A citation-based method for searching scientific literature

Tanyalak Parimon, Miriam S Hohmann, Changfu Yao. Int J Mol Sci 2021
Times Cited: 7Zhang Hui, Xu Dingjie, Yuan Yuan, Wei Zhongqiu, Mao Na, Bei Mingjian, Gou Yu, Liu Guangyuan, Gao Xuemin, Li Shifeng, Geng Yucong, Yang Fang, Ross Summer, Xu Hong. Toxicol Appl Pharmacol 2018
Times Cited: 9
List of shared articlesTimes cited

OC-STAMP Overexpression Drives Lung Alveolar Epithelial Cell Type II Senescence in Silicosis.
Tian Li, Xin-Yu Yang, Ding-Jie Xu, Zi-Yi Gao, Yi-Bing Gao, Fu-Yu Jin, Ya-Qian Li, Shu-Peng Liu, Shi-Feng Li, Xue-Min Gao,[...]. Oxid Med Cell Longev 2021
3