A citation-based method for searching scientific literature

L F Abbott, Wade G Regehr. Nature 2004
Times Cited: 663Vinod K Sangwan, Hong-Sub Lee, Hadallia Bergeron, Itamar Balla, Megan E Beck, Kan-Sheng Chen, Mark C Hersam. Nature 2018
Times Cited: 142
List of shared articlesTimes cited

Evolution of Bio-Inspired Artificial Synapses: Materials, Structures, and Mechanisms.
Haiyang Yu, Huanhuan Wei, Jiangdong Gong, Hong Han, Mingxue Ma, Yongfei Wang, Wentao Xu. Small 2021
4

Artificial Neuron and Synapse Devices Based on 2D Materials.
Geonyeop Lee, Ji-Hwan Baek, Fan Ren, Stephen J Pearton, Gwan-Hyoung Lee, Jihyun Kim. Small 2021
1

Dielectric Engineered Two-Dimensional Neuromorphic Transistors.
Du Xiang, Tao Liu, Xumeng Zhang, Peng Zhou, Wei Chen. Nano Lett 2021
0

Memristive Artificial Synapses for Neuromorphic Computing.
Wen Huang, Xuwen Xia, Chen Zhu, Parker Steichen, Weidong Quan, Weiwei Mao, Jianping Yang, Liang Chu, Xing'ao Li. Nanomicro Lett 2021
2

Dual-Mode Learning of Ambipolar Synaptic Phototransistor Based on 2D Perovskite/Organic Heterojunction for Flexible Color Recognizable Visual System.
Xin Huang, Qingyuan Li, Wei Shi, Kai Liu, Yunpeng Zhang, Yanwei Liu, Xiaofang Wei, Zhiyuan Zhao, Yunlong Guo, Yunqi Liu. Small 2021
0

Multimodal Tuning of Synaptic Plasticity Using Persistent Luminescent Memitters.
Hongyu Bian, Xian Qin, Yiming Wu, Zhigao Yi, Sirui Liu, Yu Wang, Carlos D S Brites, Luís D Carlos, Xiaogang Liu. Adv Mater 2021
0

Multi-gate memristive synapses realized with the lateral heterostructure of 2D WSe2 and WO3.
Hui-Kai He, Rui Yang, He-Ming Huang, Fan-Fan Yang, Ya-Zhou Wu, Jamal Shaibo, Xin Guo. Nanoscale 2020
9

Threshold-Tunable, Spike-Rate-Dependent Plasticity Originating from Interfacial Proton Gating for Pattern Learning and Memory.
Zheng Yu Ren, Li Qiang Zhu, Yan Bo Guo, Ting Yu Long, Fei Yu, Hui Xiao, Hong Liang Lu. ACS Appl Mater Interfaces 2020
3

Artificial Synapse Based on van der Waals Heterostructures with Tunable Synaptic Functions for Neuromorphic Computing.
Congli He, Jian Tang, Da-Shan Shang, Jianshi Tang, Yue Xi, Shuopei Wang, Na Li, Qingtian Zhang, Ji-Kai Lu, Zheng Wei,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2020
11

Heterosynaptic Plasticity Emulated by Liquid Crystal-Carbon Nanotube Composites with Modulatory Interneurons.
Ik-Jyae Kim, Min-Kyu Kim, Youngjun Park, Jang-Sik Lee. ACS Appl Mater Interfaces 2020
2

Oxidation-boosted charge trapping in ultra-sensitive van der Waals materials for artificial synaptic features.
Feng-Shou Yang, Mengjiao Li, Mu-Pai Lee, I-Ying Ho, Jiann-Yeu Chen, Haifeng Ling, Yuanzhe Li, Jen-Kuei Chang, Shih-Hsien Yang, Yuan-Ming Chang,[...]. Nat Commun 2020
5

Two-Dimensional Near-Atom-Thickness Materials for Emerging Neuromorphic Devices and Applications.
Tae-Jun Ko, Hao Li, Sohrab Alex Mofid, Changhyeon Yoo, Emmanuel Okogbue, Sang Sub Han, Mashiyat Sumaiya Shawkat, Adithi Krishnaprasad, Molla Manjurul Islam, Durjoy Dev,[...]. iScience 2020
1