A citation-based method for searching scientific literature

G R Bernard, A Artigas, K L Brigham, J Carlet, K Falke, L Hudson, M Lamy, J R Legall, A Morris, R Spragg. Am J Respir Crit Care Med 1994
Times Cited: 4396Chaomin Wu, Xiaoyan Chen, Yanping Cai, Jia'an Xia, Xing Zhou, Sha Xu, Hanping Huang, Li Zhang, Xia Zhou, Chunling Du, Yuye Zhang, Juan Song, Sijiao Wang, Yencheng Chao, Zeyong Yang, Jie Xu, Xin Zhou, Dechang Chen, Weining Xiong, Lei Xu, Feng Zhou, Jinjun Jiang, Chunxue Bai, Junhua Zheng, Yuanlin Song. JAMA Intern Med 2020
Times Cited: 3679
List of shared articlesTimes cited

Understanding the role of neutrophils in acute respiratory distress syndrome.
Shun-Chin Yang, Yung-Fong Tsai, Yen-Lin Pan, Tsong-Long Hwang. Biomed J 2021
14

Acute Lung Injury Biomarkers in the Prediction of COVID-19 Severity: Total Thiol, Ferritin and Lactate Dehydrogenase.
Alvaro Martinez Mesa, Eva Cabrera César, Elisa Martín-Montañez, Esther Sanchez Alvarez, Pilar Martinez Lopez, Yanina Romero-Zerbo, Maria Garcia-Fernandez, Jose Luis Velasco Garrido. Antioxidants (Basel) 2021
1