A citation-based method for searching scientific literature

Haruhiko Shiiya, Masaaki Sato. J Clin Med 2021
Times Cited: 3Hiroshi Ishii, Kentaro Watanabe, Hisako Kushima, Tomohisa Baba, Satoshi Watanabe, Yoshihito Yamada, Toru Arai, Kenji Tsushima, Yasuhiro Kondoh, Yutaro Nakamura, Yasuhiro Terasaki, Akira Hebisawa, Takeshi Johkoh, Fumikazu Sakai, Tamiko Takemura, Yoshinori Kawabata, Takashi Ogura. Respir Med 2018
Times Cited: 36
List of shared articlesTimes cited

Platythorax progresses with lung involvement in pleuroparenchymal fibroelastosis.
Takato Ikeda, Yoshiaki Kinoshita, Takuto Miyamura, Yusuke Ueda, Yuji Yoshida, Hisako Kushima, Hiroshi Ishii. Respir Investig 2022
0

Clinical, radiological and pathological features of idiopathic and secondary interstitial pneumonia with pleuroparenchymal fibroelastosis in patients undergoing lung transplantation.
Naoya Ikegami, Naoki Nakajima, Akihiko Yoshizawa, Tomohiro Handa, Toyofumi Chen-Yoshikawa, Takeshi Kubo, Kiminobu Tanizawa, Akihiro Ohsumi, Yoshito Yamada, Masatsugu Hamaji,[...]. Histopathology 2022
0