A citation-based method for searching scientific literature

L F Abbott, Wade G Regehr. Nature 2004
Times Cited: 663Li Qiang Zhu, Chang Jin Wan, Li Qiang Guo, Yi Shi, Qing Wan. Nat Commun 2014
Times Cited: 162
List of shared articlesTimes cited

Evolution of Bio-Inspired Artificial Synapses: Materials, Structures, and Mechanisms.
Haiyang Yu, Huanhuan Wei, Jiangdong Gong, Hong Han, Mingxue Ma, Yongfei Wang, Wentao Xu. Small 2021
4

Retina-Inspired Organic Heterojunction-Based Optoelectronic Synapses for Artificial Visual Systems.
Junyao Zhang, Yang Lu, Shilei Dai, Ruizhi Wang, Dandan Hao, Shiqi Zhang, Lize Xiong, Jia Huang. Research (Wash D C) 2021
1

Bioinspired mechano-photonic artificial synapse based on graphene/MoS2 heterostructure.
Jinran Yu, Xixi Yang, Guoyun Gao, Yao Xiong, Yifei Wang, Jing Han, Youhui Chen, Huai Zhang, Qijun Sun, Zhong Lin Wang. Sci Adv 2021
0

UV light modulated synaptic behavior of MoTe2/BN heterostructure.
Jing Zhang, Xinli Ma, Xiaoming Song, Xiaodong Hu, Enxiu Wu, Jing Liu. Nanotechnology 2021
0

Memristive Artificial Synapses for Neuromorphic Computing.
Wen Huang, Xuwen Xia, Chen Zhu, Parker Steichen, Weidong Quan, Weiwei Mao, Jianping Yang, Liang Chu, Xing'ao Li. Nanomicro Lett 2021
2

Threshold-Tunable, Spike-Rate-Dependent Plasticity Originating from Interfacial Proton Gating for Pattern Learning and Memory.
Zheng Yu Ren, Li Qiang Zhu, Yan Bo Guo, Ting Yu Long, Fei Yu, Hui Xiao, Hong Liang Lu. ACS Appl Mater Interfaces 2020
3

Multi-terminal ionic-gated low-power silicon nanowire synaptic transistors with dendritic functions for neuromorphic systems.
Xiaokang Li, Bocheng Yu, Bowen Wang, Lin Bao, Baotong Zhang, Haixia Li, Zhizhen Yu, Teng Zhang, Yuancheng Yang, Ru Huang,[...]. Nanoscale 2020
3


Bienenstock-Cooper-Munro Learning Rule Realized in Polysaccharide-Gated Synaptic Transistors with Tunable Threshold.
Jianmiao Guo, Yanghui Liu, Yingtao Li, Fangzhou Li, Feng Huang. ACS Appl Mater Interfaces 2020
0