A citation-based method for searching scientific literature

J M Russell. Physiol Rev 2000
Times Cited: 650Stefan Warmuth, Iwan Zimmermann, Raimund Dutzler. Structure 2009
Times Cited: 36
List of shared articlesTimes cited

The structural basis of function and regulation of neuronal cotransporters NKCC1 and KCC2.
Sensen Zhang, Jun Zhou, Yuebin Zhang, Tianya Liu, Perrine Friedel, Wei Zhuo, Suma Somasekharan, Kasturi Roy, Laixing Zhang, Yang Liu,[...]. Commun Biol 2021
7

Phospho-regulation, nucleotide binding and ion access control in potassium-chloride cotransporters.
Gamma Chi, Rebecca Ebenhoch, Henry Man, Haiping Tang, Laurence E Tremblay, Gabriella Reggiano, Xingyu Qiu, Tina Bohstedt, Idlir Liko, Fernando G Almeida,[...]. EMBO J 2021
2

High-Resolution Views and Transport Mechanisms of the NKCC1 and KCC Transporters.
Thomas A Chew, Jinru Zhang, Liang Feng. J Mol Biol 2021
1

KCC2 membrane diffusion tunes neuronal chloride homeostasis.
Etienne Côme, Xavier Marques, Jean Christophe Poncer, Sabine Lévi. Neuropharmacology 2020
5


Structures and an activation mechanism of human potassium-chloride cotransporters.
Yuan Xie, Shenghai Chang, Cheng Zhao, Feng Wang, Si Liu, Jin Wang, Eric Delpire, Sheng Ye, Jiangtao Guo. Sci Adv 2020
9

Structure and mechanism of the cation-chloride cotransporter NKCC1.
Thomas A Chew, Benjamin J Orlando, Jinru Zhang, Naomi R Latorraca, Amy Wang, Scott A Hollingsworth, Dong-Hua Chen, Ron O Dror, Maofu Liao, Liang Feng. Nature 2019
35

Cryo-EM structures of the human cation-chloride cotransporter KCC1.
Si Liu, Shenghai Chang, Binming Han, Lingyi Xu, Mingfeng Zhang, Cheng Zhao, Wei Yang, Feng Wang, Jingyuan Li, Eric Delpire,[...]. Science 2019
29