Koshi Yokomura, Naoki Koshimizu, Mikio Toyoshima, Shiro Imokawa, Takashi Yamada, Toshihiro Shirai, Hiroshi Hayakawa, Takafumi Suda. Respir Med 2017
Times Cited: 58
List of shared articlesTimes cited

Platythorax progresses with lung involvement in pleuroparenchymal fibroelastosis.
Takato Ikeda, Yoshiaki Kinoshita, Takuto Miyamura, Yusuke Ueda, Yuji Yoshida, Hisako Kushima, Hiroshi Ishii. Respir Investig 2022
0