A citation-based method for searching scientific literature

Katrina L Schmid, Christine F Wildsoet. Optom Vis Sci 2004
Times Cited: 124Feng Dong, Zhina Zhi, Miaozhen Pan, Ruozhong Xie, Xiaoyi Qin, Runxia Lu, Xinjie Mao, Jiang-Fan Chen, Mark D P Willcox, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Mol Vis 2011
Times Cited: 81
List of shared articlesTimes cited

Advances in biomedical study of the myopia-related signaling pathways and mechanisms.
Jing Yang, Xinli Ouyang, Hong Fu, Xinyu Hou, Yan Liu, Yongfang Xie, Haiqun Yu, Guohui Wang. Biomed Pharmacother 2022
0

Retinal Dopamine D2 Receptors Participate in the Development of Myopia in Mice.
Furong Huang, Ziheng Shu, Qin Huang, Kaijie Chen, Wenjun Yan, Wenjing Wu, Jinglei Yang, Qiongsi Wang, Fengjiao Wang, Chunlan Zhang,[...]. Invest Ophthalmol Vis Sci 2022
2

The Role of GJD2(Cx36) in Refractive Error Development.
Emilie van der Sande, Annechien E G Haarman, Wim H Quint, Kirke C D Tadema, Magda A Meester-Smoor, Maarten Kamermans, Chris I De Zeeuw, Caroline C W Klaver, Beerend H J Winkelman, Adriana I Iglesias. Invest Ophthalmol Vis Sci 2022
1

Candidate pathways for retina to scleral signaling in refractive eye growth.
Dillon M Brown, Reece Mazade, Danielle Clarkson-Townsend, Kelleigh Hogan, Pooja M Datta Roy, Machelle T Pardue. Exp Eye Res 2022
3

SWATH Based Quantitative Proteomics Reveals Significant Lipid Metabolism in Early Myopic Guinea Pig Retina.
Jingfang Bian, Ying-Hon Sze, Dennis Yan-Yin Tse, Chi-Ho To, Sally A McFadden, Carly Siu-Yin Lam, King-Kit Li, Thomas Chuen Lam. Int J Mol Sci 2021
10

Loss of Gap Junction Delta-2 (GJD2) gene orthologs leads to refractive error in zebrafish.
Wim H Quint, Kirke C D Tadema, Erik de Vrieze, Rachel M Lukowicz, Sanne Broekman, Beerend H J Winkelman, Melanie Hoevenaars, H Martijn de Gruiter, Erwin van Wijk, Frank Schaeffel,[...]. Commun Biol 2021
7

Effect of methylphenidate as a dopaminergic agent on myopia: Pilot study.
Ugur Gurlevik, Halil Kara, Erdogan Yasar. Int J Clin Pract 2021
2

The Role of Dopamine in Emmetropization Modulated by Wavelength and Temporal Frequency in Guinea Pigs.
Tian Tian, Leilei Zou, Shu Wang, Rui Liu, Hong Liu. Invest Ophthalmol Vis Sci 2021
2

Ocular Penetrance and Safety of the Dopaminergic Prodrug Etilevodopa.
Quanqing Gao, Cassie A Ludwig, Stephen J Smith, Ira H Schachar. Transl Vis Sci Technol 2021
0

Elevated Melatonin Levels Found in Young Myopic Adults Are Not Attributable to a Shift in Circadian Phase.
Sarah C Flanagan, Diego Cobice, Patrick Richardson, Julie J Sittlington, Kathryn J Saunders. Invest Ophthalmol Vis Sci 2020
9

Levodopa inhibits the development of lens-induced myopia in chicks.
Kate Thomson, Ian Morgan, Cindy Karouta, Regan Ashby. Sci Rep 2020
13

[Pharmaceutical aspects of medicated myopia control].
S E Avetisov, V P Fisenko, A S Zhuravlev, L M Agaeva. Vestn Oftalmol 2020
0

Visual conditions affecting eye growth alter diurnal levels of vitreous DOPAC.
D L Nickla, S Sarfare, B McGeehan, W Wei, J Elin-Calcador, L He, S Dhakal, J Dixon, M G Maguire, R A Stone,[...]. Exp Eye Res 2020
0

Topical application of dopaminergic compounds can inhibit deprivation myopia in chicks.
Kate Thomson, Cindy Karouta, Regan Ashby. Exp Eye Res 2020
5


Increased Choroidal Blood Perfusion Can Inhibit Form Deprivation Myopia in Guinea Pigs.
Xuan Zhou, Sen Zhang, Guoyun Zhang, Yizhong Chen, Yi Lei, Jing Xiang, Renchang Xu, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Invest Ophthalmol Vis Sci 2020
27

Update in myopia and treatment strategy of atropine use in myopia control.
Pei-Chang Wu, Meng-Ni Chuang, Jessy Choi, Huan Chen, Grace Wu, Kyoko Ohno-Matsui, Jost B Jonas, Chui Ming Gemmy Cheung. Eye (Lond) 2019
71

IMI - Report on Experimental Models of Emmetropization and Myopia.
David Troilo, Earl L Smith, Debora L Nickla, Regan Ashby, Andrei V Tkatchenko, Lisa A Ostrin, Timothy J Gawne, Machelle T Pardue, Jody A Summers, Chea-Su Kee,[...]. Invest Ophthalmol Vis Sci 2019
128Dopamine D1 Receptors Contribute Critically to the Apomorphine-Induced Inhibition of Form-Deprivation Myopia in Mice.
Furong Huang, Lishuai Zhang, Qiongsi Wang, Yanan Yang, Qihang Li, Yi Wu, Jiangfan Chen, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Invest Ophthalmol Vis Sci 2018
17

Progress and Control of Myopia by Light Environments.
Xiaoyan Jiang, Toshihide Kurihara, Hidemasa Torii, Kazuo Tsubota. Eye Contact Lens 2018
7Bright Light Suppresses Form-Deprivation Myopia Development With Activation of Dopamine D1 Receptor Signaling in the ON Pathway in Retina.
Si Chen, Zhina Zhi, Qingqing Ruan, Qingxia Liu, Fen Li, Fen Wan, Peter S Reinach, Jiangfan Chen, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Invest Ophthalmol Vis Sci 2017
59

Dopamine signaling and myopia development: What are the key challenges.
Xiangtian Zhou, Machelle T Pardue, P Michael Iuvone, Jia Qu. Prog Retin Eye Res 2017
123

The Role of Retinal Dopamine in C57BL/6 Mouse Refractive Development as Revealed by Intravitreal Administration of 6-Hydroxydopamine.
Xiao-Hua Wu, Kang-Wei Qian, Guo-Zhong Xu, Yun-Yun Li, Yuan-Yuan Ma, Furong Huang, Yan-Qing Wang, Xiangtian Zhou, Jia Qu, Xiong-Li Yang,[...]. Invest Ophthalmol Vis Sci 2016
23

Unaltered retinal dopamine levels in a C57BL/6 mouse model of form-deprivation myopia.
Xiao-Hua Wu, Yun-Yun Li, Ping-Ping Zhang, Kang-Wei Qian, Jian-Hua Ding, Gang Hu, Shi-Jun Weng, Xiong-Li Yang, Yong-Mei Zhong. Invest Ophthalmol Vis Sci 2015
28

GABAB receptor antagonist CGP46381 inhibits form-deprivation myopia development in guinea pigs.
Zhen-Ying Cheng, Xu-Ping Wang, Katrina L Schmid, Yu-Fei Han, Xu-Guang Han, Hong-Wei Tang, Xin Tang. Biomed Res Int 2015
10

Comparison of form-deprived myopia and lens-induced myopia in guinea pigs.
Hui Xiao, Zhong-Yi Fan, Xiao-Dan Tian, Yan-Chun Xu. Int J Ophthalmol 2014
10

Activation of dopamine D2 receptor is critical for the development of form-deprivation myopia in the C57BL/6 mouse.
Furong Huang, Tingting Yan, Fanjun Shi, Jianhong An, Ruozhong Xie, Fan Zheng, Yuan Li, Jiangfan Chen, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Invest Ophthalmol Vis Sci 2014
39

Inhibition of form-deprivation myopia by a GABAAOr receptor antagonist, (1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-yl) methylphosphinic acid (TPMPA), in guinea pigs.
Zhen-Ying Cheng, Xu-Ping Wang, Katrina L Schmid, Xu-Guang Han. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2014
9

Effects of dopaminergic agents on progression of naturally occurring myopia in albino guinea pigs (Cavia porcellus).
Liqin Jiang, Keli Long, Frank Schaeffel, Xiangtian Zhou, Yibo Zheng, Huangfang Ying, Fan Lu, William K Stell, Jia Qu. Invest Ophthalmol Vis Sci 2014
37

An updated view on the role of dopamine in myopia.
Marita Feldkaemper, Frank Schaeffel. Exp Eye Res 2013
219

Negative lens-induced myopia in infant monkeys: effects of high ambient lighting.
Earl L Smith, Li-Fang Hung, Baskar Arumugam, Juan Huang. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013
76

Form deprivation and lens-induced myopia: are they different?
Ian G Morgan, Regan S Ashby, Debora L Nickla. Ophthalmic Physiol Opt 2013
32

Light levels, refractive development, and myopia--a speculative review.
Thomas T Norton, John T Siegwart. Exp Eye Res 2013
113