A citation-based method for searching scientific literature

Yulan Chen, Dianfu Chen, Shaoyun Zhao, Gonglu Liu, Hongfu Li, Zhi-Ying Wu. Front Med 2021
Times Cited: 2Cheng-Yuan Mao, Chang-He Shi, Bo Song, Jun Wu, Yan Ji, Jie Qin, Yu-Sheng Li, Jing-Jing Wang, Dan-Dan Shang, Shi-Lei Sun, Yu-Ming Xu. J Neurol Sci 2014
Times Cited: 20
List of shared articlesTimes cited

Features Differ Between Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia Patients with PRRT2 and TMEM151A Variants.
Yu-Lan Chen, Dian-Fu Chen, Hong-Fu Li, Zhi-Ying Wu. Mov Disord 2022
4