A citation-based method for searching scientific literature

Katrina L Schmid, Christine F Wildsoet. Optom Vis Sci 2004
Times Cited: 124Furong Huang, Tingting Yan, Fanjun Shi, Jianhong An, Ruozhong Xie, Fan Zheng, Yuan Li, Jiangfan Chen, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Invest Ophthalmol Vis Sci 2014
Times Cited: 39
List of shared articlesTimes cited

Retinal Dopamine D2 Receptors Participate in the Development of Myopia in Mice.
Furong Huang, Ziheng Shu, Qin Huang, Kaijie Chen, Wenjun Yan, Wenjing Wu, Jinglei Yang, Qiongsi Wang, Fengjiao Wang, Chunlan Zhang,[...]. Invest Ophthalmol Vis Sci 2022
2

The Role of GJD2(Cx36) in Refractive Error Development.
Emilie van der Sande, Annechien E G Haarman, Wim H Quint, Kirke C D Tadema, Magda A Meester-Smoor, Maarten Kamermans, Chris I De Zeeuw, Caroline C W Klaver, Beerend H J Winkelman, Adriana I Iglesias. Invest Ophthalmol Vis Sci 2022
1

Candidate pathways for retina to scleral signaling in refractive eye growth.
Dillon M Brown, Reece Mazade, Danielle Clarkson-Townsend, Kelleigh Hogan, Pooja M Datta Roy, Machelle T Pardue. Exp Eye Res 2022
3

The Role of Atropine in Preventing Myopia Progression: An Update.
Alberto Chierigo, Lorenzo Ferro Desideri, Carlo Enrico Traverso, Aldo Vagge. Pharmaceutics 2022
1

Pharmacotherapeutic candidates for myopia: A review.
Wen-Yi Wang, Camille Chen, Justine Chang, Lillian Chien, Yung-Feng Shih, Luke L K Lin, Chi Pui Pang, I-Jong Wang. Biomed Pharmacother 2021
7

Ocular Penetrance and Safety of the Dopaminergic Prodrug Etilevodopa.
Quanqing Gao, Cassie A Ludwig, Stephen J Smith, Ira H Schachar. Transl Vis Sci Technol 2021
0

Levodopa inhibits the development of lens-induced myopia in chicks.
Kate Thomson, Ian Morgan, Cindy Karouta, Regan Ashby. Sci Rep 2020
13


IMI - Report on Experimental Models of Emmetropization and Myopia.
David Troilo, Earl L Smith, Debora L Nickla, Regan Ashby, Andrei V Tkatchenko, Lisa A Ostrin, Timothy J Gawne, Machelle T Pardue, Jody A Summers, Chea-Su Kee,[...]. Invest Ophthalmol Vis Sci 2019
128

Dopamine D1 Receptors Contribute Critically to the Apomorphine-Induced Inhibition of Form-Deprivation Myopia in Mice.
Furong Huang, Lishuai Zhang, Qiongsi Wang, Yanan Yang, Qihang Li, Yi Wu, Jiangfan Chen, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Invest Ophthalmol Vis Sci 2018
17

Progress and Control of Myopia by Light Environments.
Xiaoyan Jiang, Toshihide Kurihara, Hidemasa Torii, Kazuo Tsubota. Eye Contact Lens 2018
7


Dopamine signaling and myopia development: What are the key challenges.
Xiangtian Zhou, Machelle T Pardue, P Michael Iuvone, Jia Qu. Prog Retin Eye Res 2017
123

Myopia induced by flickering light in guinea pig eyes is associated with increased rather than decreased dopamine release.
Xiumei Luo, Bing Li, Tao Li, Yue Di, Changyue Zheng, Shunmei Ji, Yuanyuan Ma, Jie Zhu, Xuefeng Chen, Xiaodong Zhou. Mol Vis 2017
13

Unaltered retinal dopamine levels in a C57BL/6 mouse model of form-deprivation myopia.
Xiao-Hua Wu, Yun-Yun Li, Ping-Ping Zhang, Kang-Wei Qian, Jian-Hua Ding, Gang Hu, Shi-Jun Weng, Xiong-Li Yang, Yong-Mei Zhong. Invest Ophthalmol Vis Sci 2015
28

Effects of dopaminergic agents on progression of naturally occurring myopia in albino guinea pigs (Cavia porcellus).
Liqin Jiang, Keli Long, Frank Schaeffel, Xiangtian Zhou, Yibo Zheng, Huangfang Ying, Fan Lu, William K Stell, Jia Qu. Invest Ophthalmol Vis Sci 2014
37