A citation-based method for searching scientific literature

Yinghui Huang, Hui Liu, Lin Zhang, Shen Li, Weijun Wang, Zhihong Ren, Zongkui Zhou, Xueyao Ma. Int J Environ Res Public Health 2021
Times Cited: 2Shun-Wei Liang, Rong-Ning Chen, Li-Li Liu, Xue-Guo Li, Jian-Bin Chen, Si-Yao Tang, Jing-Bo Zhao. Front Psychol 2020
Times Cited: 43
List of shared articlesTimes cited

Prediction of Online Psychological Help-Seeking Behavior During the COVID-19 Pandemic: An Interpretable Machine Learning Method.
Hui Liu, Lin Zhang, Weijun Wang, Yinghui Huang, Shen Li, Zhihong Ren, Zongkui Zhou. Front Public Health 2022
0